INform 2014/07

12. 12. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/10 Praha (listopad 2014)

 • Rada vnímá velmi pozitivní zpětnou vazbu na sjezd dorostů, kterého se účastnilo více než 500 osob (z toho 380 dorostenců ve věku 10 až 15 let; více než 40 dorostových skupin z celé republiky). Zřetelná je silná poptávka po sjezdu už v příštím roce, což však Rada nepokládá za vhodné. Jako lepší řešení se pro příští rok jeví pořádat více menších regionálních akcí. Není jisté, zda příští sjezd dorostů (2016) bude možné pořádat na stejném místě.
 • Daniel Jokl dlouhodobě vnímá povolání ke službě v dorostu; byl by ochoten opustit civilní zaměstnání. Oceňuje dobrou komunikaci s Radou a schopnost držet slovo. Povzbudilo jej, že do celocírkevní práce v dorostu se nově zapojilo více oblastí (Těšínsko, Písek apod.). Daniel Jokl studoval ETS (cca tři roky dálkově, dnes přerušeno) a zároveň absolvoval několik teologických kurzů v Mittersillu. Od 1. ledna 2017 je připraven vstoupit do služby celocírkevního pracovníka jako tajemník Odboru pro dorost.
 • Jednání Rady se zúčastnili i senioři, kteří sdíleli novinky ze svých seniorátů. Pražský je rozčleněn do čtyř skupin, kazatelé si v nich vzájemně pastoračně slouží. Východočeský se v letošním roce věnoval přípravě pastorálky. Společnou službou seniorátu Střední Čechy je práce s dětmi, objevuje se i potřeba hlubší přípravy snoubenců na manželství a pastorace manželů. Na Těšínsku se rozšiřuje činnost regionálního staršovstva, přizváni jsou další pracovníci včetně manželek. Na Severní Moravě diskutovali nad návrhem nového Řádu. V Jižních Čechách se pořádají i širší setkání (staršovstvo a sboroví pracovníci, 60 až 80 lidí). Hanácko-valašský senior by rád zorganizoval setkání staršovstev. V Kladně a v Rakovníku (Západočeský seniorát) zvažují větší rekonstrukci modliteben. Ve vzájemném rozhovoru Rady se seniory byly konzultovány tyto okruhy témat: Hlasování o setrvání kazatele na sboru: Institut hlasování nemusí být nutně spojen s vyslovením důvěry vůči kazateli. Hlasování by mohlo být doplněno vhodným nástrojem běžné lidské komunikace alespoň jeden rok předem. Zároveň není možné jít cestou, že by kazatel nemohl být z práce na sboru odvolatelný. Legislativní definice sboru CB: Sbor musí mít ordinovaného kazatele jako správce sboru, ordinace není jen ke kázání a pastoraci, ale i ke správě sboru. Manželství a volné svazky v CB: Bratr předseda informoval seniory, že Komise pro Zásady se bude zabývat aktuálním tématem „teologie manželské smlouvy“. Rada se seniory se shoduje na tom, že tématu rodiny a manželství je třeba věnovat náležitou pozornost (např. v rámci Národního týdne manželství).
 • Tajemník informoval o vývoji počtu členů v jednotlivých seniorátech.
 • Petr Raus požádal seniory o pomoc při distribuci Brány, a to zejména pověřením člověka s aktivním přístupem. Současně upozornil na možnost práce kazatele s Bránou; Brána nastoluje témata, na která může kazatel či staršovstvo reagovat, samozřejmě i odlišným pohledem.
 • Senioři byli informováni o probíhající akci Bůh existuje, kterou organizuje KMS včetně doporučení, aby v případě zájmu samostatně kontaktovali organizátory kampaně.
 • Předseda Rady informoval seniory o nových možnostech diakonské služby zřizováním a správou sociálního bydlení.
 • Rada pozve na lednovou pastorálku i starší sborů, a to až do naplnění kapacity hotelu i další dostupné ubytovny.
 • Karel Fojtík informoval o situaci sboru Podblanicko. Rada schvaluje jeho vizitační zprávu v navrženém znění.
 • Během rozhovoru o tématu Výroční konference 2015 byla konzultována tato možná témata: Kazatel správce; Leadership; Komunikace: kazatel a staršovstvo, staršovstvo a sbor, Rada a sbory; Církev celého týdne, resp. bohoslužba všedního dne. Prozatím se členům Rady i seniorům jeví jako nejzajímavější téma komunikace.
 • Rada předloží Konferenci tyto konferenční návrhy: Návrh složení Komise pro volbu Rady, Návrh na prodloužení mandátu stávajícím celocírkevním pracovníkům, Návrh na prodloužení mandátu stávajícímu tajemníkovi pro dorost a jmenování následného tajemníka a Návrh na logo Církve bratrské. Komise pro Řád předloží po zapracování připomínek jednotlivých staršovstev k projednání na konferenci základ nového Řádu.
 • Rada souhlasí s účastí D. Fajfra, P. Grulicha a P. Rause jako delegátů Církve bratrské na VS ERC (27. 11. 2014) v Praze a s účastí D. Fajfra, P. Grulicha a K. Fojtíka jako delegátů Církve bratrské na Synodu leuenberských církví (21. – 22. 11. 2014) v Praze.
 • Rada jmenuje Marka Orawského členem Rady ETS s platností od 1. 1. 2015.
 • Rada upřesňuje termíny svých setkání v r. 2015: Únorové jednání se přesouvá na 9. – 10. 2. Dubnové jednání bude pouze jednodenní a proběhne v úterý 7. 4. 2015 od 9 do 17 h. Na listopadové setkání Rady se seniory budou pozváni i celocírkevní pracovníci (Tuček, Beňa, Homolka).
 • Rada schvaluje mimořádný odběr 150 ks časopisu Theologia vitae s dokumentem Cape Town Commitment.
 • Rada bere na vědomí informace o uskutečněných hlasováních o setrvání bratří kazatelů Bronislava Matulíka (Praha 5 – Smíchov) a Ondřeje Kymla (Písek). Bratři byli na svých sborech potvrzeni.
 • Rada schvaluje žádosti kazatelů S. Stebela (březen–květen 2015), M. Tabačana (leden 2015) a P. Asszonyi (leden až březen 2015) o studijní volno v uvedených termínech.
 • Rada souhlasí se služebními cestami M. Běleho (4. – 19. 11. 2014; USA – jednání o podpoře řady oblastí práce sboru) a D. Nováka (15. – 24. 11. 2014; Indie – otevírání školy zřízené sborem) v uvedených termínech bez finanční spoluúčasti Rady.
 • Rada vzala na vědomí zprávy tajemníků Odboru pro vzdělávání a Dorostového odboru, zápis jednání Pražského seniorátu a zápis jednání Školské rady ETS i informace ŘV ERC.
 • David Novák a Daniel Fajfr informovali o přípravě konference Přihořívá, která bude mít název Moc a nemoc rodiny (od chození až po výchovu dětí). Bratři dále informovali ostatní členy Rady o novém projektu revitalizace sborů, se kterým se setkali na konferenci IFFEC v Mexiku. EO vnímá, že tento program by byl pro sbory potřebný a navrhuje Radě rozvinout jej v rámci CB.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie