INform 2014/08

13. 12. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/11 Praha (prosinec 2014)

 • Jednání Rady navštívili bratři Jan Valeš, ředitel ETS a Pavel Plchot, předseda Rady ETS. Jednání bylo svoláno kvůli založení Vzdělávacího institutu jako zapsaného ústavu. Vyšší odborná škola nedokáže kompletně naplnit potřeby Církve bratrské v oblasti vzdělávání, proto by měl vzniknout nový subjekt, který „odbřemení“ činnost VOŠ a rozvine jiné (zejména krátkodobé) formy vzdělávání (tato aktivita v určité míře naváže na osvědčené „Kurzy pro laické pracovníky“ z doby totality, vzhledem k zásadně odlišným podmínkách ovšem na docela jiné úrovni). Klíčovou postavou bude ředitel, který ale ještě není znám. Bratři předložili Radě CB návrh znění zakládací listiny plánovaného ústavu. Rada pověřuje Petra Rause, Marka Orawského a Petra Grulicha jednáním o vyjasnění detailů této listiny, první jednání proběhne 8. ledna 2015, závěry pak budou předloženy Radě na únorovém zasedání. Pavel Plchot poděkoval za možnost působit v Radě ETS, podobně Rada CB poděkovala jemu. Pavel Plchot odvedl v Radě ETS dobré dílo. Rada CB dále děkuje Evangelické církvi metodistické a Křesťanským společenstvím za působení jejich zástupců Josefa Červeňáka a Miloše Poborského v Radě ETS; oba bratři v souvislosti se strukturálními změnami ETS svoje členství v Radě ETS uzavřeli. Do budoucna se předpokládá, že ekumenické zastoupení ve vedení ETS bude řešeno platformou společnou pro VOŠ, Vzdělávací institut a v budoucnosti případně i pro další součásti ETS.
 • Rada CB schválila změnu statutu ETS, která nabude účinnosti 1. ledna 2015. V Radě ETS bude nadále působit minimálně sedm osob.
 • Rada CB jmenovala Jindřicha Koudelu členem Rady ETS s platností od 1. ledna 2015 na pětileté funkční období.
 • Rada navrhuje, aby jednání příští Společné konference proběhlo 19. listopadu 2016. Informaci předá tajemník slovenské Radě k projednání. Společná konference by se měla sejít na Slovensku.
 • Rada projednala a po zapracování drobných úprav přijala předložené vizitační zprávy ze sborů Hranice a Velká Lhota. Zprávy rozešle staršovstvům příslušných sborů tajemník. Rada současně rozhodla o obsazení vizitací v roce 2015. Informace jednotlivým vizitovaným sborům předá rovněž tajemník.
 • Rada zahájila diskusi o důvodech, způsobu i formě každoročního vyhodnocení celoživotního vzdělávání kazatelů. Souhrnné podklady k tomuto rozhovoru za rok 2014 předloží Petr Raus na lednovém jednání Rady CB.
 • Členské shromáždění Sboru Církve bratrské ve Vsetíně (Jasenka) zvolilo za kazatele a správce tohoto sboru s nástupem ve druhém pololetí roku 2015 Tomáše Pospíchala.
 • V Odboru pro vzdělávání proběhl rozhovor s vikářem Jakubem Vrtaňou ze sboru Třinec-Lištná, Odbor ho doporučuje k ordinaci.
 • Rada souhlasí s pozváním Josefa Horského (leden), Petra Šedého (leden), Matúše Kušníra (únor) a Jakuba Vrtani (únor) k předordinačním rozhovorům. Štěpán Vašíček bude pozván na jednání Předsednictva Rady Církve bratrské.
 • Rada zaktualizovala Manuál studijního volna; zprávu ze studijního volna je napříště třeba vypracovat za každou jeho čerpanou část samostatně (studijní volno je možné rozdělit až na tři samostatné časové bloky). Rada současně v rozhovoru připomněla, že základním východiskem projektu studijního volna byl biblický sabatikl, volný čas k načerpání nových sil, obvyklý u řady pomáhajících profesí. Bylo by velmi nešťastné, kdyby se projekt studijního volna zúžil pouze na studium; „volno“ zmiňované v názvu je stejně významné. Na druhou stranu, nechceme podceňovat ani studium. Někdy se člověk setká s názorem, že většina učedníků Pána Ježíše byli jen nevzdělaní rybáři, a že tedy studia není třeba. To je ale velmi problematické tvrzení. Pojem „povinná školní docházka“ byl v Izraeli známý už před počátkem našeho letopočtu. Dá se tedy oprávněně předpokládat, že slovo „nevzdělaní“ je ve srovnání s tehdejšími evropskými poměry hodně nadnesené. Církev bratrská si je dobře vědoma hodnoty vzdělání a chce ho i po vzoru staré Jednoty bratrské maximálně podporovat.
 • Rada přijala závěrečné zprávy o průběhu studijního volna kazatelů Patrika Horvátha, Bronislava Kalety, Milana Leta, Pavla Lukáše, Pavla Paluchníka, Pavla Plchota, Slavoje Raszky a Svetozára Slavky. Jejich studijní volna jsou tímto uzavřena.
 • Rada souhlasí s udělením studijního volna Pavlu Trefnému a Tomáši Pospíchalovi v požadovaných termínech.
 • Rada schválila uzavření Dohody o provedení práce se seniory Petrem Šimmerem (na období od 1. ledna do 31. října 2015) a s Ernestem Welszarem (na rok 2015).
 • Rada vzala na vědomí zprávy ze seniorátů Střední Čechy a Vysočina, Východní Čechy – jih a Hanácko-valašského. Současně vzala na vědomí, že seniorem Hanácko-valašského seniorátu byl na dva roky s platností od 1. ledna 2015 zvolen kazatel Pavel Škrobák a seniorem seniorátu Východní Čechy – jih byl na dva roky s platností od 1. ledna 2015 zvolen kazatel Martin Legát.
 • Odbor pro vzdělávání navrhuje Radě, aby prostřednictvím Ekumenické rady církví upozornila na potřebný zásah do legislativy ve věci krácení důchodů seniorům po případném sňatku. Záležitost předloží předseda CB Řídícímu výboru ERC.
 • Rada vzala na vědomí Zápis z porady Odboru pro obnovu a zakládání sborů z 23. října 2014. Největší část zápisu byla věnována projektu revitalizace sborů.
 • Rada doplnila (zkompletovala) seznam autorů článků, kteří se za Radu CB věnují představení charakteru Církve bratrské v časopise Brána na základě osnovy, dané textem Ústavy Církve bratrské.
 • Rada pověřila tajemníka vypracováním propagačního materiálu fondu Podpora.
 • Rada CB se po důkladném zvážení aktuálních možností rozhodla nepočítat v současné době s rozvinutím dalšího (nového) projektu zahraniční misie; tato služba bude nadále probíhat v doposud existujících strukturách této oblasti služby církve.
 • Rada přijala právu ze služební cesty Pavla Černého na ekumenické setkání biskupů do Castel Gandolfa a do Říma ve dnech 2. až 8. listopadu 2014.
 • Rada vzala na vědomí podání žádosti České pravoslavné církve o registraci.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie