INform 2013/06

10. 10. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/9 Hustopeče (říjen 2013)

 • Rada se alespoň jednou v kalendářním roce schází se slovenskou Radou. Mezi letošní společná témata patřila reflexe společné pastorálky kazatelů s manželkami o zakládání sborů, početně snížený stav kazatelského sboru a malý počet vikářů. I přes snížení počtu pracovníků církev pomalu roste, máme ovšem i sbory, které se zmenšují (zejm. sbory tradičního typu). Mezi další diskutovaná témata patří přechod sborů k samofinancování na základě přijatého zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (pouze v ČR); na Slovensku zůstává tato problematika prozatím nedořešena. Dále si Rady předaly informace o možné realizaci spolupráce tzv. partnerských sborů, tj. rozvíjení dobrovolného přejímání odpovědnosti ekonomicky zdravých sborů za sbory malé (sborové partnerství); Česko-slovenská hranice tu nemusí hrát vůbec žádnou roli. Předseda slovenské Rady Ján Henžel vyjádřil vděčnost za společná setkání, zvl. za pastorální konference. Ocenil téma poslední pastorálky a soustředěnost na podstatné téma. Zdá se, že vznik nových sborů je významný pro celkovou atmosféru v církvi. V ČR bychom byli rádi, kdyby tyto aktivity nebyly jen věcí Církve bratrské, ale součástí širšího hnutí zakládání sborů. Mezi další témata společného česko-slovenského jednání patřil rozhovor o společných Zásadách církve a nové Ústavě. V případě Ústavy připravíme německou i anglickou verzi. Diskutován byl i způsob vytvoření nového grafického loga Církve bratrské.

 • Slovenská strana byla informována o rozhovoru Komise pro Řád o případném rozšíření členství (tzv. přítel sboru) a o novém pojetí staršovstva. Nová myšlenka: Dvě sekce staršovstva, 1) tzv. „rada starších“: dvě až pět duchovních osobností s viditelným duchovním obdarováním v oblasti pastorace, vyučování apod. a 2) vlastní správa sboru, „sborová rada“ nebo „diakoni“: řízení a organizace sboru. Zároveň si uvědomujeme si, že v mnoha případech není sbor duchovně formován ani tak staršovstvem, jako spíš vedoucími jednotlivých úseků sborové práce (vedoucími mládeže, dorostu, besídky apod.). Klíčové duchovní osobnosti jsou pro sbor zásadní, a to nejenom v období čtyřletého mandátu klasického staršího.

 • Na jednání Rady byl k rozhovoru pozván br. Matúš Kušnír, který absolvoval vikariát při zaměstnání, stihl ukončit všechna vikariátní cvičení a je připraven nastoupit na sbor v Opavě. Bratr Kušnír (doposud na sboru v Hrádku) potvrdil, že s opavskými jednal a že se svým viděním kazatelské služby shodli. Kušnírovi opavským potvrdili ochotu do Opavy přejít a sboru se ujmout již od 1. listopadu letošního roku.

 • Členové Rady s radostí sledují duchovní rozvoj bratra Jaroslava Pokorného (sbor Český Těšín). Bratr pochází z Ostravy, po ukončení gymnázia studoval na UK Praha obor jaderná fyzika. Následně absolvoval katolický seminář v Olomouci. Až koncem svého studia jaderné fyziky v Praze začal díky vlivu věřících studentů hledat Boha. Vnímal, že ho Bůh volá do duchovní služby, a tak se přihlásil do semináře a stal se knězem; sloužil pak 8 let na různých místech Moravy, Slovenska i v cizině (Irsko, Filipíny). S katolickou církví se rozloučil a pracoval jako středoškolský učitel. Před čtyřmi lety se oženil a společně s manželkou se přihlásili do sboru CB v Českém Těšíně, kde je sborem rozpoznáváno obdarování pro kazatelskou službu v naší církvi a žádáno o jeho ordinaci.

 • V návaznosti na zadání Rady CB jako zřizovatele byl na jednání Rady ETS jmenován tým pro přípravu projektové dokumentace dalšího rozvoje ETS směřujícího k vysoké škole a zároveň k vzdělávacímu institutu. Výsledkem práce týmu by měla být projektová dokumentace sloužící k rozhodnutí zřizovatele a správní rady ETS o konkrétních krocích vedoucích k dalšímu rozvoji.

 • Rada souhlasí, aby byla Evangelikálnímu teologickému semináři darována částka ve výši 900 000 Kč k úhradě dlouholetého dluhu váznoucího na budově ETS u FEG v Německu. Potřebnou částku CB získala prodejem nevyužitelného pole v Ješíně (historický majetek CB, nesouvisí s restitucemi).

 • Rada na základě informace předsedy Stavebního odboru odvolává sestru Moniku Adámkovou z pozice členky Stavebního odboru Rady. Důvodem je vystoupení sestry Adámkové z Církve bratrské.

 • Rada vděčně souhlasí se založením nové pobočky Diakonie v Berouně (sbor Praha 5, Smíchov).

 • Od 1.11. nastupuje do sboru v Horních Počernicích kazatel Daniel Smetana, v nedávné době nastoupil do sboru v Praze 6-Dejvicích kazatel Pavel Plchot. Novým seniorem v Praze byl zvolen kazatel Bronislav Matulík. V seniorátu Střední Čechy a Vysočina kazatel Petr Geldner.

 • Tématem lednové pastorálky, kterou připravuje Studijní odbor, bude fenomén pokání (pod souhrnným názvem „věřím v hříchů odpuštění). Termíny celocírkevních akcí je možno sledovat v kalendáři na webových stránkách.

 • Obě Rady připravují pro Společnou konferenci revizi všech trvalých konferenčních usnesení z minulosti. Pro zajímavost uvádíme některá z přijatých usnesení konference z let 1904 až 1909:

a) Nechť se kazatelé ke každému kázání připraví co nejpečlivěji, aby kázání bylo mocné a myšlenkově hluboké. Přijato. b) Kazatelé i starší nechť hledí zvýšiti své úsilí modlitebné a své posvěcené rozmluvy se členy. Nechť zavedou se biblické a vzdělávací hodiny, kde by všichni členové měli příležitost k mluvení o svých duchovních zkušenostech. Přijato. c) Nechť každý je misijně zaměstnán dle darů jemu ode Pána svěřených. Přijato. d) Nechť se hledí toho, aby škodlivý vliv starších členů, zvláště povídání o chybách, bylo zamezováno popřípadě i kázeňsky.“ Přijato. e) „My nemůžeme ukládati lidem a říci „Tolik a tolik máš dávati na království Boží“, ale musíme vychovávati sebe i jiné, aby dávali pravidelně a moudře, ale i z lásky k Pánu, neroztřišťovali svých darů, odbírati třeba méně časopisů, abychom mohli dáti více sboru svému. Dělat rozpočet a vzíti na sebe letos o 10%, nebo třeba jen o 5% více vydání a tak stávati se samostatnějšími. Větší sbory, možno-li, ať vezmou na sebe o 10% více svých výloh. Menší o 5%. Ať i ty sbory, které nemají finančních starostí, pracují a dávají na království Boží pro dobro sborů zatíženějších.Ale mnozí nemohou dávati 10tý díl. Ale jsou zase tací, kteří mohou dávati více. Nechť však každý veden jsa Duchem Božím, uváží, co dávati může a má z lásky a dobrovolně na království Boží a jmenovitě na sesamostanění sboru svého.“ f)„Konference se vyslovuje pro svěcení neděle a vzkazuje to Maříkům i všem členům.“

Fotografie