INform 2013/07

6. 11. 2013

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2013/10 Praha (listopad 2013)

  • Rada se intenzivně zabývá úbytkem počtu kazatelů v Církvi bratrské. Předseda Rady k tomuto tématu vydává mimořádný pastýřský list a vybízí všechny členy CB k modlitbám za nové kazatele a vikáře. Mohlo by se zároveň stát dobrou tradicí, kdybychom se vždy na závěr církevního roku spojili v modlitbách za nová povolání ke službě v církvi. Využijme k tomu také biblické hodiny a setkání skupinek. Modleme se za nová povolání ke službě v církvi, a to nejen do úřadu správců sborů, ale pro všechny úrovně sborové práce. Při této příležitosti se obracíme na kazatele, seniory, staršovstva, aby vyhledávali ty, u kterých spatřují obdarování ke kazatelské službě, vedli s nimi rozhovory a motivovali je k tomu, aby sami začali hledat Boží vůli a byli otevření Božímu povolání.

  • Rada vzala na vědomí a přijala žádost Karla Fojtíka, který po prodělaném onemocnění požádal o zkrácení svého mandátu v Radě CB k termínu 17.11.2014. Provedením dovolby nového člena Rady (nekazatele) bude na listopadové mimořádné konferenci pověřena volební komise. Vlastní volba se uskuteční na konferenci v Trutnově v květnu 2014. Během prvního pololetí zároveň dojde k postupnému předání dalších pracovních agend, které br. Karel Fojtík až dosud intenzivně a s neutuchajícím nadšením vykonával.

  • Rada Církve bratrské předkládá mimořádné konferenci personální návrh na jmenování nového šéfredaktora časopisu Brána. Po dlouholetém a mimořádně zdařilém působení kaz. Bronislava Matulíka, který požádal o uvolnění, navrhujeme po dohodě s redakční radou a vydavatelem Brány jmenovat do čela časopisu br. Petra Rause. Rada zároveň vedla rozhovor s br. Liborem Duchkem (Praha 5, Smíchov) o jeho nadcházejícím působení na pozici výkonného redaktora Brány.

  • Velmi dobrou zkušeností Rady jsou společná zasedání se seniory (vedoucími jednotlivých seniorátů). Další celodenní setkání proběhlo v Praze. Mezi společná témata kolegiálního rozhovoru a společných modliteb při posledním setkání patřilo: Projekt celoživotního vzdělávání kazatelů, naléhavá potřeba biblického vyučování na sborech (zpětná vazba na minulé konferenční téma), možný budoucí projekt s pracovním názvem „rozhovory nad Biblí“, pomůcka ke čtení Bible včetně nové knihy biblických zamyšlení kazatele Josefa Škrobáka, transformace Evangelikálního teologického semináře do podoby Vysoké školy a Vzdělávacího institutu, způsob volby delegátů Společné konference (klíč do nového Jednacího řádu) a příprava Valného shromáždění Ekumenické rady církví.

  • Větším kazatelským stanicím, ve kterých místní členové obstarávají velkou část služeb Božím slovem i dalších aktivit (např. besídka, mládež, vzdělávání, evangelizace, diakonie) a společná shromáždění jsou pravidelně dobře navštěvována, může Rada přiznat statut „samostatné kazatelské stanice”. Rada projednala žádosti ze sborů v Trutnově (stanice Úpice) a v Praze na Černém Mostě (stanice Rajská zahrada) a přiznává jim od 1.12. 2013 statut samostatných stanic.

  • Východočeský seniorát (sever) nabízí uspořádání pastorálky na téma vzdělávání dětí a dorostu, západočeský seniorát nabízí ke stejné příležitosti zpracování tématu: „Výšiny a hlubiny kazatelské služby“.

  • V kalendářním roce 2014 se plánuje celkem 16 vizitací, které postupně provedou jednotliví členové Rady. Mezi vizitované sbory patří: Písek-Elim, Most, Neratovice, České Budějovice, Brno-Betanie, Tábor, Brno-Královopolská, Vsetín, Třinec-Lyžbice, Letovice, Mladá Boleslav, Hranice, Podblanicko, Velká Lhota, Teplice a Praha 5-Smíchov.

  • Ve dnech 25.–28. října 2013 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo setkání mládeže Církve bratrské nazvané Brodfest. Mottem setkání bylo téma „Vzhůru nohama“. Celková účast přesáhla tisícovku lidí; dle oficiálního sčítání se jich sešlo 1037 (včetně organizátorů a účinkujících). Pokud bychom měli mluvit čistě o účastnících, bylo to něco kolem 900 mladých lidí. Jedná se o cca 15 % celkového počtu všech členů Církve bratrské. Mezi společné programy, kromě širokého výběru různorodých seminářů, patřily: Večerní slovo na téma „Kdo chce následovat Krista, musí žít jako on“, divadelní hra „Dopis od táty“, ranní slovo na téma „Vy jste sůl země“, slovo s důrazem na skutečnost, že Bůh si používá naše přirozená obdarování, a večerní evangelizační program s výzvou k přijetí Krista i s výzvou pro věřící. Na výzvu reagovalo velké množství lidí, kteří se mohli symbolicky dotknout „Kristových ran“ tím, že otiskli svůj palec do křídy a poté na velký papír. Jsme vděčni za místní osvědčený tým z Havlíčkova Brodu a Horní Krupé, i za všechny dobrovolníky, kteří věnovali svůj čas a energii, aby akce mohla zdárně fungovat.

  • Letošní už 14. ročník Rádcovské školy (akce Dorostové unie) byl tradičně naplněn přednáškami, praktickými cvičeními, osobními ztišeními, ukázkami her a dovedností, ale i výletem do okolí k procvičení nabytých zkušeností. Letos byl kurz doplněn o praktické cvičení první pomoci a zvládání krizových situací. Účastníci se na celý večer proměnili v Horskou službu Vysočiny a museli řešit krizové situace, jako např. záchranu tonoucích v místním rybníce, útok agresivního člověka, různá zranění, transport raněného, spolupráci s ostatními záchrannými složkami, ale i hledání zbloudilých v terénu. Díky reálnosti figurantů, technickému vybavení stanice a také reálnosti situací si sami mohli vyzkoušet svoji odolnost jak fyzickou, tak psychickou. Celý kurz Rádcovské školy se účastníkům líbil a byl vysoce hodnocen. Koncem září proběhlo další setkání dorostů na hradu Sion, které je jednou ze dvou velkých akcí celorepublikového významu. Přihlásilo se rekordních 206 lidí z patnácti dorostů. Setkání probíhá na zelené louce pod hradem a spí se ve stanech. Díky výborné spolupráci s náchodským dorostem se společnými silami podařilo tento velký počet zvládnout.

  • Hlavním programem Odboru pro manželství a rodinu během prázdnin byl tábor rodin HORY-DOLY v rekreačním zařízení ve Velké Lhotě na Valašsku. Přes den byl program zaměřen více na volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a večerní program byl určen pro manžele. Večerní témata pro manžele navazovala na „Manželské večery“ či „Manželská setkání“. Mimo to byl uspořádán filmový večer s následnou diskuzí, jehož tématem bylo soužití manželů v současném světě a řešení manželských konfliktů. Tábora se zúčastnilo 10 rodin.

Fotografie