INform 2014/06

30. 10. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/9 Praha (říjen 2014)

 • Rada jednala o možných tématech výroční konference v roce 2015. Byla konzultována témata Kazatel správce; Komunikace: kazatel a staršovstvo, staršovstvo a sbor, Rada a sbory; Církev celého týdne, resp. bohoslužba všedního dne. K  výběru témat se Rada ještě vrátí na svém příštím zasedání.
 • Rada přepokládá, že na podzim roku 2016 připraví víkendovou konferenci CB s duchovním obsahem. Předběžnou přípravou byla pověřena čtyřčlenná skupina radních, která připraví pracovní návrh na prosincovou Radu.
 • Rada schválila vizitační zprávy sborů v Náchodě a Mladé Boleslavi.
 • Vizitátoři budou i nadále vypracovávat shrnutí vizitačních zpráv pro konferenci.
 • Rada ustavila kaz. Daniela Hejzlara administrátorem sboru v Říčanech s platností od 1. 12. 2014 (bez finančního ohodnocení ze strany Rady CB).
 • Rada ukončila k 30. 11. 2014 administraci (David Beňa) sboru v Litomyšli z důvodu nástupu správce sboru (Daniel Kvasnička). Instalace Daniela Kvasničky proběhne v Litomyšli 30. 11. 2014 za účasti místopředsedy Rady CB.
 • Rada pověřila rozšířené Předsednictvo Rady CB jednáním se zástupci staršovstva z Chrudimi za účasti chrudimského administrátora Martina Legáta. Jednání proběhlo ve velmi konstruktivním a nadějném duchu.
 • Rada projednala žádosti sborů Praha–Smíchov a Praha – Jižní Město a schválila zřízení samostatné stanice Beroun a samostatné stanice Skalka.
 • Rada souhlasí s rozesláním dopisu ve věci partnerského sboru pro Neratovice, přičemž případné finanční toky budou koordinovány Radou.
 • Rada eviduje u korejského sboru v Ostravě i v Praze a v ICP Praha nemožnost postupovat ve všech záležitostech podle Řádu CB; u korejských sborů narážíme zejména na jazykovou bariéru. Tajemník vyvolá konferenční jednání o zařazení uvedených sborů mezi sbory se zvláštním režimem.
 • Rada (za předpokladu řádného členství v CB) souhlasí s přijetím Jana Talána do vikariátu od 1. 10. 2014 a s jeho zařazením do sboru v Horní Krupé (na celý úvazek na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení). Mzdu vikáře včetně zákonných odvodů a příspěvek za administraci (administrátor Miloš Hejzlar) uhradí v termínu od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 Rada z rezervního fondu. Otázka mentora bude řešena později, uvedení do služby vikáře proběhlo v Horní Krupé za účasti člena Rady v neděli 5. 10. 2014.
 • Rada pozve PhDr. Jindřicha Kabáta ke konzultaci možností psychologicko-psychiatrické diagnostiky vikářů před nástupem do kazatelské služby. Dr. Kabát bude pozván kaz. Matulíkem na společné zasedání Rady se seniory 4. 11. 2014.
 • Rada vydá misionářům Cong Liem Ngo a Hai Ha Dao doporučení ke službě ve Vězeňské duchovenské péči.
 • Pro setkání Rady se seniory Rada navrhuje následující program: vlastní témata seniorů a dále „co v seniorátu bylo v loňském roce živým tématem“; hlasování o setrvání kazatelů a příprava na něj; vlastní definice sboru (správce sboru); distribuce časopisu Brána; diagnostika vikářů před nástupem do služby; analýza početního vývoje v seniorátech; obrácení dětí (reflexe pastorálky); tvorba Řádu.
 • Tajemník podal informace ze setkání v Pardubicích, kde proběhla diskuse nad přípravou nového Řádu CB.
 • Rada schvaluje mimořádné pracovní volno kaz. Černého věnované práci na Vyznání a Zásadách CB (zpracování podkladů příslušné Komise a tvorba pracovních podkladů k další práci Komise) v termínu od 19. 1. do 18. 2. 2015 za předpokladu, že jej zároveň schválí staršovstvo sboru v Praze 1. Rada zároveň nabízí, že kdokoliv z jejích členů je v uvedeném termínu ochoten ve sboru posloužit slovem (včetně biblických hodin).
 • Rada vydává závazný příslib poskytnutí půjčky sboru ve Vysokém Mýtě z Fondu Waderovy nadace za standardních podmínek, částka bude převedena v únoru 2015.
 • Rada v souladu s Ústavou CB a na základě žádosti staršovstva Sboru Církve bratrské v Olomouci schválila zřízení Pobočky Diakonie Církve bratrské v Olomouci od 1. 11. 2014, její Zakládací listinu a Statut a jejím vedoucím (statutárním zástupcem) jmenovala PhDr. Mgr. Martina Slabého.
 • Rada souhlasí s dohodou o ukončení funkce člena Rady CB Karla Fojtíka k 31. prosinci 2014. Rada současně schválila smlouvu o výkonu funkce člena Rady Tadeáše Filipka od 1. 1. 2015.
 • Předseda Rady informoval o generálním shromáždění Mezinárodní federace evangelikálních církví (IFFEC – schází se jednou za 4 roky), které se konalo v říjnu v mexickém Oextepecu. Za člena výkonného výboru byl zvolen Daniel Fajfr, členem mládežnického odboru se stal Petr Tuček, který tak vystřídal Davida Nováka.
 • Rada vzala na vědomí zápisy jednání seniorátů Jižní Morava, Těšínsko, Východní Čechy – sever a Hanácko-valašského.
 • Předseda Odboru pro manželství a rodinu nadnesl téma tajemníka OMARu. Jako schůdné se ukazují dvě možnosti řešení. Buď misijní pracovník s teologickým minimem na omezený úvazek či ordinovaný kazatel (např. při malém sboru), nebo klasický psycholog. Diskutována byla i možnost vytváření poradenských center při sborech. Tomáš Grohman připraví náplň práce tajemníka odboru a setká se s předsednictvem k další konzultaci.
 • Rada posoudila předložený návrh nových stanov Dorostové unie a má za to, že stanovy DU by měly být formálně odděleny od struktury CB; personální propojení DU a Odboru pro dorost nepokládá za vhodné. Rada dále konstatuje, že stanovy jiné organizace nemohou zavazovat církev ke konkrétnímu jednání.
 • Rada vzala na vědomí zápis z jednání Řídícího výboru Ekumenické rady církví.

K informacím z jednání Rady Církve bratrské připojujeme ještě zprávu o službách předsedy Rady CB v období červenec až září 2014. V tomto období navštívil Daniel Fajfr následující místa (pokud není upřesněno v závorce, jedná se o návštěvy sborů CB): Konference Praha (KMS), Velehrad (ŘKC), Dobruška, Praha-Smíchov (sborová dovolená na Orlíku), Křesťanský hokejový kemp (Slaný), Poděbrady (ekumenická bohoslužba), Praha-Žižkov, Třebíč (sborová dovolená Beskydská oáza), Praha-Bráník (ČCE), Vsetín-Jasenka, Horní Počernice, Praha-Soukenická, Pastorálka – Milovy, Praha – sv. Vít (bohoslužba pro hendikepované), Náchod, Praha-Žižkov (mládež), Vsetín-Maják.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie