INform 7/2011

21. 11. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2011/7 (listopad 2011)

 • Společná Konference Církve bratrské v Bratislavě pověřila Komisi pro Ústavu a Řád, aby připravila návrh na novou koncepci závazných dokumentů Církve bratrské v České republice a na Slovensku. V rozhovorech a jednáních s českou i slovenskou Radou, kolegiem seniorů a dalšími subjekty se postupně a čím dál více ukazuje, že Církev bratrská chce i nadále zachovat základní duchovní a věroučnou jednotu jako i účinnou spolupráci svých sborů v České republice i na Slovensku za předpokladu samostatného vytvoření nové Ústavy a Řádu v obou svých republikových částech. Potřeby změn nejsou způsobeny duchovní rozdílností, ale odlišným právním prostředím, vývojem vztahu církve a státu a zejména rozdílným počtem sborů. V posledních letech se opakovaně ukazuje, že způsob řízení církve vyžaduje v každé republice specifický model a větší pružnost pro možné úpravy. Společné konference ve dvouletých intervalech již nestačí řešit potřebné legislativní změny. Legitimní je, aby úpravy Ústavy a Řádu byly předány do působnosti republikových konferencí.

 • Rada CB se k pracovnímu zasedání setkala se slovenskou Radou. Obě Rady se ztotožňují s návrhem pracovat na oddělení legislativy s tím, že základním pojítkem nových republikových Ústav a Řádů Církve bratrské by měla být společná „Deklarace jednoty a spolupráce“, která bude doporučena oběma republikovými Výročními konferencemi k přijetí na Společné konferenci v r. 2013. Republikové Výroční konference v r. 2012 proběhnou podle plánu (v dubnu na Slovensku a v květnu v České republice). Na obou konferencích proběhne předběžné hlasování (resp. doporučení k přijetí) o Deklaraci jednoty a spolupráce mezi oběma republikovými částmi CB. V případě shody bude Deklarace jednoty a spolupráce ratifikována (t.j. schválena) na Společné konferenci v r. 2013, v případě neshody Výročních konferencí jsou Rady CB připraveny svolat mimořádnou Společnou konferenci ještě v roce 2012. Podrobnosti budou v příštích dnech zaslány na sbory prostřednictvím Komise pro Ústavu a Řád.

 • Rada obdržela řadu pozitivních ohlasů k ideovému záměru budoucí restrukturalizace činnosti ústředí Církve bratrské. Z jednání s kazateli na většině seniorátech se ukazuje, že funkce předsedy Rady by neměla být automaticky spojována s předsednictvím na Výročních konferencích a v Komisi pro Ústavu a Řád. Nadále se ukazuje potřeba rozšíření práce místopředsedy Rady a nutnost transformace faktické činnosti tajemníka apod. Současný systém vznikal v době, kdy Církev bratrská měla necelých 30 sborů, dnes jich evidujeme již 76. Konkrétní změny by do sebe měl zahrnout nový „český“ Řád Církve bratrské, jehož vznik se očekává v příštích několika letech. Rada zároveň získává první dobré zkušenosti s novým rozčleněním působnosti vedoucích představitelů církve, kdy předseda, místopředseda a evangelista se soustřeďují především na duchovní činnosti ústředí, kdežto tajemník Rady se specializuje výhradně na organizační, správní a manažerskou práci.

 • Rada vzala na vědomí informace předsedy o novém projektu – vyučování pro vedoucí skupinek. Současně se předpokládá, že by br. kaz. Daniel Fajfr, David Novák a Petr Grulich připravili na jaře příštího roku opakovaná setkání pro vedoucí skupinek s uvedením informací jak s těmito materiály pracovat.

 • V současné době vrcholí přípravy na ostré spuštění nových celocírkevních webových stránek www.cb.cz. Programování zajišťoval Jakub Černý, grafiku a design kaz. Martin Grohman a vše ostatní tajemník Petr Grulich. Nový web obsahuje mj. nepřeberné množství shromážděných materiálů pro práci domácích a sborových skupinek, materiály pro vyučování základů víry apod. Pro přihlášené kazatele je na jednom místě k dispozici kompletní soubor platných usnesení, směrnic Rady a dalších materiálů včetně statistiky o početním růstu všech sborů apod. Pokud by jednotliví kazatelé či další pracovníci církve mohli ke zveřejnění nabídnout další zpracované materiály, prosíme o jejich zaslání na mailovou adresu web@cb.cz.

 • Rada vzala na vědomí doporučení k ordinaci pro vikáře Dalimila Staňka od staršovstva sboru v Olomouci. Pokud Rada obdrží kladné doporučení studijního odboru k ordinaci, bude vikář pozván na lednové jednání Rady CB.

 • Na základě žádosti předsedy Dětského odboru, kaz. Romana Neumanna, Rada souhlasí se jmenováním s. Dagmar Kalenské členkou Dětského odboru. Br. Fojtík informoval členy Rady o řadě jednání ve Stavebním odboru. V současné době se projednávají stavební záměry zejména v Čelákovicích, Bystrém a Havlíčkově Brodě.

 • Rada projednala plnění rozpočtu Rady CB k 30.9.2011. V této souvislosti uložila ekonomce, aby sbory, které nesplnily splatnost faktur do 31.10.2011, obdržely ještě dodatečnou lhůtu k úhradě do 20.11.2011.

 • Rada vzala na vědomí zápisy ze setkání seniorátů. Na základě podnětu členů Rady, zašle tajemník všem seniorům zápisy všech seniorátů pro vnitřní potřebu a vzájemnou inspiraci. Rada dále uložila tajemníkovi, aby z jednotlivých námětů a zpráv seniorátů připravil body pro jednání na setkání se seniory v březnu 2012.

 • Předseda Rady informoval o akci Modlitba za domov, který pořádala ERC dne 28.10.2011 v Krabčicích, dále o akci Modlitba za vlast pořádanou Římskokatolickou církví. Dále informoval, že je pozván za ERC k novému řediteli České televize k jednání ohledně náboženského vysílání.

 • Předseda Rady pověřil kaz. Miloslava Kloubka zastupováním Církve bratrské na setkání zástupců církví s vojenskou duchovní službou, které proběhne na Konferenci na konci listopadu ve Vydří.

Fotografie