INform 6/2012

15. 10. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 6/2012 (říjen 2012)

  • Rada se alespoň jednou v kalendářním roce schází se slovenskou Radou. Mezi letošní společná témata patřila reflexe společné pastorálky kazatelů s manželkami, informace o záměrech celoživotního vzdělávání kazatelů, potřeba alespoň dvou 14 denních praxí vikářů na dalším sboru během druhého roku vikariátu a předání zkušeností se zakládáním nových sborů ve vazbě na mateřský sbor. V příštím kalendářním roce si připomeneme 400leté výročí Bible kralické, což si krátce připomeneme i na Společné konferenci v Brně (květen 2013). Slovenská Rada následně informovala o zkušenostech při vzniku romských sborů a dosavadní rozvinuté práce své diakonie (Betánia). Na české straně hledáme možnosti, jak pomoci sborům v jejich vlastních diakonských aktivitách. Nechtěli bychom zůstat jen tradiční pietistickou proklamační církví bez nabídky praktické pomoci lidem. Další část jednání byla věnována koordinaci časových postupů při vzniku nových dokumentů církve (Ústava, Řád apod.). V dalším rozhovoru byl diskutován problém platnosti nových dokumentů. Formálně začne nová Ústava platit až ve chvíli platnosti nového Řádu, i když bude schválena dříve. Platnost jednotlivých dokumentů nemusí začínat v obou republikách ve stejném okamžiku (slovenská strana má prodloužený mandát Rady, zatímco na straně české bude zvolená Rada nová).

  • V osobě a službě kazatele se prolínají nejrůznější aspekty života církve: práce s Biblí a práce s lidmi, kázání a pastorace, vyučování a úřední agenda, liturgie a budování vztahů, osobní život a vedení spolupracovníků, modlitba a organizace, sbor a veřejnost atd. Aby se kazatel v této síti úkolů, potřeb a vztahů neztratil, potřebuje si udržovat přehled. Potřebuje růst a vzdělávat se četbou knih, kontaktem s kolegy a odborníky, novými praktickými zkušenostmi, zájmem o dění v jiných oborech. Cílem je rozvíjet vlastní službu a profesní zručnost, ale také a především vnitřní svěžest, kreativitu, sebekritický nadhled, pokoru. Na tuto skutečnost chce Rada ve spolupráci se SO reagovat projektem celoživotního vzdělávání kazatelů.

  • K celoživotnímu vzdělávání kazatelů byl předložen následující návrh: Rada CB ve spolupráci se Studijním odborem za účelem celoživotního vzdělávání kazatelů organizuje každoročně dvě pastorální konference, pro kazatele CB povinné. Studijní odbor RCB vždy k začátku školního roku zveřejňuje anotovaný soupis doporučeníhodné studijní literatury a studijních materiálů, dále seznam domácích a zahraničních seminářů, konferencí a kurzů vhodných pro vzdělávání kazatelů. Kazatel v činné službě navštěvuje pastorální konference a další vzdělavatelné akce. Může také Radu CB požádat o studijní volno, a to v celkové délce 3 měsíců v jednom pětiletém cyklu počítaném individuálně od nástupu do služby. Kazatelskou službu lze nahlédnout pod zorným úhlem následujících disciplín: biblistika (exegeze a interpretace), systematická teologie (křesťanské učení a myšlení, etika, apologetika), praktická teologie a misiologie (kázání, vyučování, misie, diakonie), práce s lidmi (pastorace, komunikace, řízení). Témata pastorální konference kazatelů by se vždy ve čtyřletém cyklu Rady CB měla dotknout všech těchto jmenovaných oblastí. Kazatel v činné službě během jednoho roku vedle obou pastorálních konferencí absolvuje ještě alespoň jednu další vzdělavatelnou akci ze seznamu SO, příp. dle vlastního výběru po konzultaci se SO RCB, a informuje o tom kancelář Rady CB. Měl by přitom dbát, aby jeho vzdělávání tematicky pokrylo všechny čtyři zmíněné oblasti.

  • Církev bratrská zahájila jednání o možnosti vytvoření centrální telefonní sítě s nabídkou pro všechny Sbory a členy Církve bratrské a jejich rodinné příslušníky. Důvodem tohoto kroku je možnost neomezeného (bezplatného) telefonického spojení mezi všemi účastníky této sítě a získání výhodnějšího balíčku volání (volných minut) mimo centrální sít. Základní informace o této nabízené službě mají k dispozici kazatelé a hospodáři jednotlivých sborů, pro případné zájemce o tuto službu se aktuálně připravují další podrobnosti. Cíle tohoto projektu nejsou komerční, nýbrž především sociální ve smyslu podpořit vlastní komunikaci členů CB, vedoucích, kazatelského sboru, mládeží, skupinek, jednotlivých rodin apod.

  • Pro službu rozvinuté práce Dětského odboru hledáme další vhodné kandidáty, kteří by byli ochotni v tomto pracovním týmu spolupracovat. Prosíme jednotlivé kazatele či staršovstva o zaslání příp. tipů na adresu tajemníka Rady. Rada jmenovala Tomáše a Hanu Grohmanovy z Neratovic členy Odboru pro manželství a rodinu do konce funkčního období stávající Rady.

  • Na rok 2013 je plánováno 18 řádných vizitací, kancelář Rady v dohledné době zahájí jejich přípravu včetně příslušných finančních revizí.

  • Rada byla informována o přechodu kazatele Miloslava Kloubka do řádné kaplanské služby v Armádě České republiky.

  • Jednotlivým sborům Církve bratrské připomínáme, že do konce listopadu lze objednávat publikaci o Aloisi Adlofovi a pomůcku Čtení na každý den 2013 za dotované ceny.

Fotografie