INform 7/2012

13. 11. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2012/7 Praha (listopad 2012)

  • Česká republika dostala šanci znovu se stát zemí, která respektuje svoje základní dokumenty, to jest Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Po 21 letech nečinnosti tu totiž bylo velmi reálné nebezpečí, že si zvykneme na to, že užíváme majetek, který byl ukraden, a že nám to přes opakovaná rozhodnutí Ústavního soudu v podstatě nevadí. V posledních měsících se tak blížíme k završení historického úkolu, jímž vláda Petra Nečase splácí starý dluh. Zákonodárce dnes nestojí před otázkou, zda majetek patřil církvím a zda jej má vracet. Odpověď na tuto otázku obsahuje zákon platný již dvacet let. To ostatně konstatují i opakovaná rozhodnutí Ústavního soudu. Dnes se na prvním místě řeší vlastní způsob řešení tohoto historického nedostatku. V souvislosti s tzv. „církevními restitucemi“ předkládáme základní informace, co tato situace znamená pro Církev bratrskou. Pokud zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi vstoupí od ledna 2013 v platnost, ruší se jím zároveň dosavadní více jak 60 let starý zákon 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a na něj navazující vyhlášky či nařízení vlády. V zákoně o církvích a náboženských společnostech pak bude do budoucna (po 17, resp. 30 letech) zcela zrušena možnost získat právo na financování ze státního rozpočtu a církve se tak navrátí k osvědčenému principu vlastní nezávislosti na státu. Od 1. ledna 2013 bude zároveň zrušena blokace církevního majetku, který nyní patří obcím, krajům a dalším nestátním subjektům. Tento majetek, jehož původním vlastníkem byla církev, se však církvím vracet nebude a nadále zůstane ve vlastnictví obcí krajů atd. A právě to se týká naší církve. Nemovitosti, které kdysi patřily Církvi bratrské, jsou v současné době téměř ze 100% ve vlastnictví jiných subjektů, než je Česká republika (jedná se např. o zámek v Suchomastech s přilehlými pozemky, lesy a polnostmi, činžovní dům v Praze 2, obytný dům v Praze 10, modlitebna v Bruntále, pošta v Husinci, zemědělská usedlost Hamr a další lesní vodní či jiné pozemky apod.), proto se na ně restituční nárok nevztahuje. Naší církve se podle navrhovaného zákona reálně týká pouze tzv. finanční náhrada, na kterou navíc navazuje tzv. přechodné období. O jakou výši se jedná? V součtu (resp. v průměru) je to v ideálním případě o 10% více, než Církev bratrská ze strany Ministerstva kultury dostává v současné době. Tento údaj avizujeme proto, že z médií by se jinak mohlo zdát, že naši církev čeká od 1. ledna nějaká dramatická změna. Desetiprocentní navýšení rozpočtu (v průměru) jistě není ničím zásadním.

  • Rada se k celodennímu setkání sešla se seniory. Mezi diskutované okruhy patřila práce v seniorátech, jednání s představiteli Evangelikálního teologického semináře, hodnocení misijního výjezdu do Súdánu, zpětná vazba na poslední pastorálky aj.

  • Rada vedla rozhovor se členy Studijního odboru ve věci koordinace příprav pastorálních konferencí, úkolování tajemníka SO a lepší komunikace.

  • Evangelikální teologický seminář se hodlá rozvíjet ve dvou základních směrech, a sice jako vysoká škola a zároveň jako vzdělávací institut. Oblast vysoké školy: Od roku 2006 ETS spolupracuje s Teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Aktuálně se daří otvírat spolupráci s IBTS (International Baptist Theological Seminary). Oblast vzdělávacího institutu: Studium je určeno pro lidi, kteří nepotřebují diplom nebo z nějakých důvodů studovat VŠ nemohou. Vzrůstá zájem o nabídku jednorázových kurzů, jejichž účastníků je víc, než základních studentů školy. Během jednání byly diskutovány otázky: Co by měl umět mladý člověk po ročním studiu, aby byl ve sboru použitelný? Co může senior sám škole nabídnout případně koho ze svého okruhu škole doporučit? Škola nabízí kurzy i pro senioráty s tím, že seniorát si může sám navrhnout téma.

  • Rada vedla rozhovor se sestrou Galinou Hřídelovou, koordinátorkou projektů Diakonie Církve bratrské. Ta je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie CB stojí Správní rada DCB, statutárním zástupcem je ředitel br. Petr Fiala, jemuž v prosinci vyprší čtyřleté funkční období. Hlavní činností Diakonie je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Diakonie na svou činnost každoročně žádá o granty, nárok na dotace ze zákona není. Poslední neděli v listopadu je v rámci Církve bratrské pro tuto práci organizována sbírka. Rada jmenovala na další období (od 1.1.2013) za ředitele Diakonie sestru Galinu Hřídelovou a současně pověřila předsedu Rady, aby poděkoval br. Petru Fialovi za jeho dosavadní práci na této pozici.

  • Proběhl rozhovor s bratry Bronislavem Matulíkem a Jiřím Sedláčkem o časopisu Brána. Slabinou dalšího rozšíření časopisu Brána se jeví pasivní přístup řady sborových distributorů, který by jinak mohl vést k větší podpoře vydávání časopisu. Vydavatel se obrací na Radu s prosbou o podporu a aktivizaci zejména kazatelů, aby se Brána dočkala širší podpory nad rámec předplatného. Předmětem jednání byla zároveň potřeba zajištění šéfredaktora časopisu od ledna roku 2014.

  • Někteří senioři by na kazatelských pastorálkách uvítali rozšíření bohoslužebného místo akademického programu, osobní sdílení, rozvíjení modliteb a duchovních zápasů a předávání duchovních zkušeností. Jako velmi cenná se stále jeví setkání nad Biblí ve skupinách. Na lednové pastorálce bude účastníkům předložen dotazník směřující k poskytnutí širší zpětné vazby k vlastní náplni a formě uspořádání kazatelských konferencí.

  • Další části rozhovoru byl přítomen br. kaz. Jaroslav Šmahel. Jihosúdánská církev nás žádá o pomoc při vzdělávání svých pastorů a vedoucích. V létě 2012 proběhl experimentální provoz tohoto projektu, zájem ze strany místních pastorů je enormní. Jde o vzdělávání vedoucích ve všech oblastech. Nadcházející léto bude pravděpodobně uspořádaná cestovní konference (levnější varianta bez ubytování místních lidí - ti by bydleli doma). Rada se obrací na sbory s prosbou o podporu tohoto projektu. Požadavky na naše pracovníky při zajištění jedné konference jsou následující: • podpora a vyslání sboru (vč. finanční podpory, cca 40 000 Kč) • absolvování přípravy • angličtina (schopnost přednášet v angličtině) • učitelská schopnost

  • V letošním roce došlo k redukci pracovních úvazků zaměstnanců kanceláře Rady z původních 5 na 3,4 úvazku. Aktuální tým tvoří ekonom (Lydie Boszczyková), mzdová účetní (Lenka Vávrová), účetní (Pavla Průšová 0,5), sekretariát (Aleš Čejka 0,6 a Marta Grulichová 0,3).

Fotografie