INform 2013/04

15. 4. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/5 Praha (duben 2013)

 • Rada CB se setkala se zástupci Evangelikálního teologického semináře (předsedou Rady ETS Pavlem Plchotem a ředitelem Janem Valešem). Bratři představili záměry, cíle i budoucí možnosti této školy. Současná podoba semináře jako vyšší odborné školy nevyhovuje, proto vedení školy dlouhodobě promýšlí záměr jeho transformace ve vysokou školu (VŠ) a zároveň vzdělávací institut (VI) pro vzdělávání pracovníků sborů. Zakotvení ETS současně jako VŠ i institutu bude tuto organizaci stabilizovat, zároveň zajistí lepší plnění jejího vlastního poslání. Potřebné organizační kroky však přesahují kompetenci vedení ETS, může je udělat pouze zřizovatel (tj. Rada CB). Rada CB vzala předložené informace na vědomí a pověřila Radu ETS vytvořením a předložením projektu transformace Evangelikálního teologického semináře do podoby směřující k VŠ a VI (termín do konce dubna 2014).

 • Rada zahájila projednávání vizitační zprávy z Chrudimi. Vzhledem k přiblížení (a uplynutí) limitní doby 18 let služby dané Řádem Církve bratrské, Rada již několik let jedná s kazatelem Petrem Jelínkem a staršovstvem sboru o podobě kazatelovy další služby. Předseda s tajemníkem iniciují blízké setkání s členským shromážděním chrudimského sboru.

 • Rada schvaluje vznik samostatné stanice Sboru Brno-Betanie od 1. května 2013 s vedoucím Františkem Brücknerem a zároveň pověřuje Petra Rause účastí na zakládajícím shromáždění stanice 12. května a uvedením vedoucího stanice do jeho služby.

 • Předseda Rady informoval o vývoji a aktuální podobě situace kazatele Tadeáše Stanieka v Opavě. Rada rozhodla o jeho volbě a případném následném uvedení do funkce správce opavského sboru v druhé polovině roku 2013.

 • Vikář Jiří Valeš (Ostrava) projevil zájem o dobrovolnickou službu ve věznici. Rada bere tuto informaci s vděčností na vědomí a pověřuje jej k výkonu této služby v rámci Vězeňské duchovenské péče.

 • Podzimní pastorální konference (s manželkami) bude věnována zakládání sborů a stanic. Celý program připraví Odbor pro zakládání sborů. Podkladové materiály rozešle bratr předseda všem členům Rady k připomínkování, finální verzi předá Odboru pro zakládání sborů a na vědomí zašle i Studijnímu odboru. Do přípravy podzimních pastorálek budou zapojeny i senioráty a další odbory, které mohou podávat své návrhy. Studijní odbor bude připravovat zejména pastorálky lednové. Téma zakládání sborů bude na pastorálce poprvé. V programu je třeba zohlednit různou historii a různorodý stav našich sborů.

 • Odbor pro zakládání sborů se zároveň angažuje v projektu M4 (původně impulz z Norska), který podporuje první fáze vniku nových sborů. Zkratka M4 představuje čtyři oblasti, na něž se program zaměřuje: Master, Mission, Multiplication, Movement. Program zahrnuje 4 společné víkendy, v mezičase průběžná setkávání jednotlivých týmů s plněním zadaných úkolů, vše spojeno s koučinkem na úrovni týmů i jejich vedoucích. Na polovinu února bylo svoláno jednání všech pracovních týmů, což bylo velmi pozitivně hodnoceno. Účastníci oceňují zdravou formu spolupráce, kterou jsou věci prezentovány. Celkem se programu M4 účastní 18 týmů z České republiky, z toho 10 z CB (7 českých a 3 slovenské), 3 z BJB, 3 ze SCEAV, po jednom týmu z Armády spásy a KS. Program je velmi kvalitně připraven, k dispozici jsou materiály i videa, které účastníci studují předem.

 • Rada svolává mimořádnou jednodenní Konferenci CB věnovanou čistě ekonomickým otázkám přechodu CB k samofinancování. Původně oznámený termín se přesouvá o týden později, mimořádná Konference se tak bude konat v sobotu 23. listopadu. Podrobnosti budou rozeslány staršovstvům v nejbližším oběžníku.

 • Rada projednala dopis ministra financí, který v souvislosti s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nabídl Církvi bratrské přijetí finanční náhrady formou státních dluhopisů. Tato nabídka se jeví jako zajímavá především pro větší církve, Církev bratrská ji nevyužije. Odpovědí ministru Kalouskovi byl pověřen předseda Rady.

 • Rada CB se setkala se zástupci LRS Chvaly, o.p.s. Na setkání byla mj. zmíněna důležitost kvalitní komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty, dále proběhl rozhovor o jejich aktuálních potřebách a možnostech řešení.

 • Rada byla informována o dalším intenzivním jednání Stavebního odboru (StO), které proběhlo ve středisku KAM v Malenovicích; prohlídky objektů určených pro investiční záměry sborů CB ve Frýdlantu nad Ostravicí, Frýdku – Místku a v Hranicích – Drahouše (projekt Elim) byly provedeny přímo v terénu. Finanční potřeby, zejména termíny příp. půjček sborů budou StO průběžně aktualizovány a upřesňovány, v současné době již přesahují částku 26 mil. Kč, což několikanásobně přesahuje kapacitu dosavadního stavebního fondu a Waderovy nadace.

 • Z jednání a doplňujících informací StO dále vyplývá, že kromě jiných míst se potěšitelně se rozvíjí i práce ve Frýdlantu. Větší prostory křesťanského gymnázia, do kterých se loni přestěhovali, přestaly brzy stačit. Shromáždění se účastní zpravidla 70–90 příchozích. V uplynulém čase bylo pokřtěno 8 dospělých členů ve věku nad 30 let. Na přelomu let 2012/2013 se našel objekt pizzerie (vč. 2 bytů a kanceláří), docela vhodný ke koupi za cca 5,9 mil Kč, ležící na vjezdu do města. Dle náhledu StO leží budova na výtečném místě. Budova je bez stavebních úprav ihned použitelná (sál s kapacitou 100–120) a má po celý týden k dispozici i malý sál (pro 60 osob). Vedení zodpovědně zvažuje všechny aspekty a možnosti mladého společenství, kde hrají roli i finance. Sbor navštíví zodpovědná osoba z partnerského sboru z USA, který ví o záměrech a potřebách frýdlantského sboru. Dle názoru StO by také tomuto sboru rozhodování usnadnilo jednorázové posílení stavebního fondu a příp. půjčka. Záměr koupě se bude precizovat po stránce technické (rozšíření kapacity sálu), právní i finanční; StO bude se sborem v kontaktu.

Fotografie