INform 2014/01

14. 1. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/1 Praha (leden 2014)

  • Rada Církve bratrské se v lednu sešla v novém složení k prvnímu zasedání nového funkčního období. Radní tým s přelomem roku opustili bratři Miloslav Kloubek a Pavel Paulus, jejich místa zaujali bratři Bronislav Matulík a Marek Orawski; počet členů Rady (devět) tedy zůstává nezměněn. Nová Rada se dohodla, že zachová tradici a bude se i nadále scházet (pokud si aktuální potřeby nevyžádají změnu) jednou za měsíc v pondělí večer a v úterý po první neděli v měsíci (kromě letních prázdnin).

  • Místopředsedou Rady byl (z praktických důvodů už v předstihu) opět zvolen Petr Raus, který od 1. ledna pracuje v CB na plný úvazek. Zapisovatelem Rady se stal Petr Grulich, zápis verifikují předseda a místopředseda. INform bude sestavovat šéfredaktor časopisu Brána Petr Raus, verifikovat předseda, tajemník a Bronislav Matulík.

  • Rada v návaznosti na rozhovory o principech vedení a vnitřního uspořádání církve, kterým se věnovala v průběhu minulého funkčního období, formulovala rámcový model řízení CB. Odsouhlasila, že členové Předsednictva RCB a David Novák převezmou na léta 2014–2015 s pomocí dalších členů Rady patronáty nad skupinami sborů (senioráty) a nad dalšími oblastmi práce:

• Daniel Fajfr s podporou Bronislava Matulíka: Pastýřská služba v církvi (kazatelé aktivní i důchodci, studenti teologie, staršovstva a další pracovníci). Růst a směřování Církve bratrské. Zahraniční misijní agentura. Ekuména tuzemská i zahraniční. Média. Odbory a týmy: OMAR+singles, Odbor pro obnovu a zakládání sborů, pastorační asistenti a kaplani. Senioráty (na dva roky): Východočeský-jih, Jizerský a Pražský.

• Petr Raus s podporou Tadeáše Firly: Pastýřská služba na Moravě a ve Slezsku (kazatelé aktivní i důchodci, staršovstva a další pracovníci). Vzdělávání Církve bratrské. Redakční rada časopisu Brána. Tiskový mluvčí. Odbory a týmy: Dětský odbor, Dorostový odbor, ETS (po obsahové stránce) a odbor pro vzdělávání. Senioráty (na dva roky): Jihomoravský, Hanácko-Valašský a Severomoravský.

• Petr Grulich s podporou Karla Fojtíka (do 30. 8. 2014) a Marka Orawského: Správa ústředí církve, webové stránky církve a internet, legislativa Církve bratrské, fondy, zařízení Církve bratrské (ETS po organizačně-správní stránce, Diakonie Církve bratrské), konference a pastorální konference. Odbory a týmy: Stavební odbor, Správní rady ETS a Diakonie Církve bratrské a Diakonie. Senioráty (na dva roky): Východočeský-sever, Jihočeský a Západočeský.

• David Novák s podporou Tomáše Holubce: Evangelizace, pomocná pastýřská služba (kazatelé, staršovstva a další pracovníci), konference Přihořívá. Odbory a týmy: Evangelizační odbor, zahraniční misionáři a Odbor mládeže. Senioráty (na dva roky): Severočeský, Těšínský, Střední Čechy a Vysočina.

  • Rada jmenovala předsedy jednotlivých odborů Rady takto: Odbor pro vzdělávání: Petr Raus Dětský odbor: Roman Neumann Odbor dorostu: Daniel Jokl Odbor mládeže: Petr Tuček Evangelizační odbor: David Novák Stavební odbor: Karel Fojtík (do 30.8.2014), Petr Grulich (od 1.9.2014) Odbor pro obnovu a zakládání stanic a sborů: Tomáš Grulich (do srpna 2015) OMAR: Bronislav Matulík Finanční odbor: Lydie Boszczyková Rada současně novým předsedům doporučila některá jména vhodných členů odborů, které ale sestaví jejich předsedové; jednotlivé odbory by měly mít do sedmi členů. Na jednáních Rady v únoru až dubnu bude diskutována koncepce práce všech odborů, kterou jednotliví předsedové předpřipraví.

  • Rada vnímá zejména čtyři oblasti, kterým chce v následujícím čtyřletém období věnovat zvláštní pozornost; jde o: • Návrat k Písmu – pokračování aktivit na všech generačních úrovních, biblicko-misijní skupinky. • Výchovu pracovníků a přípravu kazatelů. Velká změna je proti minulosti patrná v podmínkách, ve kterých kazatelé trvale pracují; na kazatelskou práci se přirozeně zvyšují nároky. Kazatelé současně potřebují větší péči. Zásadní věcí kazatelské služby zůstává vnitřní povolání. Novým trendem se jeví přijímání pracovníků církve s několikaletou osobní praxí. Jistou potřebou zůstává i péče o celé kazatelské rodiny. Bratr předseda eviduje na základě zpětné vazby z posledního pastýřského listu cca osm nových tipů k případnému oslovení a pozvání ke kazatelské službě. • Touhu po spáse lidí, vyjádřenou v evangelizaci a budování sborů. • Zajištění vlastního ústředí Rady CB včetně bytů pro předsedu, místopředsedu a tajemníka.

  • Důležitou potřebou církve a prioritou Rady zůstává rovněž celocírkevní práce s dětmi, dorostem i mládeží, jakož i ordinační proces a výchova vikářů.

  • Předseda s tajemníkem budou na lednové pastorálce informovat o konceptu celoživotního vzdělávání a dalších aktuálních potřebách církve.

  • Předseda Rady pověří seniora Rostislava Staňka, aby spolu se svým seniorátem dokončil přípravu programu podzimní pastorálky a kompletně zajistil její průběh. Tématem pastorálky, která proběhne v pozměněném a zatím neupřesněném termínu v září 2014, bude biblické vyučování a křesťanská výchova dětí.

  • Rada v návaznosti na změnu legislativy schválila směrnici č. 1/2014 o cestovních náhradách, platnou od 1. 1. 2014. Současně stanovuje jednotnou sazbu pro cestovné vlastním vozem na 6,- Kč za kilometr.

  • Daniel Fajfr informoval o plánovaném setkání Taizé v Praze ve dnech 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015. Očekává se cca 25 tisíc účastníků, akce zasáhne celou Prahu. Předseda požádá pražské sbory o spoluúčast při zajištění ubytování pro účastníky.

Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie