Plantatio ecclesiae zakládání kazatelských stanic a sborů

28. 01. 2014

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Vyjádření Rady Církve bratrské, otištěno v časopise Brána 9/2006, s.

Rada CB je velmi vděčná za obnovu původní vize církve, která spočívala v zakládání nových stanic a sborů. Považujeme tento trend za návrat nejen ke kořenům své církve, ale dokonce i za návrat k novozákonní apoštolské době a praxi. Církev je samotným Pánem povolána, aby vstupovala do nového prostoru, zvěstovala evangelium, vyučovala, křtila a naplňovala své misijní poslání včetně sociální služby. Vítáme náboženskou svobodu, která byla církvím navrácena po změnách v roce 1989. Od té doby byla založena celá řada kazatelských stanic i nových samostatných sborů, včetně domácích skupin, diakonií, křesťanských klubů a misijních organizací. Rada podporuje tuto práci a s vděčností sleduje práci evangelizačního odboru, nadace pro zakládání nových sborů, misijní strategii některých staršovstev, kazatelů i vikářů. Věříme, že prostřednictvím této služby se řada lidí setkala s Kristem a na některých místech se začalo nově zvěstovat a sloužit. Tak, jak zaznělo na letošní konferenci ve zprávě předsedy, Rada si uvědomuje také určitá nebezpečí tohoto procesu. Jestliže se snažíme vše ve svých životech a také v církvi konat podle určitého řádu, pak je třeba, aby také zakládání nových sborů bylo modlitebně a prakticky připraveným krokem. V žádném případě se nedomníváme, že by se zakládání nových sborů mělo rozvíjet živelně a destabilizovat tak práci sborů stávajících. Samozřejmě také nechceme, aby se nedorozumění ve společenství sborů či napětí mezi členy určitého společenství, např. v odlišných spiritualitách a formách bohoslužby, řešilo vznikem nových společenství. S obavami sledujeme místa, kde určitá napětí vyústila ve vznik nového církevního útvaru. Nechceme zneužívat Boží milost a proto podporujeme snahy o řešení každého vznikajícího napětí biblickou cestou pokání a smíření. Zakládání nových sborů nemá být rozvodem či vyskočením z jedoucího vlaku. Chceme sloužit k výchově pracovníků tak, aby vznik nových stanic a sborů byl záležitostí obnovy apoštolské misijní vize a nikoli východiskem z rozporuplné či patové situace sboru. Pro nové sbory považujeme za správné, aby měly své vlastní pastýřské vedení (staršovstvo). Jako zdravá se i dnes jeví zásada, že místní církev má být schopna vyjádřit a nést poselství Kristova evangelia (evangelizace), má se reprodukovat v misijní službě a být také finančně soběstačná. To nevylučuje finanční a jinou pomoc církve v době uváženého zakládání nové práce.