INform 8/2011

8. 12. 2011

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2011/8 (prosinec 2011)

  • Rada projednala a schválila dopracovaný konferenční návrh pro systemizaci a valorizaci platů kazatelů, který bude zaslán návrhové komisi k projednání. Základní změnou proti dosavadnímu řešení je částečné „změkčení“ současných parametrů a zrušení principu, že kritéria o úvazcích se uplatní v době střídání kazatelů. Zásadní navrženou změnou je skutečnost, že o zařazení nového sboru do stanovených pravidel solidarity velkých sborů s malými nemůže rozhodnout pouze Rada, jak tomu bylo v minulosti, nýbrž pouze Konference. Pro misijní pracovníky a pastorační asistenty se nově navrhuje příplatek ze strany Sboru, na kterém slouží, a to především z důvodu jejich velmi nízkého platového ohodnocení. Po zpracování v příslušné komisi bude celý návrh postoupen řádnému připomínkovému řízení na jednotlivých sborech a následně předložen k hlasování na květnové Výroční konferenci.

  • Rada vedla rozhovor s kaz. Bronislavem Matulíkem a br. Jiřím Sedláčkem, tj. šéfredaktorem a vydavatelem časopisu Brána. Podkladem rozhovoru byl zpracovaný materiál o práci vydavatele, šéfredaktora a redakční rady, který byl během setkání předán členům RCB. Rada kvituje skutečnost, že v posledních letech narůstá počet odběratelů; časopis v současné době vychází již v nákladu 1 850 kusů. Slabinou v některých případech zůstává distribuce časopisu na sborech, která na některých místech není zabezpečena dostatečně aktivně. Stávající šéfredaktor je zavázán církvi svou službou (při své kazatelské práci) do roku 2013. Role časopisu je komunitní, sloužící především křesťanům v rámci Církve bratrské, zároveň je patrný významný ekumenický přesah. Brána by měla plnit roli „reklamní“, tedy jakási propagace činnosti Církve bratrské, zároveň komunikační v rámci ekumenického rozhovoru. Misijní přesah je v záplavě jiných médií a tiskovin nesnadný, přesto lze časopis komukoliv nabídnout, neboť po grafické i obsahové stránce si zachovává profesionální úroveň. Rada poděkovala vydavateli i redakci časopisu za důkladnou práci.

  • Tajemník Petr Grulich svolal na základě usnesení Rady k prvnímu zasedání odborně ekonomicko-hospodářskou komisi Církve bratrské, která by v případě nového uspořádání mezi státem a církvemi mohla navrhovat či zpracovávat ekonomické modely či návrhy možného postupu v době přechodu k samofinancování církve. Na prvním setkání byli jednotliví členové tajemníkem Rady seznámeni s podrobnostmi dosavadního vládního návrhu o majetkovém vyrovnání a jeho možnými ekonomickými dopady na Církev bratrskou. Komise se v první fázi hodlá zabývat zpracováním okruhů otázek k širšímu průzkumu mezi členy a kazateli CB, jak by v nových podmínkách mohlo být řešeno financování potřeb jednotlivých Sborů a celé církve. Zároveň se předpokládá, že po odborné stránce by zpracovávala možné podklady pro věcné rozhodování Konference. Další setkání tohoto expertního týmu proběhne po Novém roce.

  • Oproti loňskému roku se v Církvi bratrské významně stabilizovalo personální obsazení jednotlivých sborů. Mezi sbory, pro které hledáme vhodné kazatele, patří zejména Opava; prosíme o nové modlitby za personální obsazení tohoto sboru. Na řadě dalších míst je již služba dlouhodobě zabezpečena.

  • Rada projednala na základě žádosti administrátora Sboru v Praze 4–Jižním Městě změnu zařazení misijního pracovníka Petra Šedého a souhlasí s tím, aby byl převeden mezi vikáře pod vedením administrátora kaz. Marka Potmy, termín nástupu bude upřesněn později.

  • Rada souhlasí s určením zástupců na setkáních hospodářů a dalších statutárních zástupců jednotlivých sborů, které je přípravným setkáním před Výroční konferencí. Setkání v sobotu 10.3.2012 v Praze se zúčastní předseda, tajemník a předseda návrhové komise kaz. Kloubek, v sobotu 17.3.2012 ve Vsetíně pak tajemník, br. Fojtík a 1 zástupce za návrhovou komisi. Uvedená setkání se konají za účelem předjednání konferenčních návrhů, aby na konferenci samotné byl uvolněn časový prostor k duchovnímu a vzdělavatelnému programu.

  • Kazatel Vladimír Horský oslovil Radu s žádostí o podporu misijní činnosti věřících lidí z Mongolska, kteří se pravidelně scházejí v Havlíčkově Brodě ve sborovém domě a hledají finanční zázemí pro svého pracovníka. Rada hledá možnosti dobrovolné pomoci pro podporu a rozvoji práce v této specifické oblasti.

  • Tajemník informoval Radu o spuštění nového webu CB; Rada následně vedla rozhovor o obsahu, grafice, publikovaných informacích a využitelnosti webu kazateli, sbory a veřejností. V současné době navštěvuje tuto stránku cca 300-500 návštěvníků denně, kteří zároveň zobrazí cca 1500-3000 různých stránek tohoto webu.

  • V Praze se 30.11. konalo 8. valné shromáždění Ekumenické rady církví ČR, které za účasti pozvaných hostů projednávalo společné záležitosti svých 11 členských církví. Kromě schvalování výroční zprávy a dalších oficialit proběhla volba předsedy a obou místopředsedů. Za předsedu ERC byl na další 2 roky zvolen br. Joel Ruml (ČCE), prvním místopředsedou br. Daniel Fajfr (CB), druhým místopředsedou br. Dušan Hejbal (Starokatolická církev), čímž bylo potvrzeno stávající složení. Na programu byly dále informace předsedů jednotlivých komisí Ekumenické Rady církví, tj. expertní komise ve věci majetkového vyrovnání (Petr Grulich), komise pro školství a vzdělávání (Daniela Coufalová), komise pro sdělovací prostředky (Petr Vaďura), komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních (Pavel Pokorný), komise pro mládež (Olga Richterová), komise pro ekumenismus (David Tonzar) a komise žen, která se zabývá především problematikou rodiny (Zuzana Dvořáková). V rámci ideového bloku “Kam kráčíš, ekumeno?” přednesli zajímavé referáty bratři David Tonzar (CČSH) a Pavel Černý (CB). Zástupci jednotlivých členských církví byli dále informováni, že se hledá nový koordinátor společného projektu “Modlitba za domov”.

  • Rada byla informována o smutečních shromážděních, která se konala v Náchodě, Horní Krupé a v Třinci, při kterých byla s vděčností vzpomenuta služba dlouholetých služebníků církve, sestry Věry Javornické a bratří Josefa Berana a Česlava Czudka.

taj

Fotografie