INform 2015/01

1. 2. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/01 Praha (leden 2015)

• Jednání Rady CB navštívil kazatel Tomáš Grulich, který se v USA zúčastnil čtyřdenního setkání na téma křesťanský koučink a koncept přijímání pracovníků. Zároveň celý rok procházel vlastním certifikovaným programem pod vedením specializovaného lektora. Součástí projektu byl „assessment“, tj. nástroj na přijímání nových pracovníků (soubor otázek, definice silných a slabých stránek osobnosti a mentorské vedení lidí v práci na slabých stránkách). Záležitost lze komplexně vztáhnout i na proces zakládání nových sborů a osobnostní rozvíjení spolupracovníků. Obdobný kurz koučinku pod vedením Steve Elliota z USA proběhne 9. až 12. března 2015 v Litomyšli (YMCA). Pro Radu bude otevřen i následný kurz assessmentu. Uvedený kurz by se mohl stát základním nástrojem vstupu do vikariátu. Většina členů Rady se kurzu zúčastní. • Předordinační rozhovor v Radě absolvovali vikáři Josef Horský a Petr Šedý. Josef Horský vnímá povolání do služby trvale, bez ohledu na věk. Po ukončení původního vikariátu věděl, že něco zůstalo nedokončeno a měl by ve službě pokračovat dál. Počítá se službou kázání, s pastorací, s vyučováním základů apod. Na základě doporučení k ordinaci staršovstva Sboru Brno-Betanie a jeho stanice Na cestě, jejich specifické situaci a mimořádným potřebám, Rada doporučuje Josefa Horského ke kazatelské ordinaci. Působení Josefa Horského vnímá jako záruku směřování stanice Na cestě k samostatnému Sboru Církve bratrské; působení Josefa Horského na jiném místě se nepředpokládá. Návrh na ordinaci je podáván z důvodu chybějícího institutu dlouhodobého vikáře, který specifikuje teprve návrh nového Řádu CB. Vikář Petr Šedý uvedl, že pro ordinaci se mu jako klíčová jeví otázka povolání, otázka integrity osobnosti a kompatibility s danou denominací. Oblast učitelství jej aktuálně netáhne jako v minulosti. Svou silnou stránku vnímá ve vedení, slabší v oblasti pastorace. Petr Šedý zodpověděl řadu otázek, které směřovaly k otázce zvládání vlastního temperamentu; při rozhovoru bylo patrné, že osobnostně roste. I jeho Rada doporučuje ke kazatelské ordinaci. • Rada souhlasí s trvalým zvaním Karla Fojtíka na pastorálky a konference až do konce funkčního období Rady. • Na pastorální konferenci jsou do bloku zpráv z Rady CB vybrána tato témata: rozprava k Řádu CB, komentář k celoživotnímu vzdělávání kazatelů, nabídka revitalizace sborů, akce a informace odborů. • Vizitační zprávy ze Sborů CB Praha 5 a Teplice prozatím nejsou k dispozici. Předseda Rady bude zvláště urgovat dodání vizitační zprávy z Prahy 5 – Smíchova. • Petr Raus informoval o zkušenostech z prvního „ostrého“ roku programu vzdělávání kazatelů. Připraví dopis s vyhodnocením prvního roku vzdělávání kazatelů dle ustanovení příslušné směrnice, které doplní i o kladné hodnocení těch, kteří studijní požadavky splnili. • Rada souhlasí s upravenou předlohou stanov Sdružení Chvaly a pověřuje Petra Grulicha, Marka Orawského a Tadeáše Filipka jednáním o dalších detailech. Obdobným způsobem by měly být upraveny i stanovy, resp. Zakládací listina LRS Chvaly, o.p.s. • Rada vzala na vědomí čtyři dodaná roční hodnocení vikářů, zbývající hodnocení budou projednána na únorovém jednání RCB. V současné době procházejí vikariátem bratři Tomáš Cvejn, Josef Horský, Matúš Kušnír, Roman Kysela, Jiří Serbus, Petr Šedý, Pavel Šíma, Daniel Šrámek, Jan Talán, Jiří Valeš a Jakub Vrtaňa. • 8. února 2015 proběhne volba Karla Fábera za kazatele Sboru CB v Říčanech. Volbu zajistí místopředseda Rady CB. • Rada souhlasí s uzavřením pracovního poměru s Danielem Hurtou na práci pastoračního asistenta sboru Vsetín-Maják na dobu určitou od 1. února 2015 do 31. prosince 2016 na plný úvazek, s uzavřením dohody o provedení práce s Josefem Horským, vikářem Sboru CB Brno Betanie, stanice Na cestě na rok 2015 v rozsahu 25 hodin měsíčně a dohody o pracovní činnosti s Gabrielou Mančalovou, pastorační asistentkou Sboru CB Praha 1, rovněž na rok 2015, ve výši ¼ úvazku. • Ředitelka Diakonie CB oznámila záměr předat svou funkci k termínu 31. srpna 2015. Tajemník osloví kazatele, aby Radě avizovali vhodné tipy, příp. zveřejní inzerát. Podmínkou výkonu funkce je členství v Církvi bratrské. • Rada vzala na vědomí rezignaci Evy Kloubkové ve Správní radě Diakonie CB k 31. prosinci 2014. Kandidáty na členství osloví tajemník. • Na základě žádosti Nadačního fondu nových sborů (NFNS) Rada souhlasí s uzavřením DPP pro Tomáše Grulicha na vedení a rozvoj NFNS od 1. ledna do 31. prosince 2015 na 25 hodin měsíčně. Finanční prostředky na tuto DPP poskytne Radě NFNS. • Rada schválila studijní volno Daniela Jurča (1. dubna až 30. června 2015) a Viktora Gliera (16. února až 29. března 2015 a následně 7. července až 17. srpna 2015). Současně přijala zprávu o studijním volnu Přemysla Pýtera a jeho studijní volno tak i formálně uzavřela. • V § 217 Zákoníku práce je uvedeno, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo (výjimky možné pouze ze zákona). Rada proto ukládá čerpání celé dovolené roku 2015 do konce roku 2015, převedenou dovolenou z roku 2014 je nutno vyčerpat nejpozději do 30. června 2015. • Rada připomněla, že sbírku na pomoc syrským uprchlíkům vyhlásila ERC, která rovněž určí způsob rozdělení finančních prostředků. • Rada vzala na vědomí zápis z jednání Rady ETS, zápis z Valného shromáždění ERC a informaci o pražském setkání Taizé, kterého se účastnilo 30 tisíc lidí.

Cesty předsedy Rady CB V období říjen až prosinec 2014 předseda RCB navštívil tato místa, na kterých sloužil nebo jednal: Benátky n. J., Beroun, Brno (TWR), Český Krumlov, Český Těšín, ekumenická bohoslužba (Bílá Hora), Evangelikální fórum (Praha), Frýdlant n. O., Hradec Králové, Jizerský seniorát (Jablonec n. N.), Konference IFFEC (Mexiko), Litvínov, Most, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Pražský seniorát, shromáždění Taizé (Praha), Sjezd dorostů (Praha), Valné shromáždění ERC (Praha), Východočeský seniorát jih (Chrudim), vyslání nemocničních kaplanů (Praha).

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie