INform 3/2011

11. 3. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské v Praze, ve dnech 7. - 8. března 2011

  • Rada se v rámci svého jednání setkala se Studijním odborem. V několikahodinovém jednání byla diskutována problematika sňatků, zvl. sňatků smíšených, v Církvi bratrské, a to z hlediska teologického, pastoračního, právního, i z hlediska stávajícího znění Řádu. Problematice bude věnována i zářijová pastorální konference kazatelů s manželkami.

  • Hlasováním o setrvání na svých sborech byli v minulé době potvrzeni kazatelé Tomáš Grulich (Praha - Černý Most, Miloslav Kloubek, Horní Počernice, Pavel Škrobák (Zlín), Jan Asszonyi (Brno - Kounicova), ve vznikajícím sboru v Mladé Boleslavi byl zvolen kaz. Jakub Škarvan. Novým seniorem v západních Čechách se stal br. kaz. Daniel Kaleta.

  • Rada na základně podnětů ze seniorátů rozhodla, že přípravu některých kazatelských pastorálek budou vedle Studijního odboru připravovat i jednotlivé oblasti Církve bratrské, příp. další odbory Rady.

  • Rada se znovu zabývala došlými připomínkami ohledně oblastí (seniorátů), které jsou shromažďovány z jednotlivých staršovstev. Mezi základní důvody rozvíjení práce oblastí patří zejména: Poskytnutí možnosti výraznějšího seznámení a sblížení alespoň zeměpisně blízkých sborů, což zvyšuje šanci na udržení vnitřní jednoty celé církve, prohloubení pastorační práce v rámci oblasti, což zvyšuje účinnost prevence vyhoření kazatelů, odchodů z kazatelské služby, mimořádných vizitací a kázeňských opatření. Zároveň brání izolovanosti služebníků. Pořádáním společných shromáždění a akcí vytváří širší vědomí sounáležitosti jednotlivých sborů v rámci oblasti, působí proti tendenci izolovanosti sborů a podporuje jednotu církve. Finální návrh, o kterém se bude hlasovat na květnové Konferenci, rozešle Komise pro Ústavu a Řád v první polovině dubna. Předkládaný návrh novely článku 27 Řádu sebou nepřináší změny v dosavadním principu kongregačně - presbyterního zřízení CB, ani neoslabuje postavení a suverenitu místních sborů, kterým zůstávají všechny kompetence jako doposud.

  • Rada schválila směrnici ohledně čerpání studijního volna kazatelů, která bude rozeslána na sbory v příštím oběžníku. Kazatelé jsou v církvi povoláni ke zvěstování Božího slova: proto sami musí být jeho posluchači. Úkolem kazatelů je vyučovat z Písma: proto se sami potřebují učit a být znalci i milovníky Písma, písmáky. Kazatelé mají druhé pastoračně sytit Slovem: proto sami musí se Slovem osobně žít a Slovo od druhých přijímat. Jsou povoláni za pastýře: proto sami musí být vedeni. Kazatel je posluchačem a žákem zásadně v osobním modlitebním ztišení nad Písmem, v pobožnostech kazatelovy rodiny, v pravidelných přípravách na službu kázání a vyučování, ale také ve vzájemném bratrském obecenství ve sboru (Ř 1,12). Pomocí je však rovněž teologické studium a celoživotní vzdělávání mimo rámec života sboru.

  • Rada se zabývá obsazením sekretariátu, předpokládaný nástup sekretářky na plný úvazek je plánován v létě 2011, podrobnosti budou v případě potřeby zveřejněny na webových stránkách a rozeslány na sbory.

  • Církev bratrská byla v minulých měsících kontrolována ze strany státních orgánů a zdravotních pojišťoven. Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení proběhla dne 16. a 17. 2. 2011 v ústředí Rady, nezjistila žádné chyby a nevydala žádné opatření. Kontrola plateb pojistného ze Všeobecné zdravotní pojišťovny proběhla dne 10.2.2011 bez zjištění chyb, bez opatření. Děkujeme všem kazatelům, kteří včasným informováním a průběžnou aktualizací osobních, rodinných a dalších dat pomáhají ústředí v administrativní práci.

  • Rada se zabývala hospodářským výsledkem Církve bratrské, podrobné informace budou předány výroční Konferenci. Rozpočet Rady na rok 2011 je koncipován jako vyrovnaný.

  • Potěšitelná je skutečnost, že pro letošní rok má Církev bratrská přislíbené finanční prostředky na platy svých zaměstnanců (kazatelé, vikáři, pastorační asistenti, celocírkevní a misijní pracovníci, z čehož vyplývá, že další úvazky (po několika opatřeních) již nebude muset v nejbližších měsících rušit.

  • Ve smyslu zák. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem byla Církvi bratrské v minulém roce poskytnuta částka ze státního rozpočtu na platy duchovních v celkové výši 30 227 000 Kč (včetně 34% zdravotního a sociálního pojištění), valorizace platů ze strany církve tvoří částku 11 537 400 Kč (rovněž včetně pojistného). Z výše uvedených údajů vyplývá, že církev se na platech svých zaměstnanců podílí ze 27%, zbývajících 73% hradí stát.

Přílohy