INform 4/2012

18. 4. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 4/2012 (duben 2012)

 • Br. kaz. Tadeáš Firla představil dalším členům Rady teologii Kristovy církve podle J 17. Následoval další rozhovor o poslání církve, o možnostech definování cílů, o věrohodnosti církve, o denominačním vymezení apod. (na základě efezského modelu vedení církve). Jedním ze základních cílů a poslání církve je vytvářet společenství, ve kterém jsou lidé inspirováni k podobnosti a následování Ježíše Krista, slouží v jeho autoritě, zaměřují pozornost na Boží cíle v určeném Božím čase, aby svět poznal jediného pravého Boha a uvěřil Kristovu poslání a Otcově lásce. Diskutované téma souvisí i s posláním vůdců vůči vlastní církvi. Kristovým záměrem je prostřednictvím povolaných a obdarovaných vedoucích dokonale připravit svaté k dílu služby a budování Kristova těla. Následovníci Pána Ježíše se učí dosáhnout jednoty víry, poznání Syna Božího, zralého lidství podle Kristovy plnosti, aby pod jeho autoritou budovali sami sebe v hluboké lásce. Závěr: Potřebujeme si nově definovat Církve bratrskou, a to zejména k čemu se hlásíme z obecného poslání církve a co je typické pro CB. Součástí rozhovoru je hledání efektivní struktury vlastní práce Rady.

 • V březnu letošního roku se k prvnímu zasedání sešli členové nového odboru Rady CB pro obnovu a zakládání stanic a sborů (OZ). Práci v novém odboru přislíbili Tomáš Grulich (zvolen jako předseda) a dále Martin Běle, Daniel Fajfr, Daniel Hurta, Aleš Kratochvíl, Mark Potma, Richard Trca a zástupce ETS Jan Valeš. Základní náplní tohoto odboru by měla být činnost, která bude upřesněna na základě dalších možností: - podpora a koordinace aktivit v oblasti zakládání sborů; - podpora rozvoje stanic a malých sborů; - organizování motivačních a vzdělavatelných seminářů; - spolupráce s ETS, NFNS (Nadační fond nových sborů), ČEA (Česká evangelikální aliance) a dalšími subjekty, které se zabývají podobnou tematikou apod.

 • Rada Církve bratrské se k pracovnímu rozhovoru sešla s br. Josefem Horským (Odbor pro manželství a rodinu). Hlavním posláním odboru je být pomocí sborům, kazatelům, staršovstvům a dalším sborovým pracovníkům při službě manželským párům, snoubencům, rovněž mužům a ženám jako jednotlivcům (singls). V rozhovoru byly diskutovány zkušenosti z pětileté práce tohoto odboru a možnosti jeho další udržitelnosti jako i potřeba zpřesnění koncepce této práce.

 • V březnu proběhla dvě setkání se statutáry jednotlivých sborů, obě si byla podobná. Na moravském setkání bylo Radě doporučeno podat pozměňovací návrh a upravit základní princip solidarity mezi sbory. Důvodem je stav, kdy na konferenci hlasují o solidaritě sbory, které ji následně neplatí. Rada se tímto podnětem zabývala a projednala návrh hlubších úprav principu solidarity, navazující na rozložení zátěže na všechny sbory (nikoli jen na ty největší). Zpracovaný text bude rozeslán na sbory jako pozměňovací návrh Rady a následně projednán na Konferenci. Setkání se statutáry se velmi osvědčila. Rada rozhodla o konání v obdobném termínu i v příštím roce.

 • Rada v následujících měsících plánuje uvedení tří nových vikářů (Jaroslav Pokorný – Český Těšín, Miroslav Kulec – Hrádek, Tomáš Cvejn – Bystré, resp. stanice Rychnov nad Kněžnou).

 • Rada vzala na vědomí zprávu revizorů hospodaření Církve bratrské, zejména pak upozornění, že ze strany některých sborů je porušován kalendář při splácení poskytnutých celocírkevních půjček. Dochází tak k tomu, že peníze z celocírkevních prostředků nemohou být poskytnuty dalším stavějícím sborům. Tajemník na základě usnesení Rady požádá všechny sbory, které mají problémy se splácením půjček, aby ji informovaly o svém stanovisku k danému problému. Rada zároveň na základě nálezu revize doporučuje Konferenci se touto záležitostí zabývat, příp. přijmout konkrétní opatření. Dále se zvažuje vydání Směrnice, která umožní sankcionovat příp. zprodlení.

 • Rada vzala na vědomí informaci o záměru koupě sborového domu ve Vysokém Mýtě, o stavebních záměrech v Bystrém a na dalších cca 10 místech v rámci Církve bratrské.

 • Zástupcem Rady pro červencové tradiční Husovy oslavy v Husinci byl jmenován Petr Raus, místopředseda Rady CB.

 • Diakonie CB má ve statutu spolupráci a pomoc při humanitárních katastrofách. Nabízí se tak možnost spolupráce s Diakonií ČCE, a to jak v oblasti teoretické přípravy, tak i praktické pomoci, dalšími kroky je pověřen tajemník Petr Grulich.

 • Br. Bronislavu Kaletovi byl Radou CB prodloužen mandát v Radě České biblické společnosti (ČBS) na další 3 roky. Br. kaz. Michal Žemlička se spolu s ním zúčastní Valného shromáždění ČBS jako druhý delegát.

 • Rada přijala informaci o připravovaném televizním dokumentu o majetkovém vyrovnání státu a církve v rámci pořadu Cesty víry na ČT2 (plánováno na květen), ve kterém mj. nahlédneme do Suchomast (původní majetek Jednoty českobratrské), na Černý Most do Bethesdy a na několik dalších míst.

 • Rada přijala informaci o jednání konference s názvem „Mýty a skutečnost“ v Senátu o majetkovém vyrovnání, kterého se účastnili předseda a tajemník Rady, který měl jeden z konferenčních příspěvků.

 • Ministerstvo kultury oznámilo, že nám nebyla přiznána dotace na kulturní aktivity církví v roce 2012 v souvislosti s vydáním publikace o Aloisi Adlofovi.

 • Co nejsrdečněji zveme členy a přátele Církve bratrské na otevřenou část letošní Konference Církve bratrské, která se bude konat v sobotu 19.5. v Písku. Letošní jednání je rozčleněno na uzavřenou jednací část a část veřejnou, jejímž hlavním mottem je: „Ke kříži!“. Podrobnosti získáte na webových stránkách cb.cz, příp. u kazatelů na všech sborech. Těšíme se na Vás!

taj

Fotografie