INform 2013/05

14. 9. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/6-8 Praha (květen až září 2013)

Členové Rady se z podnětu předsedy zabývali charakteristikou církve. Církev je sice nezávislá na vnějších věcech, snažíme se ale vystihnout její charakteristické rysy, které naše doba aktuálně vyžaduje a které můžeme ovlivnit my sami. Vnímáme trojí prostor:

Shromažďovací prostor: Jak jsou naše bohoslužby ovlivněny podobou prostoru modlitebny? Myslíme při stavbě modlitebny i na hosty? Stírají naše modlitebny rozdíl mezi svatým a „světským“? Jsme možná příliš ovlivněni synagogou – ta představuje uzavřený prostor pro vyvolené! Dovedeme nabídnout prostor lidem, aniž bychom mysleli primárně na evangelizaci? W. Churchill řekl: „My utváříme budovy, ty pak utváří nás“. Sbor nesmí působit jako vyvolená, uzavřená skupina lidí, oddělená od světa.

Duchovní prostor: Kristus je živý kámen, i my máme být živými kameny. Nejen při nedělní bohoslužbě, ale i v rozptýlení během týdne. Pokrevní jednota v Kristově krvi je minimálně stejně důležitá, jako jednota příbuzenská. Pokud je život církve více ovlivňován pokrevními (rodinnými) svazky, vracíme se ke starozákonním způsobům, kde byla příslušnost k rodu zcela zásadní. Církev je společenstvím rodiny Boží (Ef 2,19).

Prostor pro víru a očekávání na Boha: S Kristem vstupujeme do relativní nejistoty, teprve tam nacházíme prostor k víře a získáváme zkušenosti s živým Bohem. Učíme se čekat na Boží jednání – v tom také spočívá Boží požehnání. Boží vedení nás udržuje v nejistotě a v jisté nezajištěnosti; jsme jen hosté a příchozí. V době starozákonní byl kladen větší důraz na skutky než na víru a požehnání bylo přímo úměrné poslušnosti a plnění zákona. Projevem a důsledkem novozákonního požehnání není spokojený život, ale Kristova milost, spása a zaslíbené nebe. V Kristu už všechno duchovní požehnání máme.

 • Rada se průběžně zabývá vnitřní strukturou církve – senioráty. Ze znění stávajícího čl. 27 Řádu CB (kde za formulací “úkolem seniorátního společenství a seniora je:” následuje výpis činností) nevyplývá, za co odpovídá senior a za co seniorátní společenství. Rada připravuje aktualizaci (výklad) tohoto článku Řádu, který zároveň konzultuje se stávajícími seniory: Návrhové znění: Senior organizuje oblastní setkání kazatelů, vikářů a dalších celocírkevních pracovníků. Obvykle se jedná o 3–4 setkání ročně s tím, že alespoň jedno z nich je rozšířené o vedoucí samostatných kazatelských stanic, o misijní i pastorační pracovníky a o osoby s diakonskou ordinací. Doporučuje se Také účast zástupců jednotlivých staršovstev. V případě potřeby koná (popř. zajišťuje) pastorační a poradenskou službu mezi kazateli, vikáři a vedoucími pracovníky samostatných kazatelských stanic v daném seniorátu; děje se tak zpravidla v sídle seniora (cestovné seniora je hrazeno podle jeho vlastního uvážení a po domluvě s ostatními sbory seniorátu a RCB). Podporuje vzájemnou modlitební a pastorační službu mezi kazateli a vikáři. Podporuje a podílí se na organizování společných seniorátních setkání na nejrůznějších úrovních. Účastní se setkání Kolegia seniorů, které organizuje Rada CB. Poskytuje Radě CB zpětnou vazbu a informuje o připomínkách vzešlých z daného seniorátu. Reprezentuje CB při ekumenických a společenských akcích v příslušném regionu. Ze seniorátních setkání zasílá Radě CB zápis. Pokud některou z těchto odpovědností nemůže senior ze závažných důvodů vykonat, pověří některého z ordinovaných kazatelů dané oblasti, aby jej zastoupil. Práva seniora: Při závažných problémech ve sboru, které místní staršovstvo není schopno vyřešit, je po dohodě se staršovstvem sboru přizván ke společnému řešení problému. Může nahlédnout do vizitačních zpráv sborů daného seniorátu. Může navrhovat body k projednání v Radě CB. Senior je platově zvýhodněn.

 • Nově zvolená Rada, jejíž funkční období bude zahájeno v lednu 2014, zvolila z praktických důvodů již v předstihu za svého místopředsedu Petra Rause. Rada zároveň rozhodla o ustavení místopředsedy na plný úvazek.
 • Rada rozhodla o podání konferenčního návrhu, ve kterém doporučuje Konferenci jmenovat šéfredaktorem časopisu Brána na čtyřleté funkční období od 1. ledna 2014 Petra Rause, který vedení časopisu převezme po Bronislavu Matulíkovi.
 • Rada diskutovala problematiku dalšího formování odborů Rady a spolupráce s nimi. Rada rozhodla, že Daniel Fajfr s Tadeášem Firlou připraví pracovní podklad pro lednové jednání (návrh struktury odborů a způsobu spolupráce).
 • Na jednání Konferencí jako nejvyššího orgánu CB bude jako součást pozvánky předložen požadavek na společenské neformální oblečení.
 • Předseda Správní rady Diakonie (K. Fojtík) předloží Radě CB nový návrh koncepce dalšího vývoje Diakonie CB a jejích poboček na jednotlivých sborech.
 • Rada se zabývala zkušenostmi z vikariátu, jehož 1–3leté období se v některých parametrech jeví jako příliš krátké. Praktická část vikariátu umožňuje vikáři seznamovat se s Církví bratrskou, s kazatelskou službou i s provozem sboru a lidsky, duchovně i kompetenčně vyzrávat. Vikariát probíhá v místním sboru, kde vikář pod vedením správce (příp. administrátora) a staršovstva vykonává přidělené úkoly a podílí se zvláště na službě Slovem. Součástí praktické přípravy jsou nově dvě čtrnáctidenní praxe, které vikář ideálně v prvním roce vikariátu absolvuje v dalších dvou sborech CB, pokud možno typově odlišných od vikářova sboru domovského. Agendu těchto praxí spravuje Rada. Ta určuje vikářovi i sbor, kde praxi vykoná. Vikář i správce navštíveného sboru Radu informují o vykonané praxi formou stručné písemné zprávy.
 • Po dvou letech by bylo vhodné změnit grafickou podobu webových stránek CB. Tajemník navrhl uspořádat nezávaznou soutěž na nové logo CB, které by mohlo být základem nové grafiky webu. Rada s návrhem souhlasí a pověřuje tajemníka zahájením prací.
 • Rada byla informována o činnosti expertní komise pro přípravu návrhů k přechodu CB k vlastnímu samofinancování a seznámila se s vyhodnocením dotazníku věnovaného tomuto účelu. Sumář výsledků bude rozeslán na sbory.
 • Rada vzala na vědomí informaci o daru na přívěsný vozík pro Legoprojekt z německé sesterské církve FeG ve výši 2 500 EUR. Vozík bude třeba registrovat na Radu.
 • Rada vzala na vědomí informace o přípravě Brodfestu – sjezdu mládeže CB. Očekává se účast kolem tisíce mladých lidí.
 • Konference Přihořívá proběhne v termínu 4(5) – 6. 4. 2014.

Fotografie