INform 2014/05

22. 9. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/5-8 Praha (květen až září 2014)

 • Rada přijala vizitační zprávy ze sborů Brno-Královopolská, České Budějovice, Neratovice, Letovice, Písek-Elim, Tábor, Třinec-Lyžbice, Vsetín (Jasenka), v předloženém znění.
 • Rada přijala témata lednových pastorálek od r. 2015 a dále v pořadí: 1: teologie práce (problém prokrastinace); 2: rozlišování věcí podstatných, služebných a případných (včetně postavení teologie a teologického vzdělávání v CB); 3: sociální problémy v kontextu sboru: nezaměstnanost, domácí násilí, bezdomovci atp. a 4: rodina: teologie, právo, dějiny, gender, partnerství, přičemž pokud se objeví téma aktuálnější, Rada mu dá přednost.
 • Rada souhlasí s ustavením samostatné stanice hornokrupského sboru v Chotěboři k termínu 1. 9. 2014. Vedoucím je ustanoven Ondřej Paulus.
 • Rada CB navrhuje uspořádat mimořádnou jednodenní konferenci k přijetí nového Řádu CB v termínu říjen 2015.
 • Rada vzala na vědomí zápisy ze setkání Jizerského, Jihočeského a Severočeského seniorátu a odborů Dětského, Stavebního a Odboru pro vzdělávání.
 • Rada vedla rozhovor s adepty vikariátu. Do vikariátu se nově hlásí bratři Roman Kysela (Most), Jiří Serbus (Benátky nad Jizerou) a Daniel Šrámek (Praha-Jižní Město).
 • Rada souhlasí s novým zařazením Josefa Horského do vikariátu od 1. 9. 2014 ve Sboru CB v Brně-Betanii. Rada v této souvislosti diskutovala i o situaci a vztahu stanice Na cestě k mateřskému sboru Brno-Betanie.
 • Rada vzala na vědomí program vikariátu připravený Odborem pro vzdělávání; komunikaci s vikáři i lektory zabezpečí místopředseda.
 • Rada bere na vědomí uplynutí maximální doby vikariátu Antonína Motošického k 31. 12. 2013.
 • Volbu kazatele Tomáše Pospíchala ve Vsetíně zajistí místopředseda Rady dne 16. 11. 2014.
 • Rada bere na vědomí zvolení Jaroslava Pokorného za druhého kazatele Sboru v Českém Těšíně.
 • Rada souhlasí s prodloužením pracovního poměru Petra Šedého do 30. 9. 2016.
 • Rada vyhověla žádosti o snížení úvazku Jana Drahokoupila na 0,5 s platností od 1. 8. 2014
 • Rada bere na vědomí hlasování o setrvání kazatele Romana Cimbulky v Táboře v sedmém roce jeho služby. Roman Cimbulka na sboru zůstává.
 • Na žádost sboru v Horní Krupé Rada souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pracovního poměru s Karlem Vránou k 30. 9. 2014 z důvodu zrušení pracovního místa misijního pracovníka v Chotěboři.
 • Rada jmenuje administrátorem Sboru CB v Horní Krupé s platností od 1. 10. 2014 kazatele Miloše Hejzlara, přičemž od 1. 10. do 31. 12. 2014 uhradí funkční příplatek za administraci Rada.
 • Předseda Rady překládá podnět na vytvoření fondu pro výchovu a vzdělávání vikářů. Podnět bude zpracován na přelomu roku v souvislosti s vyhodnocením zkušeností přechodu CB na samofinancování.
 • Evangelizační odbor připravuje monotematickou Konferenci „Přihořívá“ s tématem „Rodina“.
 • Rada bere na vědomí ukončení funkce předsedy Dětského odboru Romana Neumanna k termínu 30. 9. 2014. Novým předsedou odboru je s platností od 1. 10. 2014 jmenován Pavel Fér.
 • Rada bere na vědomí personální změnu ve Waderově nadaci, kde Petra Kotase nahrazuje Petr Grulich.
 • Rada prodlužuje službu Karla Fojtíka jako předsedy Stavebního odboru až do 31. 8. 2015, přičemž od 1. 9. 2015 jej ve vedení StO vystřídá Petr Grulich.
 • Rada vzala na vědomí zprávy tajemníků Davida Beni (Odbor pro vzdělávání), Petra Tučka (Odbor mládeže) a Jana Homolky (Dorostový odbor).
 • Rada vyjádřila souhlas s čerpáním studijního volna kazatele Jana Hábla v průběhu měsíce ledna 2015.
 • Rada uspořádá seminář o skupinkách a biblickém vzdělávání (17. 1. 2015 Praha; 24. 1. 2015 Brno). Pozvánku a místo zabezpečí tajemník.
 • Rada doplní akci „40 dní s Biblí“ uspořádáním související akce v posledním týdnu církevního roku s názvem „7 dní modliteb“. Téma: Rodina.
 • Rada se ve věci transformace ETS usnesla takto: Samostatná VŠ je vyloučena. Konzultace lze vést o příp. katedře v rámci jiné VŠ. Rada zároveň pověřuje ředitele ETS přípravou podkladů k založení Vzdělávacího institutu z.ú., zejména návrhem statutu a dalších dokumentů. O formálním založení institutu bude rozhodnuto na základě připravených legislativních dokumentů.
 • Předseda informoval o nabídce pražského korejského sboru hradit stipendium vybraným studentům ETS.
 • Radě Církve bratrské bylo Mimořádnou konferencí 2013 uloženo, aby nejpozději do 31. 12. 2014 předložila příslušné konferenční komisi ucelený návrh zřízení Nadačního fondu Církve bratrské (příp. nadace nebo jiného subjektu s právní subjektivitou) za účelem podpory nadsborových, seniorátních či celocírkevních (společných) projektů směřujících k rozvoji a podpoře misijní, diakonské, humanitární či další (např. výchovně vzdělavatelné) služby společnosti. Rada preferuje cestu vnitrocírkevního fondu, podrobnější podklady připraví tajemník na příští zasedání.
 • Rada vyjádřila souhlas s žádostí o služební cestu Bedřicha Smoly do USA (návštěva 5 partnerských sborů a účast na konferenci sítě Crossway Chapel) v termínu 13. června – 6. července 2014 bez finanční účasti Rady, přičemž jeden týden bude nárokován jako dovolená.
 • Rada přijala zprávu z pracovní cesty na konferenci Svazu evropských evangelikálních teologů (FEET). Konference se zúčastnili bratři P. Černý, J. Liguš, J. Asszonyi, T. Firla, D. Beňa, J. Valeš, P. Cimala a M. Hájek. Hlavním tématem konference byla křesťanská etika v současné Evropě.
 • Rada schválila zahraniční studijní cestu bratra Romana Neumanna do St. Albans ve Velké Británii.
 • Rada CB souhlasí s uskutečněním služební cesty Tomáše Grulicha do Estonska.
 • Rada CB na základě žádosti sboru souhlasí s přesunem sídla sboru Praha 4 – Jižní Město do nově zakoupené budovy na adrese Modletická 1391/4, Praha 4.
 • Rada projednala žádost bratra Kornuty, předsedy Doněcké oblastní jednoty sborů evangelikálních křesťanů-baptistů, ve které prosí o pomoc sborům, zasaženým současným konfliktem na Ukrajině. Žádost předá tajemník Rady bratřím seniorům s prosbou o uspořádání sbírek v rámci seniorátů. Výnos sbírek pak bude zaslán postiženým sborům prostřednictvím sborů ze západní části Ukrajiny, kde máme jako církev dobré kontakty.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie