INform 2014/02

14. 2. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/2 Praha (únor 2014)

 • Rada jmenovala Evangelizační odbor ve složení: David Novák (předseda), Martin Hambálek, Jan Lukl, František Duda, Roman Toušek, Jiří Folta.

 • Rada jmenovala Odbor pro manželství a rodinu ve složení: Bronislav Matulík (předseda), Josef Horský, Bohuslava Horská, Petr Geldner, Markéta Holečková, Tomáš Grohman, Hana Grohmanová.

 • Rada potvrdila oddělení Odboru RCB pro dorost od Dorostové unie o. s. a konstatovala, že i když Řád CB předpokládá, že funkci odboru Rady může plnit i občanské sdružení, nikde neumožňuje, aby se občanské sdružení stalo odborem. Rada podporuje intenzivní spolupráci mezi Dorostovou unií a nově jmenovaným odborem stejně jako posílení spolupráce s dorosty v oblasti Těšínska, severních Čech apod.

 • Rada jmenovala Odbor pro dorost ve složení: Daniel Jokl (předseda), Jan Homolka (tajemník), Petr Kučera, Dalimil Staněk, Klára Heczková, Jan Czudek a přijala pracovní návrh jeho koncepce a dalšího směřování bez zásadních připomínek. Zbývající místo může být obsazeno později.

 • Rada potvrdila přejmenování Studijního odboru na Odbor pro vzdělávání. Agenda pastorálních konferencí, vikariátu (mentoringu i praxe) i celoživotního vzdělávání kazatelů přechází na Odbor pro vzdělávání. Iniciace vikariátu je zodpovědností Rady CB, která jej následně předá odboru. Vikariátní cvičení (dosavadní 4 témata) budou rámcově zachována, personální návrhy na obsazení předloží odbor. Odbor předkládá Radě i zpracované návrhy pastorálek včetně obsazení řečníků, a to i v případě, že je vytvořil jiný subjekt.

 • Rada jmenovala Odbor pro vzdělávání ve složení: Petr Raus (předseda), David Beňa (tajemník), Pavel Černý, Pavel Paluchník, Jan Valeš, Jaroslav Šmahel a Karel Hůlka.

 • Rada jmenovala Stavební odbor ve složení: Karel Fojtík (předseda do 31. 8. 2014, dále jako člen), Petr Grulich (předseda od 1. 9. 2014), Jakub Hlaváč, Michal Prachař, Martin Tabačan, Jan Světlík, Pavel Vaněček (do 31. 8. 2014) a Robert Kunft ml. (od 1. 9. 2014) a přijala pracovní návrh jeho koncepce bez připomínek. Současně vyjádřila své poděkování Pavlu Vaněčkovi za dlouholetou spolupráci.

 • Rada jmenovala Finanční odbor ve složení: předsedkyně: Lydie Boszczyková, členky: Pavla Mošnerová, Alena Herlesová, Eva Čenkovičová, Jaroslava Honsová.

 • Zastupováním české Rady na jednání slovenské konference je pověřen Karel Fojtík.

 • Zastupováním Rady na jednání sněmu Dorostové unie (29. 3.) je pověřen Petr Raus.

 • Zastupováním Rady na konferenci Dětského odboru (22. 3.) je pověřen Daniel Fajfr.

 • Rada CB aktuálně eviduje 12 sborů, které hledají kazatele – Bystré, Č. Budějovice, Č. Most, Čelákovice, Frýdlant, H. Krupá, Chrudim, Litomyšl, Říčany, Třebíč, V. Lhota a Vsetín.

 • Rada požádá konferenci o udělení volitelnosti za kazatele Církve bratrské bratru Radislavu Novotnému. Br. Novotný byl ordinován v ECM, o volitelnosti za kazatele Církve bratrské může rozhodnout pouze konference. V současné době působí jako druhý kazatel Sboru CB Praha-Soukenická.

 • Rada na základě loňského doporučení Studijního odboru Rady a letošního předordinačního rozhovoru doporučila konferenci ordinovat za kazatele CB vikáře Jaroslava Pokorného (Český Těšín).

 • Tajemník připraví na příští zasedání RCB legislativní návrh umožňující dlouhodobou službu vikáře za předpokladu volby v členském shromáždění za staršího sboru.

 • Marshall Brown pokračuje od 1. 1. 2014 jako administrátor sboru v Čelákovicích (bez úvazku).

 • Rada stanovila, že zaměstnanci musejí vyčerpat nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku vždy do 30. 6. následujícího roku. Dovolenou za příslušný rok je nutno vyčerpat nejméně v rozsahu čtyř týdnů do konce příslušného roku (maximální převod do následujícího roku je jeden týden dodatkové dovolené). Rozhodnutí má platnost trvalého usnesení RCB.

 • Komunikací se zájemci o udělení studijního volna (příprava studijního plánu a vyhodnocení SV dle pokynů v manuálu SV a předání vyhodnocení staršovstvům), sledováním a vyhodnocením ročních výstupů kazatelů v programu celoživotního vzdělávání (včetně nahrazení zmeškaných pastorálek) jako i další aktualizací písemných materiálů ohledně SV, vikariátu a dalších oblastí činnosti Odboru pro vzdělávání je pověřen Petr Raus.

 • Rada vzala na vědomí informace o připravovaných setkáních statutárních zástupců sborů CB nad konferenčními návrhy, věcným záměrem nového Řádu CB a k diskusi nad hospodářskými otázkami sborů. Setkání se budou konat v sobotu 8. března 2014 (10,00 h) ve sboru CB v Praze 5, Vrázova 4 pro sbory z českých zemí a v sobotu 15. března 2014 (10,00 h) ve sboru CB ve Vsetíně, Horní Jasenka 102 pro sbory z oblastí Moravy a Slezska.

 • Církev bratrská pronajala už v roce 2009 nemovitost stamilionové hodnoty (areál Chvaly) za 1,- Kč na dobu 60 let Sdružení Chvaly o.s.. Rada konstatuje, že církev má aktivní zájem na tom, aby činnost pronajímatele zůstala po celou dobu trvání pronájmu nemovitosti v souladu s vlastním účelem pronájmu (tj. „k účelům zřízení a provozu Komunitního centra, zdravotnických, sociálních a komunitních zařízení“), jak uvádějí stanovy sdružení i nájemní smlouva ze dne 6. 2. 2009. Podle nového občanského zákoníku dojde ke změně formy občanského sdružení na zapsaný spolek. Církev bratrská se účastní rozhodování o využívání tohoto majetku svým zástupcem ve Výboru Sdružení Chvaly. Změny stanov Sdružení Chvaly jsou konzultovány. Za Radu Církve bratrské jsou jednáním pověřeni Marek Orawski, Karel Fojtík a Petr Grulich.

 • Rada rozhodla o založení fondu Podpora, který je ze strany Rady založen jednorázovou částkou 250 tis. Kč z prostředků za prodej nemovitosti v Benátkách. Další naplňování fondu bude probíhat bez finanční účasti Rady. Rada zároveň rozhodla o poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč z tohoto fondu ve prospěch domácího hospice Setkání o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou. Pravidla fondu Podpora budou schválena na příštím zasedání Rady po zapracování příp. připomínek.

 • Předseda informoval Radu CB o průběhu příprav Dnů důvěry na přelomu let 2014–15, na kterých se budou ve spolupráci s hnutím Taizé podílet také ERC a ČBK.

 • Předseda se zúčastnil intronizace vladyky Jáchyma na pozici nového arcibiskupa pražského a Českých zemí Pravoslavné církve.

Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie