INform 5/2012

27. 9. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 5/2012 (červen až září 2012)

 • Rada Církve bratrské se v souvislosti s postupným vznikem nové Ústavy CB věnuje tématu základního poslání církve. V přípravné fázi jsou diskutovány různé modely a způsoby života církve. Na svém předprázdninovém zasedání jsme se sjednotili na vyjádření, že základním posláním sborů i členů Církve bratrské je: a) srozumitelným způsobem komunikovat (představovat…) křesťanskou víru; b) pomáhat křesťanům svoji víru prakticky žít a tím vším c) oslavit Boha.

 • Rada se průběžně zabývá principy, možnostmi a způsoby celocírkevní práce a jejím konkrétním dopadem na jednotlivé sbory. Vedle oblastí, které se v Církvi bratrské viditelně rozvinuly, evidujeme na jiných místech jistý útlum a menší schopnost zaujmout větší počet sborů. Celocírkevní pracovník by měl být Konferencí volen tehdy, pokud alespoň 2/3 sborů mají zájem o jeho služby. K dalším úkolům by mělo patřit umění vytvářet a naplňovat celocírkevní koncepce rozvoje a získávání zájmu sborů pro práci ve svěřené oblasti, vést evidenci vedoucích na sborech CB, mapovat a zabezpečovat jejich pracovní potřeby, ve spolupráci se staršovstvy vyhodnocovat jejich činnost, svolávat je k pravidelným motivačním setkáním, směřovat jejich činnost, vyhledávat nové potencionální vedoucí apod. Uvedenou problematikou se budeme znovu zabývat na listopadovém jednání.

 • Rada se dále zabývá novou koncepcí konání vizitací. Zjevným nedostatkem současné praxe je absence jejího základního zadání. Není vždy úplně jasné, komu má vizitace sloužit (zda je vizitační zpráva určena Konferenci, členskému shromáždění, staršovstvu či Radě) a co všechno by měla obsahovat. Nové Komisi pro Řád, která v příštích týdnech či měsících zahájí svou činnost, předáme zpracovaný námět, který doporučí vizitace konat ve dvou základních fázích (tzv. povinná a volná část).

 • Stejné komisi předáme další zpracovaný podnět ohledně nároků na členství v Církvi bratrské. Jedná se o základní očekávání církve od toho, kdo se chce stát jejím členem. Nejde o to zájemce o členství lustrovat, ale závazně vyjádřit, že od členů církve něco očekáváme. Předpokladem členství je i vyjádření souhlasu se základními dokumenty církve i Zásadami CB. Rada se sjednotila na následujícím znění, jehož principy by mohly být obsaženy i v členském slibu: Protože duchovní život někdy začíná, očekáváme znovuzrození a křest, kdy křest spojujeme se zapojením se do viditelného těla Kristova (v naší terminologii: se členstvím). Protože duchovní život pokračuje a proto, že věříme, že křesťan žije v církvi, očekáváme snahu o podporu duchovního růstu. To se děje především pravidelnou návštěvou společných shromáždění a týdenních aktivit. Pokud někdo nemůže sbor navštěvovat (trvale bydlí mimo dosah sboru, v jiné zemi atd.) není důvod, aby pokračoval v členství. Protože věříme, že křesťan má sloužit podle svých obdarování, očekáváme, že se podle nich a možností zapojí do života místního sboru. Protože věříme v klíčovou roli modlitby, nový člen se zavazuje k pravidelným modlitbám za sbor.

 • Rada se seznámila s návrhem Studijního odboru ohledně koncepce celoživotního vzdělávání kazatelů. Materiál postoupí říjnovému setkání zástupců Rady, Studijního odboru a ETS. Současně toto téma projedná na společném jednání s Radou slovenské části církve.

 • Do vikariátu byli v posledních měsících nově přijati bratři Tomáš Cvejn (sbor Bystré), Miroslav Kulec (Hrádek), Jaroslav Pokorný (Český Těšín), Jakub Vrtaňa (Třinec–Lištná) a Pavel Šíma (Prostějov). V Brně na Kounicově zahajuje spolupráci se sborem sestra Mária Uhlíková (jako pastorační asistentka) a v Praze 1 v Soukenické bratr Tomáš Trávníček (misijní pracovník). Do práce v misijní organizaci Young Life přešel kazatel Marek Šrámek (původně Praha 1–Soukenická).

 • Rada se na svém zářijovém zasedání setkala s předsedou Dětského odboru kazatelem Romanem Neumanem z Horní Krupé. Dětský odbor naléhavě potřebuje dalšího spolupracovníka a žádá Radu CB o pomoc při svém personálním rozšíření. Kazateli Romanu Neumannovi vyjadřujeme vděčnost za nevšední rozvinutí celocírkevní práce a za pořádání Legoprojektu již na téměř 100 různých místech. To vše při kazatelském zatížení na sboru. Velmi zdařilé jsou i podzimní a jarní konference pro rodiče (resp. pracovníky s dětmi).

 • V současné době vychází očekávaná publikace o jednom ze zakladatelů Církve bratrské Aloisi Adlofovi. Šestisetstránková monografie vznikla pod vedením bratra Jana Štěpána, kterému vyslovujeme vděčnost za neutuchající spolupráci v oblasti bádání o historii naší církve. Publikaci bude možno hromadně objednat na jednotlivých sborech (do konce listopadu) za dotovanou cenu. Vedle uvedené publikace bude na sborech k dispozici i pomůcka ke čtení Božího slova na rok 2013, kterou ve spolupráci s některými církvemi v české ekumeně připravilo několik kazatelů naší církve.

 • Ve sboru na Hrádku byly na jaře letošního roku slavnostně otevřeny sociální byty, které jsou součástí nově postavené modlitebny.

 • Částečný finanční přebytek z letošní Konference CB v Písku byl zaslán na projekty o.s. Isachar v Súdánu a ZMA na Ukrajině (služba v romských osadách).

 • Na webových stránkách byl aktualizován kalendář celocírkevních akcí v roce 2013

 • Rada vzala na vědomí informace z ERC o jednáních ve věci majetkového vyrovnání s církvemi.

Fotografie