INform 2/2012

13. 2. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2/2012 (únor 2012)

  • Rada CB se k pracovnímu jednání sešla společně s Radou Křesťanských společenství za účasti biskupa episkopální církve Bernarda Oringa Balmoi z Jižního Súdánu za účelem pomoci tamní církvi. Jihosúdánská církev má v současné době nedostatek vedoucích, kteří by měli alespoň základní biblické znalosti. Většina pastorů byla zabita ve válce nebo museli ze země utéct, spousta lidí zůstává zároveň nevzdělaných někdy i negramotných (především ženy). Jedná se o velice chudé lidi, kterým po ukončení války pomáhá „bohatý svět” a kteří jsou zároveň vystaveni riziku, že by se pozice vedoucího v církvi mohla stát spíše otázkou prestiže ve společnosti, což následně vede k formalismu. V celém národě jsou miliony věřících lidí, je však otázka, kolik z nich skutečně žije v živém vztahu s Bohem a jak jsou tito lidé biblicky zakotveni. Ukazuje se zde naléhavá potřeba “výchovy” a vzdělávání místních pastorů (v tom, co je obsahem Bible, jak kázat, jak vést bohoslužbu, jak vychovávat další vedoucí apod.). V červenci letošního roku by v Jižním Súdánu měla proběhnout měsíční “konference” pro cca 30 jihosúdánských pastorů, na které budou vyučovat někteří kazatelé z CB a KS. Na tento projekt v současné době schází cca 100 tis. Kč. V případě, že se podaří získat větší množství finančních prostředků, bude možné počet tamních pastorů navýšit. Částka na vyslání jednoho jihosúdánského pastora na konferenci činí cca 4000,- Kč. Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.isachar.cz.

  • Rada podrobně diskutovala možnost dalšího strukturálního rozvoje církve. Jednou z možných řešení budoucího uspořádání CB je varianta dvou až tří oblastí. Církev bratrská prošla v minulých 20 letech požehnaným obdobím. Počet plnoprávných členů CB se zvýšil z původních cca 4700 v r. 1990 na současných téměř 7000. Nárůst členské základny přirozeně doprovodil i nárůst počtu jednotlivých sborů. Z původních 34 na dnešních 76, k čemuž se připojil i nárůst počtu zaměstnanců (z 51 osob v r. 1990 na současných cca 120). Na početní nárůst členů, sborů i jednotlivých pracovníků však nereagoval model řízení církve, který po celou dobu zůstává prakticky stejný, což ve svém důsledku ohrožuje její další přirozený rozvoj. Efektivita dosavadního centrálního systému byla účinná především v devadesátých letech minulého století. V současné době však přestává být funkční a potřebuje změnu. Malý příklad: V roce 2011 byla Rada schopna projednat celkem cca 450 záležitostí, přičemž 63% jejího jednání tvořila agenda (ekonomika 20%, pracovně právní vztahy 19%, další běžná agenda jako korespondence apod. 20% a ekumena 4%) a pouze 37% její práce může být směřována k základnímu poslání práce Rady, tj. ke kazatelům, sborům, seniorátům, vizitacím apod. Je možné se v souvislosti s početním nárůstem sborů a pracovníků CB nechat zavalit „povinnou“ agendou, ovšem bude vždy to na úkor zásadních věcí. Rada proto hledá účinná řešení, která budou se sbory diskutována na březnových setkáních se statutárními zástupci.

  • Rada se k pracovnímu jednání setkala s předsedou Rady ETS Pavlem Plchotem, a dále ředitelem ETS Janem Valešem a zástupcem ředitele Viktorem Berem. Tématem rozhovoru bylo zaujetí studentů pro teologii, nedostatek denních studentů a další praktické záležitosti a také otázky budoucnosti a směřování školy. Jedním z důvodů poklesu zájmu o denní studium je skutečnost, že forma VOŠ se vyčerpává. Pro ty, kteří touží po akademickém vzdělání, není VOŠ dostatečná a to především způsobem studia. Pro ty, kterým by stačilo laické vzdělání, je VOŠ příliš náročná. ETS zvažovala pro další období dvě možnosti: buď se stát řádnou vysokou školou, nebo vzdělávacím institutem. Vzdělávací institut by se zřejmě v dlouhodobé perspektivě vyčerpal. Proto bylo rozhodnuto, že škola a institut musí stát společně. Některé prvky vzdělávacího institutu formou různých kurzů pro veřejnost probíhají již dnes. Rada CB si v diskuzi s představiteli ETS uvědomuje potřebu získávání mladé generace pro teologické studium, širšího vzdělávání svých pracovníků i budoucích kazatelů, a proto se k uvedené problematice vrátí na svém dalším zasedání.

  • Ve dnech 18.–21.1. proběhla konference Innov8 organizovaná Evangelickou aliancí. Konference se skládala z pěti networků zaměřených na vůdcovství, zakládání sborů, evangelizaci, učednictví, fundraising a komunikaci, dále z různých wokshopů a seminářů. Nejpočetněji zastoupená denominace na tomto fóru byla CB (cca. 10 kazatelů), dalšími účastníky byli současní i bývalí studenti ETS. Na konferenci vystoupili Dave Patty, Karel Řeřábek, Lukáš Targosz, Jiří Zdráhal, Jiří Unger a další. Na Innov8 bylo zároveň několik velmi kvalitních řečníků ze zahraničí. Ukazuje se, že asi největším tématem současnosti je mezi mnoha vedoucími otázka zakládání sborů. Celá konference byla zaměřena veskrze prakticky, bylo dále evidentní, že účastníky spojovala velmi podobná „DNA“, která překračuje denominační hranice.

  • Na základě doporučení severomoravského seniora přijal administraci sboru v Opavě br. kaz. Petr Polách za současného vzniku širšího podpůrného týmu. Do vikariátu byl přijat br. Petr Šedý (Sbor Praha Jižní Město).

  • Rada se zabývala výročními zprávami misijních pracovníků a pastoračních asistentů, kteří pracují na několika sborech CB, diskutována byla i práce celocírkevních tajemníků (pro dorost, pro manželství a rodinu, pro evangelizaci).

  • Zastupováním Rady na slovenské Výroční konferenci v dubnu letošního roku v Prešově byli pověřeni bratři Petr Grulich a Karel Fojtík.

  • Rada byla seznámena se situací cca 10 sborů CB, které v dohledné době plánují stavební investiční akce. Nejvýraznějším projektem se v současné době jeví záměr stavby modlitebny v Bystrém v kombinaci s mateřskou školkou.

  • Rada již druhým rokem mapuje finanční zadlužení jednotlivých sborů, neboť v případě neschopnosti splácet své závazky jedním sborem přechází tato povinnost podle zákona o církvích na celou církev.

  • Rada vzala na vědomí dopis z Ministerstva kultury – rozpis zálohově vyplácených peněžních prostředků na rok 2012. Finanční prostředky na platy zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce, prostředky na administrativní potřeby Rady a opravy církevního majetku jsou ve srovnání s loňským rokem částečně kráceny.

Fotografie