INform 1/2011

7. 1. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské, ve dnech 6.-7. ledna 2011

  • Na základě pověření Konference CB z roku 2009 se Rada obrátila na sbory, aby formulovaly své naléhavé potřeby a priority církve. Na výzvu Rady zareagovalo 18 sborů. Členové Rady se na svých zasedáních opakovaně zabývali silnými a slabými stránkami CB, sborového života a samotné Rady CB. Dalším materiálem, ze kterého lze vycházet, jsou výsledky vizitací na sborech. Výsledek průzkumu ukázal, že existuje poměrně široké spektrum názorů na to, co je pro sbory a církev naléhavé a potřebné. Výsledný materiál zpracuje předseda Rady Daniel Fajfr pro nadcházející Konferenci.

  • Rada jednala s vikářem Viktorem Glierem, který byl navržen k ordinaci za kazatele Církve bratrské. Narodil se v Olomouci v r. 1984, v červenci r. 2000 prožil obrácení a stal se křesťanem. Po dosažení plnoletosti byl pokřtěn a stal se plnoprávným členem Sboru CB v Prostějově. Po maturitě odešel do Prahy studovat Evangelikální teologický seminář (2002), kde hledal své duchovní povolání. V průběhu studia sloužil v dorostu a mládeži ve Sboru CB Praha 4 - Jižní Město a prošel i dvouletou zkušeností ve Sboru CB Praha 5 - Smíchov. Po ETS následoval rok studia na teologické fakultě, práce v křesťanském knihkupectví Brána, v r. 2006 se oženil. Na žádost Sboru CB Praha 2 - Vinohrady nastoupil v r. 2007 jako vikář pro stanici na Zbraslavi. Od září 2009 má na starost také stanici v Řevnicích (je tedy vedoucím obou stanic). V. Glier je členem správní rady Diakonie CB a pracovního týmu Nadačního fondu nových sborů. V rámci Zahraniční misijní agentury zakládá nový projekt (nejen) rozvojové pomoci s názvem Exodus. Vedle doporučení svého sboru předložil zdařile zpracovanou ordinační práci. Exegeze byla velmi dobře pojata a ukázala, že autor dovede pracovat s biblickým textem v originále (vlastní překlad) a také zná základní exegetické metody. Hodnocena byla ordinační práce (dále jen OP) na téma na téma: Duchovní krize v životě kazatele. I tato práce je velmi dobře vypracována a její výsledek je zdařilou integrací teologického a psychologického přístupu. Přesto, že se pro mladého vikáře jedná o náročné téma, práce je na velmi dobré úrovni po stránce obsahové i formální. Pokud jde o Viktorova kázání, Studijní odbor shledal, že jsou pečlivě vypracovaná, založená na Božím slově a s dobrými pokusy o aktuální aplikaci. Věříme, že z bratra roste dobrý a poctivý zvěstovatel Kristova evangelia. Komentář k věroučným článkům byl výstižný, věroučně správný a také jeho etické a pastorační aplikace se v rozhovoru ukázaly biblicky fundované a v přístupu k lidem citlivě užívané. Viktora Gliera Rada doporučuje Konferenci k ordinaci za kazatele CB.

  • Předsednictvo Rady jednalo se zástupci sboru v Benátkách nad Jizerou a jeho stanicí v Mladé Boleslavi, která dlouhodobě směřuje k osamostatnění práce. V rozhovoru byly projednávány podmínky případného osamostatnění, a sice samostatnost duchovní, samostatnost organizační a samostatnost ekonomická, které jsou podmínkami k případnému založení nového sboru. Jednání budou pokračovat na úrovni členského shromáždění a Rady.

  • Rada s politováním konstatuje, že jí doposud schází roční hodnocení několika vikářů, která vždy v závěru roku zpracovávají staršovstva některých sborů. Do dalšího cyklu vikariátních cvičení, který bude zahájen v únoru, byli zařazeni bratři vikáři Radomír Palacký (Velká Lhota), Matúš Kušnír (Hrádek - prozatím bez úvazku), Petr Tuček (pracovník odboru mládeže), Antonín Motošický (prozatím bez úvazku), Csaba Tolnai ze slovenské části církve a kazatel Martin Běle (Písek - Elim). V současné době evidujeme další 3 žádosti o zařazení do vikariátu, Rada navržené kandidáty bude postupně kontaktovat. Na základě již oznámeného omezení ze strany státu (stop stav na nové úvazky duchovních), je nutné připravit koncept dalšího zaměstnávání pracovníků v církvi a jejich finanční zabezpečení ze strany církve. Prioritou je zabezpečení úvazků kazatelů, vikářů a celocírkevních pracovníků volených Konferencí, proto pokud by bylo nutné ze strany Rady některé úvazky omezit, budou to postupně úvazky misijních pracovníků či pastoračních asistentů, jejichž vyplácení v jednotlivých případech postupně přejde buď přímo na sbory, nebo některá jejich místa budou muset být rušena. Podrobnosti připravujeme pro setkání hospodářů, které proběhne v březnu.

  • Na jaře letošního roku bude probíhat sčítání lidu, při kterém bude mj. položená otázka na náboženské vyznání. Rada pro sbory připraví informaci jak postupovat, v dotazníku bude třeba uvést oficiální název církve. Záležitost se netýká pouze řádných členů CB, ale i sympatizantů a přátel jednotlivých sborů a naší církve.

  • Rada projednala a schválila převod Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly pod nově zakládanou o.p.s., jejímž zakladatelem je Občanské sdružení Chvaly. Dosavadní statut LRS jako účelového zařízení církve již nevyhovoval současným potřebám, nové právní uspořádání s sebou přináší povinnost ustavení dozorčí a správní rady a další prospěšná zákonná opatření.

  • Dalším členem Stavebního odboru Rady byl jmenován br. Michal Prachař z Havlíčkova Brodu.

  • Rada s politováním konstatuje, že obdržela výpověď z pracovního poměru br. vikáře Maroše Klačka z osobních důvodů.

  • V souvislosti s pořádáním Aliančního týdne modliteb Rada doporučuje pořádání sbírek a zaslání příp. výtěžku na účet České evangelické aliance, která v současné době prochází ekonomicky obtížným obdobím.

  • Rada obdržela informaci o technické havárii v modlitebně nejstaršího sboru Církve bratrské v Bystrém, která kvůli prasklému vodovodnímu potrubí v prvním patře způsobila podle předběžných informací statisícové škody. Zaplaven byl celý hlavní sál včetně přilehlých místností, byla poničena vzduchotechnika, elektronika, hudební nástroje a další vybavení hlavního sálu včetně stropu a izolací, modlitebna je na řadu měsíců vyřazena z provozu. Případné nabídky pomoci je možno ze strany jednotlivců i celých sborů směřovat přímo na vedení bysterského sboru. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách http://www.cb.cz/bystre

Přílohy