Stanovisko Rady Církve bratrské k homosexualitě

16. 12. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Stanovisko Rady Církve bratrské, únor 2006

  • Za jediný přijatelný způsob sexuálního soužití mezi dvěma lidmi vidíme heterosexuální manželský svazek.
  • V pohledu na homosexualitu vycházíme z Bible – slova Božího (např. Lv 18,22; Ř 1,26-27). Bible tuto variantu lidského chování odsuzuje jako hřích. Nejedná se tedy o jakési „nařízení či výmysl církve“.
  • Rozlišujeme mezi homosexuální orientací a homosexuálními praktikami. Za hřích považujeme praktikování homosexuality, nikoli orientaci.
  • Zároveň zdůrazňujeme, že Boží slovo nás vede k lásce ke všem lidem. Proto litujeme toho, že to byla a je i církev, která homosexuálům někdy ublížila a ubližuje.
  • Za projev lásky ale nepovažujeme populisticko - relativistický postoj, který vše schvaluje. Proto ani v otázkách homosexuality nechceme relativizovat Boží slovo, přestože naše pozice je dnes ve společnosti nepopulární. Zároveň však zdůrazňujeme své přání, aby církev byla otevřená všem lidem – včetně homosexuálů a aby všichni lidé – včetně homosexuálů, mohli v církvi najít přijetí. Přijetí ale neznamená bezbřehý souhlas.
  • Odmítáme tzv. „jednoznačná vědecká tvrzení“, že homosexualita je pouze vrozená. O tom, zda někdo bude homosexuálem sice mohou spolurozhodovat dědičné dispozice, ale také mnoho dalších kulturních, psychických, společenských a dalších činitelů.
  • I proto jsme znepokojeni vytvářením kulturního a společenského prostředí v naší společnosti, které navozuje atmosféru, že homosexualita je normální variantou lidského chování. Zvláště mladým lidem, kteří si tvoří svůj hodnotový systém, může toto tvrzení deformovat jejich pohled na sexualitu.
  • Jsme znepokojeni snahou uzákonit homosexuální svazky jako rovnocenné se svazky heterosexuálními.
  • Oceňujeme a povzbuzujeme ty homosexuální křesťany, kteří se z důvodu věrnosti evangeliu rozhodli pro celibát.