Stanovisko Studijního odboru Církve bratrské ohledně vztahu k Židům

15. 10. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Stanovisko Studijního odboru Církve bratrské ohledně vztahu k Židům Vydal: Studijní odbor Rady CB, říjen 2004

Dějiny vztahů křesťanů a Židů Jako křesťané hluboce litujeme staletého konfliktu mezi lidem Izraele a křesťanskou církví, zejména nepřátelství vůči Židům ze strany mnoha křesťanů, které vedlo k pronásledování a vraždění. Jsme si vědomi otřesných dějin nábožensky motivovaného antisemitismu, nucených křtů a mocenského vykořisťování, okrádání a utlačování Židů ze strany křesťanských panovníků a představitelů církve. Jsme si vědomi, že tyto postoje pomohly v Evropě připravit půdu pro strašnou událost holocaustu. Jsme přesvědčeni, že tyto hrozné činy a postoje jsou v příkrém rozporu s učením Ježíše Krista, k němuž se hlásíme. Kajícně vyznáváme historickou vinu křesťanské církve vůči židovskému národu. Distancujeme se od všech projevů nábožensky motivovaného rasismu a antisemitismu. Uvědomujeme si a chápeme, že vzhledem k této bolestné historické zkušenosti s církví je dnes pro většinu Židů křesťanství nevěrohodné.

Židovské kořeny křesťanství Jako křesťané se hlásíme ke svaté knize židovského národa, Tenachu (Starému zákonu) a k duchovnímu odkazu víry biblického Izraele. Jsme židovskému národu vděčni za toto společné duchovní dědictví. Nově objevujeme zakotvení Ježíše a novozákonních pisatelů v tehdejší židovské kultuře, které bylo v minulých stoletích přehlíženo. Jako církev z pohanů věříme, že jsme byli připojeni k Božímu lidu (Římanům 9-11), odmítáme myšlenku, že církev nahradila Izrael a že všechna Boží zaslíbení se už týkají jenom církve jako nového lidu Božího. Izrael je a zůstává Božím lidem. Považujeme za svůj úkol podporovat židovský národ, usilovat o přátelství a vzájemnou spolupráci a projevovat solidaritu zejména tváří v tvář antisemitismu.

Novodobý stát Izrael Vznik státu Izrael chápeme v souvislosti s biblickými proroctvími, a také jako útočiště diasporních Židů před antisemitismem, proto myšlenku nezávislého židovského státu podporujeme. Nesouhlasíme se všemi rozhodnutími izraelské politické reprezentace a se všemi kroky tamních ozbrojených sil, nicméně věříme, že Židé mají právo na svůj nezávislý stát. Zároveň jsme přesvědčeni, že je třeba usilovat o mír na Blízkém Východě a o nalezení řešení tamního konfliktu, které bude plně přijatelné i pro Palestince.

Misie Židé mají za sebou staletí násilné christianizace, nucených konverzí a křtů. Chápeme, že otázka zvěstování evangelia je pro ně obzvlášť citlivá. Distancujeme se od všech forem nátlakové evangelizace, kterou považujeme za neslučitelnou s podstatou křesťanského učení. Odmítáme všechny formy zvěstování, které využívají nevědomosti nebo tísnivé situace posluchačů. Nesouhlasíme také s misijními aktivitami zaměřenými výlučně na Židy. Na druhé straně jako křesťané věříme, že ze svého zvěstování nemáme nikoho vynechat, že tedy máme sdílet svou naději s každým, kdo je ochoten naslouchat, včetně našich židovských přátel. Nedomníváme se, že by poslušnost Ježíšova pověření k evangelizaci byla předmětem demokratického hlasování, nebo že by měla být revidována ve světle dějinných událostí. Věříme, že jeho evangelium platí jako nabídka a pozvání všem lidem. Navíc jsme přesvědčeni, že následování Ježíše Krista nikterak neznamená popření vlastní národní a kulturní identity. Proto velmi zásadně odmítáme pojetí, že židovští učedníci Ježíše Krista přestávají být Židy, a že tedy pozvání Židů ke Kristu znamená likvidaci židovství.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.