INform 4/2011

15. 4. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské v Praze, ve dnech 4. - 5. dubna 2011

 • Rada se setkala k rozhovoru s vikářem Jaroslavem Šmahelem (Chomutov), kterého mostecký sbor navrhl k ordinaci. Br. Šmahel (dle vyjádření staršovstva) nastoupil do vikariátu jako služebník s vizí a velkou předchozí zkušeností především z dlouhodobého vedení misijní organizace Isachar (práce s mládeží). Dokáže velmi dobře propojit službu na stanici sboru se službou v Isacharu (a to při civilním zaměstnání středoškolského učitele). Je mužem víry a vize se všemi klady i riziky, která jsou s tím spojena. Jde rozhodně za tím, čemu věří. Je poučitelný, zároveň se ale lacino nevzdává svého pohledu a přesvědčení, projevuje se jako přirozený vůdce. Je písmák. Nový zákon studuje v řečtině, jeho kázání jsou jednoznačná, inspirující a vyvážená. Usiluje o pravdivé pochopení Božího Slova. Je v tom vytrvalý, schopný rozsáhlých exegetických prací. Svou službou inspiruje desítky zvláště mladých lidí k životu víry. Br. Šmahel předložil v závěrečné části vikariátu dokončenou ordinační práci na téma “Být křesťanem - podle 1. listu Petrova”, zároveň zaslal písemně několik svých kázání a vypracoval odpovědi na otázky na základě Vyznání víry. Rada Církve bratrské doporučuje vikáře Jaroslava Šmahela k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

 • Rada CB se sešla k pracovnímu jednání s Radou KS. Jednání se účastnili předseda Marek Prosner (Klatovy), Karel Řežábek (Plzeň), tajemník Tomáš Brožovský (Praha), Petr Rýgl (Jičín), Petr Kácha (Praha) a Jan Cvejn (Děčín). Křesťanská společenství jsou svazkem samostatných křesťanských sborů. Vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují 47 sborů a misijních skupin. V současné době mají kolem 2 200 dospělých členů. Co se týče převládající orientace, jedná se o charismatické sbory, t.j. sbory křesťanů, kteří věří a praktikují duchovní dary zmíněné v Písmu. Hlavní hodnotou však nejsou duchovní dary (charismata), ale upřímnost ve vztahu k Bohu i k lidem. Důraz je položen na následování Ježíše Krista a potřebu nového naplňování Duchem svatým, aby duchovní život nesklouzl do rutiny, do prázdného náboženství, do stavu, kdy vyznávané pravdy nemají praktický dopad do pozemského života. Mezi deset základních hodnot KS patří: 1. Církev postavená na Bibli; 2. Důvěrný vztah s Bohem Otcem; 3. Následování Ježíše Krista; 4. Život z moci Božího Ducha; 5. Růst a proměněné životy; 6. Chození ve světle; 7. Rozvíjení vzájemných vztahů; 8. Sdílení evangelia; 9. Potřeba jednoty a spolupráce a 10. Otevřená teologie. Členové obou rad hovořili o aktuálních zápasech svých církví a aktuálních potřebách sborů, dále o kurzech Alfa (Zveme Česko na večeři), evangelizačních a misijních akcích, hledání kandidátů kazatelství apod. Zatímco Církev bratrská má za sebou již více než 130 let služby, členové KS jsou většinou první generací křesťanů. Křesťanská společenství jsou známá svým úsilím o jednotu těla Kristova. Usilují o dobré vztahy se všemi křesťany, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista svými ústy i svým životem jako svého Spasitele a Pána. Jedním z důrazů jejich práce zůstává i důraz na desátky, neboť KS nepřijímá žádné finance ze strany státu na platy svých duchovních. Pastoři KS mají vedle své služby většinou i civilní zaměstnání. Sbory KS jsou většinou bez vlastních modliteben.

 • Rada CB se setkala s bratrem Petrem Luptonem (Náchod), který osobně prožívá povolání ke kazatelské službě. Rada po rozhovoru vyjadřuje podporu záměrům sboru v Litomyšli povolat Petra Luptona jako misijního pracovníka sboru (financováno z vlastních zdrojů) pro práci na stanici ve Svitavách s otevřenou možností jednání o případném vstupu do vikariátu po uplynutí jednoho roku. Rada zároveň apeluje na mladé bratry s výzvou, že Církev bratrská i nadále hledá další kandidáty k případné kazatelské službě.

 • Rada se setkala s oběma kazateli Sboru CB v Praze 9-Černý Most a hledala řešení vzhledem k usnesení Výroční konference s ohledem na počet systemizovaných míst v daném sboru. Bratři předložili konkrétní návrh řešení, záležitost dosud nebyla uzavřena.

 • V příštích dnech plánujeme setkání se zástupci studentů Evangelikálního teologického semináře, následně proběhne i setkání s vedením školy.

 • Rada se seznámila s usnesením synodu církví Leuenberského společenství ve věci vydání společné Pomůcky ke čtení Bible v roce 2013, která bude koncipována na základě Hesel Jednoty bratrské. Koordinátorem společného projektu byl za CB pověřen tajemník Petr Grulich, pracovní skupina pěti církví (ČCE, ECM, CČSH, SCEAV a CB)zahájila na tomto projektu úzkou spolupráci s Biblickou jednotou, která v současné době vydává Manu pro tento den.

 • Rada souhlasně projednala zprávu tajemníka Rady, která bude k dispozici v rámci materiálů pro Výroční konferenci, která se tentokrát koná 19.-21.5. v Bratislavě. Komise pro návrhy zpracovala 8 návrhů k případnému přijetí, Komise pro Ústavu a Řád předkládá dalších 13 návrhů na legislativní změny. Podrobnosti jsou k dispozici u delegátů, které na konferenci vysílají členská shromáždění jednotlivých sborů, příp. u kazatelů.

 • Kazatel Matěj Hájek podal Radě zprávu o týdenní praxi v Hospici v Červeném Kostelci, ve které uvádí: “Týden s Jiřím Hofmanem mi dal více než desítky studijních setkání před i po mé ordinaci. Považuji za klíčové, aby byl pro kazatele (bez ohledu na věk!) pro setkání tohoto druhu vytvořen skutečný prostor. Prosím Radu CB, aby se na tuto oblast zaměřila - citlivě hledala podobně obdarované a ochotné lidi a zprostředkovala nám kazatelům a vikářům kontakt s nimi. Jeví se mi to jako zásadní pro osobní život duchovních pracovníků a potažmo tedy i pro úroveň práce na sborech naší církve. Tímto také děkuji, že RCB prostředkuje tuto stáž a že jsem se jí mohl zúčastnit.” Stáž je otevřena i dalším pracovníkům sborů (nejenom kazatelům).

 • Tradičních oslav 5. a 6. července v Husinci, kterých se už během prvního dne účastní až jeden tisíc lidí, se za Radu zúčastní br. David Novák.

 • Seniorem na severní Moravě byl zvolen br. Karel Fojtík, člen Rady.

 • Ve sboru v Praze 1-Soukenické byl třetím kazatelem sboru (0,5 úvazek) zvolen br. Marek Šrámek.

Přílohy