INform 5/2011

23. 9. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2011/5 Praha (červen a září 2011)

  • Rada Církve bratrské se k pracovnímu setkání setkala se staršovstvem sboru v Ústí nad Labem a kazatelem Janem Háblem, který po přestěhování nabídl sboru výpomoc ve službě minimálně na dobu 1 roku. Stávající kazatel Štefan Paluchník se během prázdnin přestěhoval do Liberce. Bratr předseda poděkoval br. kazateli ze jeho věrnou a požehnanou čtyřicetiletou službu v Církvi bratrské. Pro staršovstvo trvá nadále úkol pokračovat v hledání kazatele, neboť bratr Hábl vnímá povolání k práci vysokoškolského učitele. Začátkem školního roku zahajuje svou službu kazatel Viktor Glier v Novém Městě nad Metují, v nadcházejících dnech se stěhuje kazatel Jakub Škarvan do Mladé Boleslavi. Dále proběhl rozhovor o možnosti zařazení studenta ETF Benjamína Kalety do služby ve sboru Praha 2, konkrétně na stanicích Zbraslav a Řevnice. Bylo schváleno přijetí Benjamína Kalety za pastoračního asistenta sboru od 1.9.2011 na poloviční úvazek na jeden rok. Náplň práce stanoví místní staršovstva v součinnosti se správcem sboru. Po roce bude provedeno zhodnocení služby. Tajemník zároveň informoval o průběhu výběrového zřízení na pozici sekretářky, do pracovního poměru byla od 1.7. přijata sestra Olga Kutílková (Praha 5).

  • Členové Rady byli seznámeni s výsledky neoficiální ankety, která probíhala v loňském roce na Evangelikálním teologickém semináři. Podle tohoto materiálu je odbornost učitelů ETS je vysoká, avšak vlastní výuka zůstává na některých hodinách mělká. Studenti hovoří o ztrátě zájmu o probíranou látku a někdy až deziluzi. Rada CB v této věci zahájila rozhovor s ředitelem ETS, který byl jednání přítomen. ETS v současné době trpí malým zájmem o denní studium, které ani v tomto školním roce nebude otevřeno. Silnou stránkou semináře však zůstává práce s dálkaři a dalšími zájemci o vzdělavatelné kurzy. Během rozhovoru s ředitelem ETS byly diskutovány personální, finanční a strategické okruhy další práce, ředitel aktivně usiluje o vytvoření komunikativní atmosféry, zvažuje se zároveň založení nadace, který by měla za cíl podporu ETS.

  • V měsíci říjnu budou v Církvi bratrské slavnostně vyhlášeny další dva nové sbory, které v posledních letech naplnily duchovní, organizační i ekonomická kritéria, aby se mohly stát samostatnými subjekty. Jedná se o dosavadní samostatné stanice v Mladé Boleslavi a Hranicích. Třetím aktuálně vznikajícím sborem je sbor Podblanicko, který vzniká transformací a sloučením misijního sboru Vlašim s kutnohorskou stanicí Trhový Štěpánov. Všem třem novým sborům přejeme Boží pomoc, ochranu a hodně dětí :-)

  • Na základě doporučení vizitátorů, Rada souhlasí se zařazením misijního sboru v Neratovicích mezi sbory řádné od 1.11.2011. Kazatel Oldřich Kadlec bude od této doby pokračovat na půl úvazku (hrazeno z celocírkevních zdrojů) na dobu neurčitou. Řádná vizitace bude provedena za tři roky. Zároveň se doporučuje partnerská pomoc jiných sborů k získání financí na druhou část úvazku a případná spolupráce s některou stanicí okolních sborů.

  • Rada se zabývala průběhem několika posledních Výročních konferencí CB. Jejich nedostatkem je systémová neexistence základního (duchovního) tématu, které by inspirovalo orientaci a směřování jednotlivých sborů. Nejvyšší orgán církve se v posledních letech stal výlučně organizačně správní konferencí, platformou pro projednávání návrhů a finanční zabezpečení pracovníků, při které není vytvořen dostatečný prostor k duchovnímu či věroučnému směřování církve. Pokud se čas k rozhovoru o duchovním směřování objeví, diskuze nad jednotlivými tématy se zdají být často mělké, nepřipravené či povrchní, neboť souvisí s nahodilostí otázek jednotlivých delegátů. Vyjádřeno s nadsázkou: Konference umožňuje diskutovat “všem o všem”, výsledkem tak může být “nic o ničem…” Rada CB připravila návrh konkrétních opatření, který představí kazatelům na pastorálce. Zvažuje se oddělení jednací od tematické části a otevření druhého dne jednání i pro okolní sbory CB. Příští květnovou konferenci v roce 2012 zajišťují sbory v Písku.

  • Rada Církve bratrské se setkala s pracovníky Dorostové unie a Odboru pro dorost. V DU je registrováno cca 40 dorostů CB a několik dalších subjektů. Pracovníci odboru připravují řadu celocírkevních akcí, zvažovalo se i vydání metodické příručky pro práci v dorostu. Spolupráce odboru s Radou bude probíhat i v dalších měsících, DU připraví konkrétní návrhy pro její rozvíjení, zvažuje se konání pastorálky k tématu výchovy mladé generace v rámci jednotlivých sborů.

  • Od roku 2010 platí usnesení Výroční konference ohledně systemizace jednotlivých pracovních úvazků na sborech. Po prvních zkušenostech bude Rada iniciovat dílčí aktualizaci řádným konferenčním návrhem, podrobnosti budou konzultovány s kazateli na pastorálce.

  • Rada se opětovně zabývala vládním návrhem majetkového vyrovnání s církvemi a možnostmi přechodu Církve bratrské k samofinancování. Účinnost příslušného zákona se navrhuje od 1.1.2013, v dohledné době se očekává zahájení legislativního procesu. Rada zahajuje jednání vedoucí k vytvoření odborné skupiny lidí, která by pro CB zpracovala jednotlivé varianty řešení.

  • V nadcházejících měsících plánujeme vydání velmi zdařilé publikace o Aloisi Adlofovi, která vyjde vlastním nákladem Církve bratrské.

  • Bratr kazatel Miloslav Kloubek absolvoval během prázdnin vojenské cvičení jako vojenský kaplan v záloze.

Přílohy