INform 2013/02

12. 2. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/2-3 Praha (leden a únor 2013)

  • Téma lednové pastorálky (o kazatelích a staršovstvu) bylo podle vyjádření většiny zúčastněných kvitováno velmi kladně, jako nosná se jeví i forma střídání krátkých referátů a hutné přednášky. Širší pestrost programu a účast některých starších z jednotlivých sborů jsou rovněž hodnoceny jako přínosné, v příštím roce lze uvažovat o podobném modelu. V dalším období lze zvážit konání praktických dílen, workshopů a osobních svědectví při společné Večeři Páně, kterou připravují senioráty.

    1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, který po více než 60 letech zrušil neblahé komunistické nařízení z r. 1949! Rada zplnomocnila statutární zástupce Daniela Fajfra a Petra Grulicha k podpisu smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a Církví bratrskou.
  • Rada se opět zabývala pracovními návrhy možností využití státních dotací z majetkového vyrovnání státu s církvemi. Základní myšlenkou je předání většiny financí přímo sborům. Rozhodování Konference o přechodu k samofinancování předpokládáme nejpozději v roce 2014, jako optimální se jeví možnost svolat na podzim letošního roku konferenci mimořádnou. Základní diskuze začíná probíhat na jednotlivých sborech, její pokračování se předpokládá na oblastních setkáních statutárů sborů (Čechy a Morava), výstupy budou konzultovány v expertní skupině. Konzultovaný návrh následně připraví Rada a předloží jej (mimořádné) Konferenci k projednání. Odborné podklady shromažďuje tajemník Petr Grulich.

  • Rada na svém zasedání uznala ordinaci br. kaz. Mirosława Kulce (dříve kazatel letniční církve v Polsku - Kościół Zielonoświątkowy w Polsce) a po ukončení období vikariátu připravuje jeho řádnou volbu a instalaci na sboru v Hrádku ve Slezsku.

  • Rada přijímá sestru Vandu Staniekovou (původně SCEAV) jako pastorační asistentku sboru v Opavě s nástupem 1. 3. 2013.

  • Rada postupně vyhodnotila čtvrtletní, resp. výroční zprávy celocírkevních tajemníků (tajemník pro dorost, pro mládež a tajemníci odborů pro evangelizaci, manželství a rodinu a odboru studijního – celkem 5 osob), pastoračních a misijních pracovníků na sborech (celkem 16 osob) a vikářů (celkem 10 osob).

  • Při Sboru CB v Kladně vzniká nová pobočka Diakonie CB. Pobočka se hodlá specializovat na činnosti, které pomohou hledat rovnováhu mezi schopnostmi klientů (možnostmi zvládat tíživé sociální situace) a nároky, které na ně klade sociální prostředí (společnost). Služby pomohou klientům obnovit či nalézt schopnost sociálně fungovat a zvýšit jejich sociální kompetence. Rada tuto iniciativu vítá a doporučuje obdobné projekty rozvíjet i na jiných sborech Církve bratrské. Mezi další činnosti pobočky Diakonie v Kladně patří terénní služby (tj. vyhledávání a kontaktování osob v tíživé životní situaci), navazování kontaktů a vybudování vztahu důvěry (a následně podpora a motivace těchto osob), konkrétní pomoc (např. v komunikaci s úřady, s řešením bytové situace, praktická pomoc při hledání zaměstnání, sociální asistence apod.) a ambulantní služby (tj. poradenství, a to na prvním místě poradenství protidluhové a s ním související zvyšování finanční gramotnosti, dále pracovní poradenství, sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách, materiální – sociální šatník a jednorázové akce dle zjištěných aktuálních potřeb). Další činností je projekt „Dobrovolně člověku člověkem“, tj. volnočasové aktivity pro rodiny, děti a mládež, pomoc seniorům, osamělým lidem a lidem v tísni, doprovázení, sbírkové akce, materiální pomoc aj. Jde především o služby terénní i ambulantní, které by měly být prospěšné duševní, duchovní i materiální stránce člověka. Cílová skupina není omezena věkem, pohlavím ani národností. Jedná se především o lidi v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením nebo se již v tomto stavu nacházejí, mezi které patří zejména nezaměstnaní (dlouhodobě i krátkodobě), matky po skončení rodičovské dovolené, mladí lidé bez pracovních zkušeností, nízkopříjmové rodiny, senioři s nízkými příjmy, lidé v dluhové pasti, lidé v krizi, osoby bez přístřeší apod. Cílem pobočky Diakonie při Sboru CB v Kladně je prostřednictvím pomoci bližnímu přinášet křesťanské hodnoty do života kontaktovaných spoluobčanů.

  • Rada vzala na vědomí zaslané konferenční návrhy. Na letošních konferencích (česká a společná v květnu t.r. v Brně) se bude schvalovat nová Ústava a další podněty zaslané z jednotlivých sborů. Podrobnosti byly v oběžníku zaslány kazatelům a staršovstvům.

  • Prosíme jednotlivé kazatele, kteří tak letos ještě neučinili, aby ve své osobní nástěnce na webových stránkách www.cb.cz aktualizovali své osobní kontakty, resp. kontakty a další údaje jednotlivých sborů (tel. čísla, poštovní adresy, webové adresy, časy nedělních shromáždění apod.), neboť zastaralé údaje a nepřesné časy konání nedělních shromáždění vytvářejí „komunikační šumy“.

Fotografie