INform 2015/03

5. 4. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/03 Praha (březen 2015)

 • Rada vedla rozhovor s vikářem Jiřím Valešem (Frýdlant nad Ostravicí), který spolu se svým sborem požádal o doporučení Rady k udělení volitelnosti za kazatele Církve bratrské. Jiří Valeš vyrůstal ve Švýcarsku, kde po absolvování studia teologie na teologickém semináři St. Chrischona získal kazatelskou ordinaci. Aktuálně pracuje ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jiří Valeš okouší jistotu Božího povolání ke kazatelské službě. Rada doporučuje, aby volitelnost Jiřího Valeše za kazatele CB konference uznala. Tajemník popíše sboru ve Frýdlantě další postup při provedení volby i instalace za kazatele a správce sboru a připojí vysvětlení ve věci principů správy sboru v Církvi bratrské.
 • Jednání Rady navštívil rovněž Ondřej Vavrečka, který požádal o zařazení do vikariátu; doporučení připojilo i staršovstvo v Říčanech, kde Ondřej v současné době žije. Ondřej mj. uvedl, že po obrácení se mu změnil život; v té době začal také studovat teologii. Po ukončení školy pracoval jako sociální pracovník. Pán Bůh jej postupně uvádí do konkrétní služby; ke vstupu do vikariátu jej povzbudil kaz. Daniel Kvasnička. V otázce povolání ke kazatelské službě vnímá Boží vedení. Ve sboru občas káže, je připraven se stěhovat na jiné místo. Rada Ondřeje Vavrečku do vikariátu přijímá s tím, že místo a určení mentora budou upřesněny do 30. 6. 2015.
 • Dále byli na jednání Rady pozváni vydavatel Jiří Sedláček a výkonný redaktor časopisu Brána Libor Duchek). Libor Duchek vyjádřil spokojenost se spoluprací s šéfredaktorem, hledají se redaktoři pro samostatnou práci. Trvalým nedostatkem zůstává vlastní distribuce Brány na sborech. V současné době se náklad vydání pohybuje v rozmezí 1700 až 1750 ks. Tomáš Holubec apeloval na získání mladé generace čtenářů (dorost, mládež).
 • Rada projednala korespondenci s bysterským sborem. Odpověď do Bystrého připraví předseda. Tajemník a místopředseda aktualizují Obecná pravidla vikariátu tak, aby se jednotliví vikáři mohli seznámit s životem a praxí na více sborech.
 • Rada pověřila Davida Nováka zastřešením práce Odboru mládeže a organizací plánovaných akcí tohoto odboru (Studna, sjezd mládeže apod.).
 • Rada doporučila třem bratřím, jejichž ordinaci navrhuje nejbližší Konferenci CB (jde o bratry Petra Šedého, Jakuba Vrtaňu a Matúše Kušníra), konzultace u PhDr. Jindřicha Kabáta. U příštích ordinandů už bude návštěva psychologa součástí ordinačního procesu.
 • Rada navrhuje, aby o celocírkevních tajemnících bylo na konferenci hlasováno lístky (tajná volba).
 • Rada vzala na vědomí, že Petr Asszonyi byl zvolen za seniora seniorátu VČ Sever s platností od 1. 3. 2015 (do 28. 2. Rostislav Staněk) a že Daniel Kaleta byl opětovně zvolen za seniora seniorátu Západní Čechy s platností od 1. 3. 2015.
 • Daniel Fajfr a Petr Grulich podali informace z jednání ve sboru v Chrudimi. Předseda Rady kontaktuje staršovstvo v Chrudimi ve věci hledání kazatele, dotáže se zároveň na způsob účasti Petra Jelínka na jednáních staršovstva a jeho další angažmá ve sboru.
 • Rada vzala na vědomí statistiku členů Církve bratrské za rok 2014, informace předsedy Rady o předání první části sbírky pro Ukrajinu (další informace o uvedené cestě předá předseda na Konferenci CB) a informace o připravované Konferenci ohně s Bennem Hinnem v Praze. Dále vzala na vědomí vyhodnocení celocírkevních sbírek v roce 2014. Sbory, které nesplnily konferenční usnesení, zkontaktuje tajemník.
 • Rada vzala na vědomí zprávy z Těšínského a Jihočeského seniorátu, zprávy ze studijního volna kazatelů Jana Hábla a Pavla Trefného a výsledek hlasování o setrvání Pavla Paluchníka ve sboru v Černošicích.
 • Rada schválila čerpání studijního volna Bronislava Kalety v termínu od 7. do 30. 4. 2015 (čerpání 1 měsíc).
 • Rada na základě dotazu ze Sboru v České Třebové konzultovala možnosti využití bytu v Mladkově a uvolněných prostor části modlitebny v České Třebové.
 • Rada schválila rozpočet ústředí CB na rok 2015.
 • Mimořádná konference Církve bratrské projednala v listopadu 2013 možnosti využití finančních prostředků z majetkového vyrovnání státu s církvemi a schválila tzv. Model podpory růstu, platný pro omezené tříleté období v letech 2014–2016. Rada nyní schválila dotazník, který počátkem dubna rozešle k vyplnění na všechny sbory. Dotazník poskytne informace umožňující vyhodnocení tohoto modelu.
 • Rada na základě usnesení konference založila Projektový fond, který je určen k rozvoji a podpoře misijní, diakonské, humanitární či další (např. výchovně vzdělávací) služby společnosti, pokud by jednotlivé sbory prostřednictvím tohoto fondu chtěly vybrané projekty financovat společně.
 • Rada na základě doporučení Stavebního odboru schválila žádosti o finanční podporu: ze stavebního fondu sborům v České Třebové a v Kladně, z Waderovy nadace sborům ve Vsetíně, v Českém Těšíně, v Čelákovicích a v Kladně.
 • Rada na základě usnesení konference doporučuje, aby Církev bratrská ještě jeden rok pokračovala ve stávajícím modelu rozdělování prostředků ze stavebního fondu.
 • Na zářijové jednání Rady připraví tajemník Marek Orawski a Tadeáš Filipek pracovní návrh aktualizace činnosti stavebního fondu na principu poskytování vratných půjček, který bude po schválení Radou předložen v r. 2016 konferenci jako konferenční návrh.
 • Rada odsouhlasila uzavření DPP na práci výkonného redaktora Brány od 1. 4. do 31. 12. 2015 a vzala na vědomí rozvázání pracovního poměru Petra Tučka k 30. 4. 2015 dohodou.
 • Rada souhlasí s následujícím postupem rozdělení sbírky na Sýrii: převést poloviční částku sbírky pro syrské uprchlíky na sesterskou církev v Libanonu a druhou polovinu na účet ERC.
 • Rada souhlasí s vysláním Daniela Fajfra a Tomáše Grulicha na 2. ročník konference Joining hands for mission do Norska v termínu 15. až 18. 6. 2015. Předseda se tamtéž zúčastní zasedání Řídícího výboru Mezinárodního společenství evangelikálních církví (IFFEC).
 • Rada se věnovala stanovení termínů hlasování, voleb, instalací a vizitací v roce 2015.
 • Rada konzultovala, co ze života církve by bylo vhodné k prezentaci v médiích.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie