INform 1/2012

15. 1. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 1/2012 (leden 2012)

  • Rada CB pokračovala v dlouhodobém rozhovoru nad systémem vnitřního uspořádání a správy sborů. Jak bylo konstatováno na Společné konferenci v Bratislavě, náš organizační systém není už několik let plně funkční. V roce 1989 jsme v ČR měli 34 sborů, s jejich narůstajícím počtem postupně narůstala i potřeba účinných změn. Dnes při správě 76 sborů se současný centrální systém jeví jako neefektivní. Zakonzervování tohoto stavu nakonec brání dalšímu rozvoji církve, neboť ústředí musí automaticky zajistit časově náročné plnění rozkošatělé administrativní agendy a všech „neodkladných záležitostí“, což zpravidla bývá na úkor hledání duchovní orientace uprostřed mnoha současných výzev. Jakkoli se Rada CB snaží svou práci strukturovat, může v současném uspořádání církve působit nakonec jako pověstná „zátka v lahvi“. Malý příklad: V roce 2011 se Rada sešla 10x. Na každé zasedání připadá v průměru 45 bodů k projednání, zasedání trvá cca 24 hodin s přestávkou na nocleh, řada dalších věcí se do programu z časových důvodů nedostane. Pro vlastní zasedání se připravují tištěné podklady, obvykle to je 75 až 100 stran písemných materiálů A4 na každou Radu, které jsou následně projednávány. Je možné se nechat se zavalit narůstající „povinnou“ agendou, ovšem bude to pouze na úkor zásadních věcí. Jen v roce 2011 proběhlo 22 vizitací. Každá vizitace trvá alespoň 3 dny, potom minimálně 2 dny na zpracování vizitační zprávy a potřebný čas na řádné projednání a hledání potřebných řešení… Současný způsob řízení i strukturu práce Rady danou Ústavou a Řádem je třeba v dohledné době transformovat. Situaci částečně komplikuje i zdlouhavý proces přijímání legislativních změn ve dvouletých cyklech. Na základě dalších podnětů sborů i kazatelů Rada pokračovala v hledání variant možného nového uspořádání církve a vztahem CB v České republice a na Slovensku.

  • Sbor Církve bratrské v Bystrém požádal Radu o zařazení br. Tomáše Cvejna z Rychnova nad Kněžnou o zařazení do vikariátu. V rozhovoru s ním bylo vyjasněno, co vikariát obnáší (obsahem i rozsahem), bratr následně ujistil členy Rady o svém směřování ke kazatelské službě i případné ordinaci. Tomáš Cvejn již získal osobní zkušenosti ze služby slovem v Rychnově, v Bystrém, někdy i v ekuméně, předpokládá se rovněž brzké dokončení studia na teologickém semináři. Rada rozhodla o zařazení bratra Tomáše Cvejna do vikariátu (při zaměstnání) s nástupem od 1. září 2012. Bratr předseda zajistí jeho uvedení do služby vikáře v přibližně stejném termínu. Kromě br. Cvejna počítáme s nástupem do vikářské služby i u br. P. Šedého (duben, Praha) a J. Pokorného (léto, Český Těšín).

  • Na základě doporučení Studijního odboru (po absolvování vikariátních cvičení a odevzdání ordinační práce) proběhl rozhovor s vikářem Dalimilem Staňkem, o jehož ordinaci za kazatele Církve bratrské požádal olomoucký sbor. Dalimil vyjádřil, že vikariátní cvičení se hodně překrývala s tím, co krátce předtím absolvoval i na ETS. Absolvoval vikariát na sboru bez kazatele pod dohledem seniora i administrátora, prošel příležitostí vyzkoušet si práci kazatele ve všech jejích rozměrech. Rada doporučuje bratra Dalimila Staňka k ordinaci, záležitost bude projednána na Výroční konferenci.

  • Rada se znovu zabývala personálním zabezpečením Sboru CB v Opavě a zároveň vyjadřuje velkou vděčnost br. Karlu Bubovi, který v poslední době zabezpečoval chod místního sboru jako administrátor.

  • Rada se v minulém roce opakovaně zabývala průběhem vizitací. V současné době dokončujeme „pracovní materiál“, který by umožňoval větší prostor pro poskytnutí zpětné vazby na vykonanou vizitaci. Rada CB stojí o možnost komunikace se sbory, a proto se snaží upřesnit postup jak se k závěrům vizitace následně vyjádřit, příp. poskytnout zpětnou vazbu na práci vizitátorů. V pracovním materiálu, který aktuálně dokončujeme, je mj. uvedeno: „V případě odlišných náhledů na práci kazatele, staršovstva či fungování sboru je zapotřebí přijmout skutečnost, že vizitační zpráva je pohledem zvenčí, který nemusí vždy přesně korespondovat s názory na úrovni místního společenství. Pokud jsou v závěrech přijatých Radou formulovány vážné personální, duchovní, nebo jiné podněty, musí nejpozději do lhůty jednoho roku navštívit staršovstvo člen předsednictva (v případě ekonomických záležitostí pak návštěvu sboru iniciuje tajemník). V mimořádných případech se může realizovat v následném období 1 roku výjezdní zasedání Rady do vizitovaného sboru včetně setkání se staršovstvem, což je možná forma přímé zpětné vazby mezi ústředím a vizitovanými sbory.”

  • Rada jako hosta lednové pastorálky zve biskupa anglikánské církve z Jižního Súdánu, který ve stejném termínu bude pobývat v České republice na pozvání br. kaz. Jaroslava Šmahela.

  • Rada pověřuje br. předsedu, aby inicioval setkání za účelem vymezení odpovědností mezi Studijním odborem, Radou a Evangelikálním teologickým seminářem. Jednání se budou účastnit D. Fajfr, D. Novák (za RCB), J. Valeš, V. Ber (za ETS), P. Černý, D. Beňa (za SO). Jednotliví účastníci obdrží pracovní materiály, které se zabývají možnostmi průběžného vzdělávání kazatelů.

  • Br. Karel Fojtík představil návrh hospodaření Waderovy nadace, který bude předložen bratru Waderovi a který počítá po určité době (3–4 roky) s částečným vracením půjčených finančních prostředků do Německa. Výsledky dalších jednání s br. Waderem nelze nijak předjímat.

  • Br. předseda Daniel Fajfr informoval o svých návštěvách některých kazatelů v Jihomoravském seniorátu.

  • Po změně zákoníku práce byl tajemník Rady vyslán na školení s cílem seznámit se změnami v pracovnímu právu z pohledu všech legislativních změn v roce 2012.

Fotografie