INform 2015/04

17. 5. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/04 Praha (duben 2015)

• Rada schválila text tajemnické zprávy, která bude předložena květnové konferenci Církve bratrské. • Rada vyjádřila souhlas s upřesněním textu konferenční brožury v bodech navazujících na rozhodnutí mimořádné konference Církve bratrské v r. 2013. • Rada přijala pozvání Sboru CB v Opavě, který nabízí uspořádání konference Církve bratrské v roce 2016. Přípravou konference je pověřen tajemník. • Rada vzala na vědomí předloženou žádost Sboru Církve bratrské Vsetín-Maják o ustavení samostatné stanice sboru v Šumperku, vrátí se k ní ale později. Před vlastním rozhodnutím je třeba se blíže seznámit se situací na místě, naplnit požadavky Řádu CB (ustavení staršovstva, jmenování zástupce v celosborovém staršovstvu apod.) a vést rozhovor o důvodech oddělení šumperského společenství od místního sboru Bratrské jednoty baptistů. Jednáním na místě jsou pověřeni předseda, místopředseda a senior Pavel Škrobák. Rada doporučuje i rozhovor s vedením BJB. • Rada vzala na vědomí uskutečnění volby seniora pro Střední Čechy a Vysočinu. Za seniora byl opět zvolen stávající senior Petr Geldner s platností od 1. 10. 2015; nedochází tedy k žádné změně. • Rada vzala na vědomí proběhlé volby kazatelů. Sbor Církve bratrské Praha 9 – Černý Most si zvolil za svého kazatele Pavla Mošnera, Sbor Církve bratrské Praha 2 – Vinohrady Jakuba Ptáčka a Sbor Církve bratrské Česká Třebová Rostislava Staňka. • Rada diskutovala termíny vizitací, dalších voleb kazatelů, hlasování o setrvání kazatelů a instalačních shromáždění. V současné době je do plánu nově doplněno (v případě stávajících vikářů podmíněně, pokud budou konferencí ordinováni za kazatele Církve bratrské): volba Jiřího Valeše ve sboru Frýdlant nad Ostravicí, volba Josefa Horského ve sboru Brno – Betanie (17. května), vizitace Praha 2 – Vinohrady, vizitace Karlovy Vary, vizitace a hlasování o setrvání Vladimíra Horského v Havlíčkově Brodě, hlasování o setrvání Tomáše Holubce v Karlových Varech, instalace Rostislava Staňka v České Třebové, instalace Romana Touška v Havířově, instalace Tomáše Pospíchala na Vsetíně, instalace Karla Fábera v Říčanech, instalace Petra Šedého na Praze 4 – Jižním Městě, instalace Matúše Kušníra v Opavě, instalace Jakuba Vrtani v Třinci-Lištné, instalace Josefa Horského v Brně-Betanii (24. května), instalace Jiřího Valeše ve Frýdlantu nad Ostravicí (asi až na podzim), instalace Pavla Benáka v Českých Budějovicích (závěr roku), instalace Pavla Mošnera na Praze 9 – Černém Mostě (až 2016) a instalace Jakuba Ptáčka na Praze 2 – Vinohradech (také až 2016). • Daniel Fajfr a Petr Raus podali informace z jednání se staršovstvem v Bystrém. Rada na základě jejich zprávy schválila tyto závěry: Vikář Tomáš Cvejn bude pokračovat ve vikariátu ve sboru Církve bratrské v Bystrém. Od podzimu 2015 nastoupí (pravděpodobně od 1. 10. 2015) na plný úvazek v sídle sboru a přestěhuje se s rodinou do domku pro kazatele v Bystrém. Rada Církve bratrské souhlasí, aby byl Tomáš Cvejn během prvního roku plného úvazku „chráněn“ pro službu v bysterském sboru; v tomto roce nebude absolvovat žádnou dlouhodobou praxi jinde. Všichni zúčastnění ovšem podporují Tomášovy jednorázové služby kázáním v okolních sborech a případné návštěvy jednání dalších staršovstev a místního seniorátu. Rada Církve bratrské počítá s tím, že pokud bude Tomáš Cvejn ordinován konferencí za kazatele Církve bratrské, podpoří po splnění všech vikariátních úkolů včetně dlouhodobější praxe v jednom ze sborů východočeského seniorátu jeho volbu za správce Sboru Církve bratrské v Bystrém. Vikář Tomáš Cvejn ale má v takovém případě plnou svobodu pozvání sboru přijmout či odmítnout. • David Novák a Daniel Fajfr podali informaci o průběhu konference Přihořívá. Rada doporučuje její uspořádání i v příštím roce na stejném místě. • Rada projednala žádost, se kterou se na ni obrátilo vedení všech subjektů působících v areálu Chvaly. Předmětem žádosti je řešení zodpovědnosti za případný úraz na území areálu (nejen v zimním období). • Rada pověřila zastupováním Církve bratrské na Regionálních stálých konferencích (ve smyslu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 podle usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013) v souladu s dohodou na půdě ERC MUDr. Milíče Světlíka na konferencích Královéhradeckého kraje a Evu Čenkovičovou jako náhradníka pro kraj Severočeský. • Rada věnovala pozornost varování, které vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Varuje v něm před cestami do vybraných států nebo některých jejich částí, kde hrozí vysoké nebezpečí teroristických útoků, únosů nebo ozbrojených konfliktů. Rada konstatuje, že napříště nebude vysílat své zaměstnance na služební cestu do zemí, které jsou na seznamu Ministerstva zahraničí označeny jako rizikové. Kazatelům však lze na základě příslušné žádosti kazatele a sboru udělit mimořádné pracovní volno, ve kterém zaměstnavatel neodpovídá za případnou škodu. Církev se tak vrací k praxi našich otců, kteří realizovali misijní práci prostřednictvím jiných (externích) organizací, a tedy mimo přímou odpovědnost církve. • Bratr Pavel Černý se obrátil na Radu Církve bratrské s požadavkem rozšíření redakční rady časopisu Brána o další ordinované kazatele Církve bratrské. Na jeho podnět odpoví osobně člen RCB a bývalý šéfredaktor Brány bratr Bronislav Matulík. • Rada zrušila svoje rozhodnutí z března letošního roku, kterým navrhovala, aby o celocírkevních tajemnících bylo na konferenci hlasováno na lístky (tajná volba). • Rada vyjádřila souhlas se službou předsedy Rady CB na konferenci brazilské sesterské církve ve dnech 27. 4. až 5. 5. 2015 bez finanční spoluúčasti Rady. • Rada souhlasí s udělením studijního volna Petru Dvořáčkovi v termínu od 1. 6. do 3. 7. 2015 a Pavlu Plchotovi v termínu 1. 7. až 31. 7. 2015. Současně schválila vyslání obou bratří na související služební cestu v termínu 29. 5. až 4. 6. 2015 bez finanční spoluúčasti Rady. • Rada vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátů Hanácko-Valašského, Pražského, Střední Čechy a Vysočina, Severočeského a Severomoravského.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie