INform 8/2012

10. 12. 2012

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2012/8 Praha (prosinec 2012)

  • Rada s několika dílčími úpravami souhlasně projednala drobné připomínky k návrhovému znění nové Ústavy ve verzi 2.6. Oficiální schvalování tohoto dokumentu se plánuje na Společné konferenci Církve bratrské a Cirkvi bratskej, která se bude konat v květnu v Brně. Vlastní text mají k dispozici všechna staršovstva jednotlivých sborů.

  • Rada aktualizovala tzv. „Obecná pravidla vikariátu“. Vikariát má dvě části: praktickou službu ve sboru a studijní přípravu. Praktická část vikariátu probíhá v místním sboru, kde vikář pod vedením správce, příp. administrátora a staršovstva vykonává přidělené úkoly a podílí se zvláště na službě slovem. Součástí praktické přípravy jsou nově dvě čtrnáctidenní praxe, které vikář v průběhu vikariátu absolvuje v dalších dvou sborech, pokud možno typově odlišných od vikářova sboru domovského. Vikář má tak možnost seznamovat se s Církví bratrskou, s kazatelskou službou i s provozem sboru a lidsky, duchovně i kompetenčně vyzrávat.

Správce sboru společně se staršovstvem podává Radě CB vždy po roce působení vikáře souhrnnou zprávu, v níž je hodnocena praktická služba vikáře i jeho duchovní a osobnostní růst. Podobnou průběžnou reflexi poskytuje správce se staršovstvem i samotnému vikáři. Studijní část vikariátu vykoná vikář při Studijním odboru Rady CB, a to nejlépe v prvním roce vikariátu, kdy má být pracovní náplň vikáře upravena tak, aby 50 % svého času mohl věnovat sborové službě a 50 % tomuto studiu. Studijní odbor svolává čtyři dvou– až třídenní semináře, jejichž obsahem je teoretická i praktická reflexe hlavních oblastí kazatelské práce (zvěstování, vedení, pastorace, misie); vikář zde prezentuje výsledky domácí přípravy. Součástí vikariátu je rovněž účast na evangelikálních teologických konferencích. Završením studijní přípravy je ordinační práce, která sestává ze tří částí: Exegeze zadaného biblického textu, článek (přednáška) na zadané téma a tři manuskripty kázání v doslovném znění. Vikář se účastní kazatelských konferencí CB, stejně tak výročních konferencí CB. Pokud vikář nemá teologické vzdělání, je mu Radou CB doporučeno teologické studium. Vikariát trvá zpravidla jeden až tři roky.

Cílem vikariátu je kazatelská ordinace. Předpoklady ordinace jsou: • Doporučení vikáře k ordinaci, které podává staršovstvo Radě CB a jehož součástí je realistické hodnocení osobnosti i služby kandidáta; • splnění studijních podmínek stanovených Studijním odborem (vikariátní cvičení, ordinační práce); • úspěšný věroučný pohovor ve Studijním odboru; • úspěšný předordinační pohovor v Radě CB.

Ta následně postupuje ordinační návrh Konferenci. Celá záležitost předpokládá souhlas vikáře s volitelností za správce sboru na kterémkoli sboru CB. Ordinace ke službě slovem a vysluhování svátostí se zpravidla koná v rámci Konference CB v květnu každého roku. Jejím usnesením se kandidát stává ordinovaným kazatelem CB.

  • Rada odsouhlasila možnost vytvoření centrální telefonní sítě s nabídkou pro všechny Sbory a členy Církve bratrské a jejich rodinné příslušníky. Důvodem tohoto kroku je možnost neomezeného (bezplatného) telefonického spojení mezi všemi účastníky této sítě a získání výhodnějšího balíčku volání (volných minut) mimo centrální sít. Základní informace o této nabízené službě mají k dispozici kazatelé a hospodáři jednotlivých sborů, příp. jednotliví sboroví koordinátoři. Cíle tohoto projektu nejsou komerční, nýbrž především sociální ve smyslu podpořit vlastní komunikaci členů CB, vedoucích, kazatelského sboru, mládeží, skupinek, jednotlivých rodin apod. Zahájení předpokládáme v měsíci lednu 2013.

Fotografie