INform 3/2012

14. 3. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 3/2012 (březen 2012)

  • Rada Církve bratrské zpracovává prostřednictvím tajemníka zprávu o své činnosti v minulém roce, která bude předložena Konferenci. Zpráva Rady zachycuje základní fakta a události týkající se Církve bratrské za uplynulý kalendářní rok. Členská základna doznala opět jistého navýšení. Celkový počet všech členů a dětí zůstává nad hranicí desíti tisíc osob (přesně 10 356, tj. v loňském roce jsme zaznamenali nárůst o dalších 129 osob). Při loňském sčítání lidu se k Církvi bratrské přihlásil srovnatelný počet lidí – 10 872 osob). V minulém roce byly ustaveny tři nové sbory CB, a to Hranice, Mladá Boleslav a sbor Podblanicko, který vznikl transformací misijního sboru Vlašim a připojením Trhového Štěpánova (původně stanice Kutné Hory). Celkový počet všech sborů CB dosáhl k 31.12.2011 čísla 76, z toho je jeden sbor mezinárodní (Praha) a dva korejské (Praha, Ostrava).

  • Tadeáš Firla představil členům Rady teologii Kristovy církve podle J 17. Následoval rozhovor o poslání církve, o možnostech definování cílů, o věrohodnosti církve, o denominačním vymezení apod. Rada rozhodla, že se k tématu formulování základních rysů a poslání Církve bratrské vrátí na svém příštím jednání.

  • Rada se v posledních měsících zabývá způsobem konání vizitací, zároveň si z řady sborů vyžádala zpětnou vazbu na jejich průběh. Ukazuje se, že slabinou současného systému mj. je, že základními dokumenty církve není formulováno zadání, komu je vizitační zpráva určena, zda je primárně pro staršovstvo vizitovaného sboru, nebo pro členské shromáždění, pro Radu nebo pro Konferenci (?). Absence základního zadání následně vede k tomu, že uvedené subjekty mívají od vizitace odlišná očekávání. Zároveň je vedena diskuze, zda jeden orgán (Rada) je v souvislosti se stovkami jiných povinností vůbec schopen důsledně vykonat více než dvacet vizitací v jednom kalendářním roce způsobem, aby se nestaly formálními. I z toho důvodu vedeme rozhovor o případné možnosti oblastního uspořádání Církve bratrské (2-3 oblasti), neboť současný stav se jeví jako nadále neudržitelný. Účinným řešením se dlouho zdála být varianta seniorátů, ovšem v parametrech, jak byly založeny a následně v činnostech seniora rozpracovány (tj. jako práce kazatele na sboru v kombinaci s významnými nadsborovými povinnostmi), ji sbory reálně nepřijaly. Členové totiž často chtějí využít celou kapacitu svého kazatele výhradně pro práci vlastního sboru, která není rozmělňována jinými úkoly. Současný systém přestává být funkční. Nejde tolik o to, zda je či není pro pracovníky ústředí časově zvládnutelný, nýbrž že bez strukturálních změn Rada zůstane zahlcena vykonáváním „povinné správní agendy“ namísto zásadních věcí. Strukturu církve je třeba upravit tak, aby nejen sborům, ale i Radě byly vytvořeny podmínky pro účinnější duchovní směřování církve včetně prostoru pro doprovázení lidí, tj. kazatelů, vikářů, misijních a pastoračních asistentů, studentů teologických škol a dalších angažovaných lidí v celocírkevní službě odborů, dětí, dorostu, mládeže, seniorů apod. Pokud nedojde ke strukturálním změnám i v ústředí církve, bude Rada nakonec působit jako pověstná „zátka v lahvi“.

  • Rada se k pracovnímu jednání setkala se staršovstvem v Soukenické, kterému vděčí za dlouhodobou možnost využívat prostory sboru pro potřeby celé církve. Vedle projednávání vizitační zprávy byla ze strany starších sboru formulována očekávání směrem k Radě a k její vlastní práci. Rada by podle uvedených námětů měla být víc vidět a vést církev Božím Slovem! Vystupovat se stanovisky, publikovat biblické výklady, vytvářet atmosféru, která vede lidi k pokání, k duchovním rozhodnutím, k misii, diakonii a další praktické službě (včetně budování vztahů se světem), podporovat probuzeneckou linii. Rada by měla motivovat sbory k vyhledávání těch, kteří se kdysi církvi ztratili, zároveň by měla motivovat k modlitbám a prohloubení duchovního života. V uvedených záležitostech chybí informace z Rady pro celou církev, jako vhodné se starším sboru jeví vydávat vedle INformu i další zpravodaj, který by se zabýval výše uvedenými tématy. Rada tyto základní připomínky mapuje a snaží se církvi zároveň sdělit, že pro konání uvedených záležitostí a dalších úkolů stanovených Řádem, zejména v pastoraci pracovníků církve, jí současná struktura církve nedává potřebný prostor. Zároveň chceme vyvolat diskuzi o budoucím uspořádání církve, neboť obsah vždy souvisí s formou.

  • Rada se k pracovnímu jednání sešla s tajemníkem pro dorost, br. Janem Homolkou, se kterým vedla rozhovor o práci mezi dospívajícími dětmi. Biblické stezky se účastní asi 350 dorostenců, zapojuje se do ní asi polovina dorostů. Dorostová unie má aktuálně 556 (přihlášených) členů. Děti v současné době dříve dospívají, vědí toho víc, ale méně svůj vývoj zvládají. I proto se dnes v dorostech objevuje více praktických témat. Na vedoucí to klade vyšší nároky, větší potřebu dalšího vzdělávání. Vedoucí jednotlivých dorostů potřebují zvládnout širší teoretickou oblast, nevystačí jen s biblickým tématem a hrou. Současná doba na ně klade vyšší nároky, možná i proto dlouhodobých vedoucích dorostu ubývá. Dorostencům dnes nestačí jen něco říct, je třeba s nimi navazovat pastýřský vztah. To se nestihne za dva roky, církev proto potřebuje budovat a rozvíjet práci dlouhodobých vedoucích. Dorosty si však často žijí svým vlastním životem. Snaha Dorostové unie je dorosty propojovat, dorostence zachytit a probudit jejich zájem, zároveň budovat vědomí většího celku dorostů CB. Celocírkevní pojištění zatím nebylo možné zajistit. Dorostová unie se snaží o poskytnutí právního servisu jednotlivým sborům, což však není dostatečně využíváno.

  • Rada Církve bratrské předloží Konferenci návrh na personální složení nové Komise pro Řád ve složení: Jan Luhan (předseda), Petr Asszonyi, Petr Grulich, Petr Geldner, Pavel Chráska, Daniel Fajfr, Karel Fojtík, David Kašper, Martin Tabačan + zástupce Slezska (doporučí senior), která by již v letošním roce měla/mohla zahájit práci na republikově odděleném Řádu CB. Dosavadní Komise pro Ústavu a Řád by se pak zabývala pouze prací na společné Ústavě.

  • Rada prostřednictvím Stavebního odboru je v kontaktu s cca 10 sbory, které v dohledné době plánují stavebně investiční akce většího rozsahu.

Fotografie