INform 6/2011

21. 10. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2011/6 Praha (říjen 2011)

  • Rada Církve bratrské se na svém říjnovém zasedání setkala ke společnému jednání se seniory, kde se mimo jiné diskutovaly otázky práce seniorů, funkce seniorátů a příp. možnosti specifické ordinace starších sboru s pověřením ke kazatelské službě. Základním bodem pracovního rozhovoru však byly možnosti strukturálních změn v řídících orgánech Církve bratrské. Věcnou slabinou řízení církve je jakési “zvykové právo”, které aniž by to stanovoval Řád CB, tradičně spojuje funkci předsedy Komise pro Ústavu a Řád, předsedu Konference a předsedu Rady CB. Vyjádřeno jinak: Jedna osoba je pak předsedou orgánu, který navrhuje “pravidla hry”, zároveň předsedou orgánu, který navržená pravidla schvaluje, a nakonec předsedou orgánu, který takto vytvořená pravidla vykonává. Funkci předsedy ve všech těchto orgánech doprovází funkce tajemníka, ve kterém se zvykově spojují duchovní i manažerské činnosti, což dokumenty Církve bratrské rovněž nepředpokládají. Na jednání se seniory tak byly konzultovány principy neslučitelnosti některých řídících funkcí. Jako potřebné se jeví systémové oddělení funkce předsedy Rady od jiných rolí, jako i možnosti transformace funkce tajemníka (např. výkonný sekretář). Podrobnosti by měly být zapracovány do dokumentů, jejichž vytváření by připadalo v úvahu po vyřešení základní otázky, zda Církev bratrská v Čechách a na Slovensku bude základní dokumenty (jako např. Ústavu, Řád, Agendu apod.) vytvářet odděleně. Duchovní jednota Církve bratrské v ČR a SR, jako i účinná spolupráce obou jejích větví bude zachována. Avizované otázky jsou na programu listopadového jednání obou republikových Rad a dalších grémií.

  • Rada CB si uvědomuje, že aktuálním nedostatkem Výročních konferencí CB je systémová neexistence základního (duchovního) tématu, které by inspirovalo orientaci a směřování církve a jednotlivých sborů. Nejvyšší orgán církve se v posledních letech stal organizačně správní konferencí, platformou pro projednávání návrhů a finanční zabezpečení pracovníků, při které není vytvořen dostatečný prostor k duchovnímu povzbuzení či věroučnému rozhovoru. Řád CB však předpokládá, že Výroční konference má sloužit i k duchovnímu vzdělávání.

  • Rada Církve bratrské projednala návrh předsedy Rady k věcné restrukturalizaci pracovních činností vybraných členů Rady. Na základě dvouleté zkušenosti mandátu Rady docházíme k závěru, že vzhledem k zeštíhlení evangelizační agendy (osamostatnila se ZMA a NFNS atp.) je možné, aby se ve prospěch celocírkevní práce upřesnila náplň evangelisty (David Novák) s tím, že předseda jej pověřuje k tomu, aby s ním vykonával pastýřskou službu (viz čl. 24, odst. 2 Ústavy CB) a věnoval se koncepci vzdělávání v církvi ve spolupráci se SO a ETS (kontakt s vedoucími DO, DU, OM, sledování vikářů, vzdělávání pracovníků). Z tohoto titulu je vhodné, aby se pravidelně účastnil jednání rozšířeného Předsednictva RCB. Jelikož narůstající agenda Rady CB vyžaduje stále větší odbornou a časovou náročnost na činnost tajemníka RCB (Petr Grulich), ten bude uvolněn především k náplni, kterou mu stanoví Ústava CB (čl. 26, odst. 1 - organizační, hospodářské, majetkové, právní apod.) a plněním dalších úkolů v duchovní oblasti bude pověřován jen v nejnutnějších případech. Náplň činnosti místopředsedy (Petr Raus) je vyhovující a zůstává beze změny.

  • Rada se v minulých měsících zabývala parametry vládního návrhu majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. V současné době probíhá připomínkové řízení k paragrafovému znění návrhu zákona. Církev bratrská je při jednáních se státními orgány zastoupena br. předsedou (v Řídícím výboru ERC) a tajemníkem Rady (v expertní komisi ERC). Tajemník je zároveň pověřen sestavit v rámci CB odborný tým, který by analyzoval či připravoval ekonomické podklady pro jednání Konference pro její další rozhodování v přechodu k příp. samofinancování církve.

  • Církev bratrská vydává knihu o jednom ze svých zakladatelů a duchovních otců, kterým byl kazatel, evangelista, teolog, pastýř, spisovatel a básník Alois Adlof (1861-1927). Kniha o pěti stech stranách přináší náčrt Adlofova života, rozbor jeho rozsáhlého díla se zaměřením na teologii i duchovní důrazy. Nechybí antologie, kompletní bibliografie, rejstříky a fotografie. Monografie o Adlofovi je potřebným a dlouho vyhlíženým vyplněním mezery ve zpracování dějin a vývoje části českého protestantismu. Cena publikace ještě není známa, objednávky se ještě neshromažďují. Rada Církve bratrské se obrací na sbory i jednotlivce s prosbou o finanční podporu vznikající publikace, fin. příspěvky prosím avizujte Radě do 30. listopadu 2011, číslo účtu mají k dispozici jednotliví hospodáři.

  • Rada se k pracovnímu rozhovoru sešla s br. Jaroslavem Pokorným, kterého po následném rozhovoru v termínu od léta 2012 přijala do vikariátu s určením pro sbor Český Těšín, kde ve stejné době předpokládá ukončení služby br. kaz. Tadeáš Firla. Do pracovního poměru byli přijati tři noví misijní asistenti: Petr Šedý - Praha, Jižní Město, Michael Novotný - Ostrava a Lucie Nevřelová (Písek - Elim).

  • Rada se průběžně zabývá možnostmi aktualizace směrnice o velikostech pracovních úvazků na jednotlivých sborech na základě současných podmínek vztahu církve a státu. Předpokládáme podání konferenčního návrhu, který by dosavadní směrnici navrhl částečně upravit.

  • Tématem lednové pastorálky v Havlíčkově Brodě budou otázky týkající se správy peněz, desátky, finanční podpora práce církve apod.

  • V září byli do služby uvedeni kazatelé Jan Hábl (Ústí nad Labem), Jaroslav Šmahel (Chomutov), Oldřich Kadlec (Neratovice), první neděli v říjnu i Radomír Palacký (Velká Lhota). Ve stejném období proběhly volby kazatelů ve sborech Písek Elim (Martin Běle), Podblanicko (Jan Lukl) a Hranice (Ladislav Melkus). Seniorem ve Středních Čechách byl místními kazateli zvolen Jan Drahokoupil (Kolín), v Jizerském seniorátu Stanislav Stebel a na Severní Moravě Petr Kučera (Frýdek Místek).

Přílohy