INform 2013/03

8. 3. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/4 Praha (březen 2013)

  • Po úspěchu společně připravené pomůcky ke čtení Božího Slova (Na každý den 2013) přijala Rada CB pozvání SCEAV a ECM ke spolupráci na podobném projektu i v příštím kalendářním roce (zřejmě v menším společenství církví). Zástupcem CB v pracovním týmu bude kaz. David Beňa, tajemník Studijního odboru.

  • Rada od 1. 9. 2013 jmenovala na další 4 roky do vedení Evangelikálního teologického semináře jeho dosavadního ředitele kaz. Jana Valeše.

  • Proběhl rozhovor s kaz. Alešem Kratochvílem o možnostech založení nového sboru Církve bratrské v Brně-Novém Lískovci. Rada vzala podanou žádost na vědomí. K uvedenému tématu se ještě znovu vrátí, pravděpodobně během letních měsíců. Související náležitosti a podmínky založení samostatného sboru projedná s dosavadní stanicí sboru Betanie tajemník Rady kaz. Petr Grulich.

  • Po rozhovoru s kaz. Bronislavem Matulíkem, který oznámil Radě CB svůj záměr ukončit k 31.12. 2013 působení ve funkci šéfredaktora časopisu Brána, bylo navrženo, aby role šéfredaktora byla rozdělena mezi dva pracovníky: výkonného tajemníka (pracujícího v rámci redakční rady časopisu) a šéfredaktora (který by měl na starosti především ideové směřování časopisu). Rada se bude i v dalších měsících věnovat návrhům personálního složení redakční rady. Vydavatelem časopisu zůstává br. Jiří Sedláček ze sboru v Praze 1.

  • Rada v souvislosti s postupným přechodem Církve bratrské k samofinancování rozhodla o svolání jednodenní Konference CB k mimořádnému jednání v sobotu 23. listopadu 2013. Informace o svolání mimořádné konference bude doplněna v nejbližším oběžníku Rady, kde bude zveřejněn i harmonogram potřebných kroků. Na řádné konferenci v květnu t. r. se k uvedenému tématu očekává pouze základní diskuze; schvalování návrhů, které budou ze strany jednotlivých sborů a Rady teprve přicházet, se předpokládá nejdříve na podzim. Sběr a projednání návrhů, jakož i základní komunikaci s navrhovateli zajistí stávající expertní komise Rady, která je zároveň pověřena úkolem odborné konzultace podkladů a jejich následného předání Komisi pro návrhy, resp. podzimní mimořádné konferenci. Ta by měla rozhodnout o novém ekonomickém modelu, který může být vytvořen např. pro přechodné období (dvou, tří let), po kterém se očekává jeho možné vyhodnocení nebo další úpravy.

  • Církev bratrská uzavřela na základě nově přijatého zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi smlouvu s Českou republikou o vzájemném vypořádání. Z textu smlouvy vyjímáme její základní část, celá smlouva je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury.

Církev bratrská se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve bratrské za původní majetek Církve bratrské, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve bratrské a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve bratrské k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

Finanční náhrada: Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi bratrské zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 761 051 303,- Kč.

Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

Česká republika a Církev bratrská se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Příspěvek na podporu činnosti: Česká republika se dále zavazuje, že Církvi bratrské po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Fotografie