Kurzy Alfa jako jeden z nástrojů misijní služby

02. 12. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Stanovisko Studijního odboru Rady Církve bratrské, 2006.

Kurzy Alfa patří k nejpoužívanějším misijním nástrojům, jehož užití se rychle šíří napříč denominacemi. Také v Církvi bratrské našel na mnoha místech pozitivní odezvu. V následujících odstavcích shrnujeme klady i rizika, které jsme zaznamenali při práci s kurzy.

1. Klady - Významným přínosem je znovuobjevený princip komunikace: předávání důležitých informací se děje v kontextu navázaných vztahů a s možností hned reagovat a aktivně se účastnit dění. Kurz Alfa využívá kombinace společného jídla, přednášky a rozhovoru v menší skupině. Spojení těchto tří prvků (vztahy, informace, rozhovor) je v souladu s postupy, které užíval Ježíš ve své službě. - Mnoha lidem zvyklým na audiovizuální prezentace vyhovuje často užívaná forma videa. Přednášky v původní verzi jsou velmi živé, ke slovu často přichází humor a příběhy. Posluchači se zpravidla nenudí. V tom je přístup tvůrců kurzu Alfa inspirující pro všechny, kdo sdělují evangelium. - Náplň kurzu je poměrně přehledně strukturována. Kurz se nesnaží zaujmout něčím, co je v dialogu s hledajícími lidmi nekontroverzní: jde rovnou k jádru křesťanské zvěsti - k osobě Pána Ježíše Krista. Po třech lekcích o Kristu následují tři lekce o osobním vztahu ke Bohu prostřednictvím Písma, modlitby a víry a tři lekce o Duchu svatém. Následují důležité praktické otázky - zápas se zlem, církev, vedení, svědectví a podobně. Kurz lze považovat za poměrně přehlednou prezentaci základů víry.

2. Rizika - Je patrné, že Alfa vznikla v zemi dodnes silně ovlivněné křesťanstvím. Kurz v originální verzi předpokládá nejzákladnější povědomost o křesťanské víře. Proto objem nových informací a pojmů v jednotlivých lekcích je pro naši kulturu zpravidla příliš velký a je účelné jej zeštíhlit. - Mnohému českému posluchači se mohou některá místa původních přednášek na videu jevit někdy jako trochu křečovitá snaha o atraktivitu. Živý autentický řečník je zvlášť českému publiku zřejmě přijatelnější. - Kurzu zřetelně schází důkladnější prezentace učení o pokání a o řešení viny obecně. Toto téma by si jistě zasloužilo jednu samostatnou lekci. Částečně ho najdeme v úvodních třech lekcích a v lekcích o Duchu svatém. Je potřebné obsah kurzu v tomto smyslu doplnit a věnovat se tomuto tématu jak v přednáškách, tak i ve skupinách nebo v osobních rozhovorech. - S tím souvisí oprávněná výhrada některých kritiků kurzu Alfa, že zkušenost s Duchem svatým se někdy předkládá neobráceným lidem. Následování Krista tak může obejít bolestivý proces pokání a stát se spíš napodobováním nějakých zkušeností. - Příručky pro vedoucí kurzu obsahují návody k práci s účastníky kurzu (zejména v rámci společného víkendu), jejichž mechanická aplikace může být nevhodná. Způsob osobní služby účastníkům zásadně ovlivní osobní zbožnost a věroučné přístupy těch, kdo kurz i víkend vedou. - Kurzy Alfa se šíří jako do detailů propracovaný systém. Užití tohoto nástroje má být hlášeno, registrováno, očekávají se zpětné statistické informace. Konference Alfy jsou představovány jako nezbytná podmínka použití tohoto nástroje a podobně. Z hlediska tvůrců tohoto „know-how“ je to zčásti pochopitelné. Z hlediska poslání tohoto nástroje se to může jevit jako zbytečná aplikace marketingových postupů.

3. Shrnutí Kurzy Alfa jsou jedním z mnoha možných nástrojů misijní služby. Oslovení, obrácení a proměna člověka je v procesu evangelizace vždy dílo Božího Ducha. Odpovědná služba z lásky ke ztraceným lidem a použití vhodných nástrojů je to, co jsme povinni pro to udělat. Každý nástroj při neodpovědném zacházení může i zranit. Proto při jakékoliv misijní službě je před námi výzva k tomu, abychom byli vnímaví vůči Božímu Duchu a citliví vůči potřebám hledajících.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.