Principy a formy

4. 6. 2013

Výběr z materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru

Doporučení z konference kazatelů s manželkami
Velká Lhota, 13. – 15.9.1993

1. Kazatelská konference na Velké Lhotě si při společných rozhovorech uvědomila potřebnost návaznosti na duchovní dědictví otců. Litujeme, kdykoli jsme opustili zdravé důrazy misijní církve a dali se rozdělit věcmi nepodstatnými. Proto jsme se jako sbor kazatelů a služebníků církve sjednotili v následujících potřebných krocích
• chceme být jednotní v biblických principech učení a řádu církve
• chceme mít odvahu se lišit v potřebných formách služby, které si vytváří duchovní situace v našich sborech a misijní poslání v dnešní době
• budeme předcházet vzájemným konfliktům a vzniklé řešit na biblických principech
• poneseme vzájemně svá břemena jako sbor kazatelů, který chce být povzbuzením církvi

2. Budeme otevřeni práci Ducha svatého
• budeme stavět na pečeti Ducha svatého; to znamená, na Duchu svatém, který přebývá ve znovuzrozeném člověku
• budeme připravovat cestu pro působení Ducha svatého sestupujícího a naplňujícího a budeme ve sborech zdůrazňovat důležitost adorace (uctívání a chval)
• chceme se vyvarovat náhražek a kamufláží ve věcech duchovního života – chceme střežit a podtrhovat upřímnost a ryzost duchovních projevů

3. Naším cílem zůstává „živá církev“, která pružně reaguje na potřeby dnešního člověka a věří v jejich naplnění skrze lásku a moc Pána Ježíše Krista

kazatelé a pracovníci Církve bratrské
Velká Lhota, 15.9.1993