INform 2/2011

11. 2. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské, ve dnech 7.-8. února 2011

 • Rada na svém únorovém zasedání hovořila s bratrem Oldřichem Kadlecem o uznání jeho ordinace v rámci Církve bratrské. Na základě vyjádření administrátora (Tomáš Grulich) a staršovstva v Neratovicích převzal další část ordinačního procesu Studijní odbor. Bratr Kadlec v rámci své ordinační práce předložil exegezi textu Ž 8. Studijní odbor ocenil hloubku a přesnost exegeze starozákonního textu. Ukázalo se, že zná dobře Bibli a že dovede používat různé biblické překlady a vhodné komentáře, slovníky a encyklopedie. Téma ordinační zadané práce je: Proč vznikla Svobodná církev reformovaná. Ve zpracování práce se projevila erudice člověka, který studoval téměř tři roky dějiny na Filozofické fakultě UK a dovede se dívat na historii v kontextu dané doby. Práce je hodnocena jako přínosná, protože zasazuje vznik naší církve do příslušných souřadnic kulturních, dějinných a náboženských. Dále br. Kadlec odevzdal několik svých kázání, které SO hodnotil jako biblicky zasazená a aplikačně odvážná, zpracoval zároveň svůj komentář k Vyznání víry CB. Jeho odpovědi svědčí o tom, že zná dobře Bibli a že dovede různá témata pregnantně formulovat. Na základě všech předložených hodnocení Rada CB vyslovila souhlas s uznáním bratrovy ordinace, formální akt proběhne v rámci Konference CB.

 • Rada se dále setkala s Karlem Vránou, který pracuje jako misijní pracovník v Kolíně, kde navštěvoval mládež a rozvíjel misijní službu studentům. Zapojil se zároveň v rámci Odboru mládeže do vedení východočeské Houby. Pán Bůh otevřel misijní cestu do 14 (ze 17) škol ve městě. V minulých letech bylo umožněno prostřednictvím projektu prevence kriminality kontaktovat a misijně působit na studenty. Ve městě se podařilo zorganizovat Exit Tour, který byl obohacením pro sbor, a na misijní půdě v Kolíně to znamenalo krok kupředu. Bratr by rád zahájil studium na ETS, vstoupil do vikariátu a zároveň usiloval stát se kazatelem. Na základě žádosti sboru v Horní Krupé Rada souhlasí s pokračováním jeho služby jako misijního pracovníka v Chotěboři pod vedením br. kazatele Romana Neumanna, který je zároveň jako předseda Dětského odboru dlouhodobě časově vytížen v rámci Legoprojektu.

 • Rada se setkala s br. Petrem Šedým (Praha - Jižní Město), který na základě doporučení staršovstva svého sboru byl navržen do vikariátu. Po hlubším rozhovoru dala Rada přednost variantě, aby br. Šedý prozatím ve svém sboru pracoval jako místní sborový pracovník a to především z toho důvodu, že staršovstvo váže jeho službu pouze na stanici Skalka. Bratr přijal doporučení, aby v příštím roce absolvoval vikariátní cvičení.

 • Členové Rady jednali s předsedou a tajemníkem Studijního odboru (Pavel Černý a David Beňa) o procesu vzdělávání kazatelů, přičemž byla předjednána další možná témata kazatelských pastorálek dle aktuálních potřeb církve.

 • Rada diskutovala možnost, zda by zpráva Rady, předkládaná tajemníkem celocírkevní konferenci, měla vedle faktografických údajů obsahovat i další informace o organizační a hospodářské práci a zápasech Rady. K námětu se vrátíme později.

 • Rada se věnovala prvnímu výstupu práce Komise pro Ústavu a Řád, která pro nadcházející Konferenci zpracovává návrhy změn základních dokumentů církve. Zpracované návrhy jsou postupně zasílány na všechny sbory.

 • Rada souhlasně projednala vizitační zprávu z Poděbrad. Sbor v Poděbradech vznikl ze stanice sboru v Kolíně. Společenství věřících se postupně scházelo na jiných místech ve městě. Během své dosavadní krátké existence dokázal různými formami, zejména pořádáním misijních kempů a dalších akcí, oslovit mnoho lidí z Poděbrad a nejbližšího okolí. Různými formami bylo v minulosti kontaktováno již několik set lidí, což je na malé společenství unikátní. Je to především díky mimořádnému nasazení většiny členů sboru, kteří navazují na původní činnost misionářů, kteří v Poděbradech působili koncem devadesátých let minulého století. Mimořádnou skutečností je i modlitební horlivost řady členů sboru, kteří se každý čtvrtek ráno v 5,45 h v počtu 5-7 lidí shromažďují k cca hodinové modlitební chvíli. Fascinující je, že tyto ranní modlitební hodiny jsou pravidelnou součástí sborové práce již více než 11 let.

 • Rada ze dvou sborů naší církve obdržela žádost o součinnost při hledání nového kazatele. Obdrželi jsme informaci o technické havárii v modlitebně nejstaršího sboru Církve bratrské v Bystrém, která kvůli prasklému vodovodnímu potrubí v prvním patře způsobila podle předběžných informací statisícové škody a následně schválila výjimečnou havarijní půjčku ze stavebního fondu.

 • Dotace na opravy církevního majetku na rok 2011 (celkem 396 tis Kč - finanční prostředky ze strany státu) budou rozděleny mezi sbory v Ostravě a Českém Těšíně.

 • Rada s politováním konstatuje, že z většiny sborů, kde pracují misijní pracovníci a pastorační asistenti, neobdržela jejich roční hodnocení, které mělo být staršovstvy zpracováno již koncem prosince :-(

 • Rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru br. kazatele Roberta Filipa k 31.3.2011 (na vlastní žádost) a zároveň mu děkuje za neutuchající službu a mimořádné misijní nasazení, které prokazoval v rámci služby Sboru CB v Praze na Jižním Městě.

 • Rada byla informována o založení nové základní církevní školy v Pardubicích, zřizovatelem nového subjektu je místní sbor CB.

 • Br. Petr Raus, místopředseda Rady, podal informace o Konvokaci k modlitbám za Izrael a pozvání k připravované akci, která proběhne v závěru letošního roku v Praze, zváni jsou účastníci z celé Evropy.

 • Bratr kazatel Kloubek oprášil uniformu a účastnil se setkání hlavních kaplanů armád NATO.

Přílohy