INform 2014/03

11. 3. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/3 Praha (březen 2014)

I. Rada vyslechla a schválila koncepci Odboru pro manželství a rodinu. Jeho hlavním posláním je být pomocí sborům (kazatelům, staršovstvům a dalším sborovým pracovníkům) při službě manželům, snoubencům, rovněž mužům a ženám jako jednotlivcům, rozvádějícím se párům a rozvedeným. Tuto službu chce OMAR vykonávat v rámci organizační struktury Církve bratrské, přičemž základní nabízené činnosti je možnost vymezit těmito aktivitami: příprava snoubenců na manželství, vyučování v oblasti partnerských vztahů, budování a posilování rodiny, pomoc při řešení problémů a konfliktů ve vztazích (doprovázení) a programy pro singles. Diskutována byla i otázka financování práce Odboru mj. i prostřednictvím občanského sdružení Genea.

II. Rada vyslechla a schválila koncepci práce Evangelizačního odboru, pozornost věnovala zejm. zkušenostem z evangelizační práce na sborech. Odbor je v kontaktu s misijními organizacemi (domácími i zahraničními), KAMem, pořádá zároveň konferenci „Přihořívá“. Náplň práce je zaměřena především na nárazové akce, diskutovány byly některé možnosti dlouhodobé koncepce.

III. Rada přijala zápis z jednání Odboru pro vzdělávání. V návaznosti na to projednala: a. institut Studijního volna. Rozhodla o rozšíření Manuálu studijního volna o ustanovení, že jádrem studijního volna musí být především studium Písma nebo literatury, která z biblického textu primárně vychází. Toto jádro může být (a mělo by být) doplněno studiem literatury či jiných zdrojů vycházejících ze zkušenosti (i sekulární), základním zdrojem studia ale musí zůstat biblistika. b. a schválila žádosti o studijní volno kazatelů Jiřího Borta a Bronislava Kalety. c. téma ordinace a předala Komisi pro Ústavu a Řád ke zvážení potřebu aktualizace pohledu na ordinaci. Vedou ji k tomu problémy, na které v současné době naráží, jako jsou např. požadavek ordinanda zůstat na jednom sboru (neochota se stěhovat), vhodnost ordinanda pouze pro určitý typ sborů CB apod. Jednala rovněž o možnosti a podmínkách zániku ordinace.

IV. Rada schválila návrh programu květnové konference CB v navrženém znění. Materiály budou otištěny v konferenční brožuře.

V. Rada schválila návrh programu podzimní pastorální konference, jak jej připravil seniorát Východní Čechy-sever s doporučením drobných úprav. Tématem pastorálky bude „Biblické vyučování a křesťanská výchova dětí“, základními motivy tří konferenčních dní pak „Rodiny s dětmi vycházejí z Egypta“, „Rodiny s dětmi prověřené na poušti“ a „Rodiny s dětmi vcházejí do zaslíbené země“. Na základě této osnovy budou kazatelé promýšlet rovnováhu zákona a milosti v biblickém vyučování a křesťanské výchově dětí, naši stávající tradici v práci s dětmi, specifika vedení dětí z rodin věřících rodičů i různé metodiky práce s dětmi na půdě církve od požadavků na osobnost pracovníka s dětmi přes přípravu kázání dětem a slovíček pro děti až po přípravu ke křtu. Své místo bude mít téma výchovy ke skutečnému lidství a ovšem i modlitby, sdílení a všechno, co patří k životu křesťanského společenství víry. Rada současně pověřila Odbor pro vzdělávání zpracováváním a zveřejňováním písemných výstupů z pastorálních konferencí.

VI. Rada doporučila pokračovat v jednání o možném působení Petra Šedého v Chrudimi.

VII. Rada vzala na vědomí vyhodnocení sbírek na ETS a Diakonii za rok 2013. Všem sborům byl k vyplnění zaslán i formulář pro základní evidenci hospodaření.

VIII. Rada souhlasí s poskytnutím půjček ve výši: 800 tis. Kč Sboru v Ostravě-Porubě a 750 tis. Kč Sboru ve Vysokém Mýtě ze Stavebního fondu za standardních podmínek (10 let s pětiletým odkladem splátek). Ostatní žádosti budou projednány později.

IX. Rada schválila pravidla fondu Podpora, tedy fondu k zabezpečování sociálních a jiných naléhavých životních potřeb lidí, zejména příjemcům mimo okruh Církve bratrské. Fond může sloužit i účelům dobročinným, humanitárním a misijním.

X. Rada vzala na vědomí informace z ERC, včetně zprávy o Studijním dnu ERC. Devatenáctý studijní den s tématem “Nové cesty církve” se uskuteční 7. dubna 2014 od 10 do 16 hodin v modlitebně Církve bratrské, Soukenická 15, Praha 1. Bude věnován tématu pojetí misie v 21. století (“nové cesty”) v jednotlivých církvích sdružených v ERC. Koncem února 2014 byl na webových stránkách ERC www.ekumenickarada.cz zveřejněn předběžný program Studijního dne.

XI. Předseda informoval členy Rady o novinkách v ekuméně a o připravovaném setkání Taizé v Praze (přelom roku 2014/15). Koordinátorem akce bude za CB Petr Tuček.

XII. Rada vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátů Jižní Čechy a Východní Čechy-sever.

XIII. Novým kazatelem Sboru CB Litomyšli byl zvolen Daniel Kvasnička s nástupem nejpozději v létě 2015.

XIV. Rada vzala na vědomí dosavadní průběh příprav vzniku nového Řádu. Diskusi nad věčným záměrem Řádu byla věnována dvě setkání se statutárními zástupci sborů (české sbory: 8. března, moravské, těšínské a slezské sbory: 15. března).

XV. Rada vzala na vědomí termíny voleb a hlasování o setrvání kazatelů: a. Petr Polách 16. března 2014 (hlasování bude řídit Karel Fojtík) b. Robert Hart 30. března 2014 (hlasování bude řídit Marek Orawski) c. Rostislav Staněk 11. května 2014 (hlasování bude řídit Petr Grulich) d. Jakub Ptáček 18. května 2014 (hlasování budou řídit Petr Grulich a Petr Raus) e. Zbyšek Lipus v rámci vizitace 1. června 2014 (hlasování bude řídit Daniel Fajfr) f. Karel Fáber v rámci vizitace 25. května 2014 (hlasování bude řídit Petr Raus) g. Roman Cimbulka v rámci vizitace 8. června 2014 (hlasování bude řídit David Novák) h. Bronislav Matulík v rámci vizitace 23. listopadu 2014 (hlasování bude řídit Pavel Paulus) i. Ondřej Kyml do 30. listopadu 2014 – bude ještě upřesněno

XVI. Tajemník Rady CB v České republice předá slovenské Radě informaci, že v letošním roce nebude česká Rada vysílat svého zástupce na jednání slovenské konference z důvodu časového souběhu konferencí.

Petr Raus místopředseda Rady

Fotografie