INform 2013/01

13. 1. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/1 Praha (leden 2013)

  • Je před námi postní doba a s ní přichází již tradičně 40 dní s Biblí. Tentokrát budeme pročítat proroka Izajáše a knihu Skutků z pohledu Ježíšovy výzvy: Budete mými svědky. Obě biblické knihy nás ubezpečí o tom, že Bůh se o ty své postará, aby i v nejtěžších dobách mohli být jeho svědky mezi všemi národy. I dnešní doba je těžká. Sice nám nehrozí zajetí jako v dobách Izajáše, ani nejsme pronásledováni pro víru v Krista jako první křesťané. Přesto jsme vážně ohroženi, neboť bezohledným způsobem na všechny smysly útočící hodnoty konzumerismu, nám zatemňují hodnoty vycházející z Kristova evangelia. Nepozorovaně tak v nás zaměňují ono Frommovo „být za mít“. Právě soustředěný pohled na zápas Božího lidu staré i nové smlouvy, navíc v postní atmosféře, kdy si připomínáme vykupitelské poslání Pána Ježíše Krista, nám může pomoci k tomu, abychom se zastavili, ztišili a vzepřeli se diktátu kultury konzumu. V takové kontemplaci pak budeme citlivější na vanutí Ducha svatého, který nás uschopní naplnit naše poslání, tak jak to udělal s učedníky: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země (Sk 1,8).

  • Od 1. 1. 2013 vstoupil v platnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, který po více než 60 lety zrušil neblahé komunistické nařízení z r. 1949! Tajemník seznámil členy Rady s pracovními možnostmi rozdělení státních dotací z majetkového vyrovnání státu s církvemi. Základní myšlenkou je přerozdělení většiny financí přímo sborům. Členové Rady diskutovali o možném poměru a způsobu členění finančních částek mezi sbory a celocírkevní potřeby, příp. projekty. Diskuze bude pokračovat na pastorálce, setkání statutárů, apod., v zásadě je třeba vyčkat na zpracování dotazníků, které v této věci v současné době projednávají staršovstva a kazatelé všech sborů. Rozhodování Konference o přechodu k samofinancování předpokládáme v roce 2014, je však možno svolat i Mimořádnou konferenci např. někdy na podzim 2013.

  • Rada souhlasí, že od 1. 4. 2013 dojde u některých kazatelů ke změně započitatelné praxe (prodloužení o 3 resp. 5 let) z důvodu dokončeného vysokoškolského studia v oblasti teologie. Nařízení vlády, které bylo koncem loňského roku zrušeno, tuto kdysi běžnou praxi od roku 2006 znemožňovalo.

  • David Novák je jako člen Rady na rok 2013 pověřen předsedou k pastoraci kazatelů, vikářů, celocírkevních pracovníků a k návštěvám staršovstev a sborů. Rada s rozhodnutím předsedy souhlasí.

  • Dále proběhl rozhovor o koncepci práce a směřování celocírkevních pracovníků. Náplň jejich práce stanovuje a kontroluje ve spolupráci s RCB příslušný odbor, kterého je pracovník členem. Dále byla pro rok 2013 domluvena supervize a doprovod vybraných celocírkevních pracovníků ve dvojicích: Tuček – Novák, Homolka – Grulich, Beňa - Fajfr.

  • Rada aktualizuje svůj (již podaný) konferenční návrh, ve kterém jednorázově upraví funkční období celocírkevních pracovníků na 2 roky (následně bude opět čtyřleté), aby ke střídání celocírkevních pracovníků a zároveň členů odborů docházelo v polovině funkčního období Rady, neboť v současné době stará Rada vytváří personální složení odborů, které si však má vytvořit až Rada nová. K návrhu bude připojeno zdůvodnění, že v současné době ještě není jasné dlouhodobé financování celocírkevních pracovníků.

  • Rada na základě žádosti staršovstva Sboru CB v Kladně a doporučení Správní rady Diakonie CB rozhodla o zřízení místní Pobočky Diakonie CB, schválila její statut a jmenovala Vladimíru Šlancovou jako její vedoucí. Pobočka ponese název „Zábradlí“ a bude se specializovat na protidluhové a sociální poradenství, sociální rehabilitaci, jednorázové akce dle potřeby, vícedruhovou pomoc, sociální šatník, materiální pomoc, volnočasové aktivity i dobrovolnickou pomoc seniorům, nezaměstnaným, osobám bez přístřeší apod.

  • Rada po předchozím rozhovoru ve Studijním odboru a v Radě doporučuje br. Tadeáše Stanieka pro službu v opavském sboru CB.

  • Od 1. 1. 2013 byl zvolen seniorem Hanácko-Valašského seniorátu kaz. Pavel Škrobák. V Těšínském seniorátu byl za seniora ke stejnému datu zvolen kaz. Tadeáš Firla.

  • Rada se opakovaně zabývala procesem celoživotního vzdělávání kazatelů. Základním zdrojem našeho vzdělání je Písmo, pocházející z Božího Ducha. Z něho čerpáme moudrost ke spasení skrze Krista, schopnost k učení, nápravě, výchově ve spravedlnosti, náležité přípravě ke každému dobrému činu. Rozjímání nad Písmem vede ke zdaru ve všem a k prozíravému jednání. Vzdělání je celoživotním procesem, jímž lze získat moudrost. V počáteční fázi se zdá jako proces svazující, později přináší radost, odpočinutí, ochranu a slávu. Klíčová je touha po vzdělání, úsilí, odevzdání se moudrosti duší i sílou, naslouchání. Vzdělání nemůže být odděleno od praktického života. Hovoříme pak o „integrálním vzdělání“, které obsahuje aplikaci studia, praktické naplnění a předávání poznaného i praxe jiným osobám. Bez celoživotního vzdělávání se jako kazatelé a pracovníci v církvi neobejdeme.

taj

Fotografie