INform 2015/05

4. 10. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/05 Praha (květen až září 2015)

• RCB schválila provedení volby správce sboru Praha 5 – Smíchov (Jan Valeš) a voleb druhých kazatelů ve sborech Praha 4 – Jižní Město (Tomáš Grulich pro novou stanici Network Praha), Praha 5 – Smíchov (David Kašper pro stanici Beroun) a Klatovy (Jan Spěváček pro stanici Sušice). Po proběhlých volbách RCB schválila tyto nové správce sborů: Karel Fáber (Říčany), Martin Grohman (Chrudim), Miloš Hejzlar (Benátky nad Jizerou, s nástupem v létě 2016), Matúš Kušnír (Opava), Bronislav Matulík (Praha 1 – Soukenická, s nástupem v létě 2016), Tomáš Pospíchal (Vsetín), Rostislav Staněk (Česká Třebová), Roman Toušek (Havířov), Jiří Valeš (Frýdlant nad Ostravicí) a Jakub Vrtaňa (Třinec-Líštná). Na pozice zvolených druhých kazatelů Rada schválila Josefa Horského (Brno-Betánie) a Petra Šedého (Praha 4 – Jižní Město). • Hlasováním bylo potvrzeno setrvání těchto kazatelů: Mirko Tichý (Kyjov), Petr Kučera (Frýdek-Místek) a Bedřich Smola (Vsetín-Maják). • RCB projednala a schválila umístění vikáře Ondřeje Vavrečky ve sboru Praha 5 – Smíchov. • Další změny v kazatelském sboru: Jiří Bort sdělil Radě, že se dočasně nebude ucházet o kazatelskou službu na žádném ze sborů Církve bratrské. Do důchodu odešel Svetozár Slavka a Jaroslav Šmahel ztratil kvalifikační předpoklady ke službě kazatele; na základě jednání byl jeho pracovní poměr ukončen dohodou. • Novými seniory se stali Petr Dvořáček (Jihomoravský seniorát) a Oldřich Kadlec (Jizerský seniorát), na další období byl potvrzen senior Josef Sliž (Těšínsko). • Novými misijními pracovníky se stali Michal Bareš (Vsetín-Maják), Zdeněk Kocanda (Plzeň) a Susanne Kuhnke (Praha 4 – Jižní Město). • Předsedou Odboru pro mládež byl na dobu nezbytně nutnou jmenován David Novák. Od 1. 9. 2015 je předsedou Odboru pro obnovu a zakládání stanic a sborů jmenován Tomáš Grulich a předsedou Stavebního odboru Petr Grulich. Novým členem Stavebního odboru se stal Tadeáš Filipek. • RCB jmenovala ředitelkou Diakonie CB na čtyřleté funkční období počínaje 1. červnem 2015 sestru Michaelu Veselou ze Sboru CB v Husinci. Současně jmenovala na stejné funkční období správní Radu Diakonie CB ve složení: Jitka Komrsková, Petr Kučera, Vladimíra Šlancová, Bronislav Kaleta a Marie Veselá. • Rada CB schválila v souladu s Ústavou CB a na základě žádosti staršovstva Sboru CB v Brně na Kounicově ulici zřízení Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně, její Zakládací listinu i Statut a jmenovala její vedoucí Mgr. Noemi Komrskovou. • RCB přijala zprávy ze studijního volna kazatelů Petra Asszonyi, Petra Dvořáčka, Viktora Gliera (první část), Martina Grohmana, Daniela Jurči, Bronislava Kalety, Pavla Plchota, Tomáše Pospíchala, Stanislava Stebela, Martina Tabačana a Romana Touška. Současně schválila studijní volna kazatelů Tomáše Grulicha, Petra Kučery a Rostislava Staňka. • RCB projednala návrh zářijové pastorální konference a věnovala se i přípravě pastorálky lednové. Ta se zaměří na téma Teologie Církve bratrské včetně diskuse nad návrhem Zásad CB (připravuje Odbor pro vzdělávání) za účasti kazatelů ze Slovenska. Pokračování rozhovoru nad zásadami církve proběhne na setkání statutárů 20. února 2016 (o zajištění programu byla požádána Komise pro Zásady). • Nahrávky z pastorálních konferencí bude nadále zajišťovat Odbor pro vzdělávání, který je zároveň “zveřejní na svých webových stránkách”:http://www.cb.cz/vzdelavani/index.php?option=com_content&view=article&id=23&catid=2&Itemid=101. • Rada projednala a přijala vizitační zprávy z Nového Města nad Metují a Hrádku. • RCB vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátů Jižní Čechy, Střední Čechy a Vysočina, Východní Čechy – jih a Těšínsko. • RCB jednala s Výborem sdružení Chvaly; obě strany se shodly na těchto skutečnostech: Potvrzují předchozí zájem vybudovat v areálu Chvaly ve vzájemné důvěře křesťanské Komunitní centrum (sociálně-zdravotní a vzdělávací zařízení, rozhodnutí bylo učiněno už téměř před sedmi lety předminulou Radou). Je třeba aktualizovat nájemní smlouvu ze dne 6. 2. 2009; aktualizací byla pověřena pracovní skupina ve složení Petr Fiala, Vít Skála, Pavel Světlík ml., Marek Orawski, Petr Grulich a Tadeáš Filipek; bude ještě doplněna o právníky z obou stran. Pracovní skupina ještě zváží, jestli bude prospěšnější pracovat s pronájmem nebo koupí pozemku. Ke druhé variantě Rada nabídla Výboru sdružení Chvaly uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. O případném prodeji však musí rozhodnout konference. • RCB vzala na vědomí informace o dosavadním průběhu jednání ve věci založení zapsaného ústavu ETS (Vzdělávacího institutu). Představa Rady CB a vedení ETS VOŠ o fungování Vzdělávacího institutu se v některých oblastech liší, ETS VOŠ je zaměřena šířeji než na vlastní potřeby CB. V dané chvíli je nutné, aby Rada nově vyjádřila své zadání pro obě části ETS. • Rada jmenovala po rezignaci Jaroslava Šmahela novým členem Rady ETS kazatele Karla Hůlku. • RCB schválila, aby tématem příštího ročníku 40 dní s Biblí byl Kristův kříž. Dětský odbor se k akci připojí, o způsobu svého zapojení rozhodne později. Příštímu ročníku Sedmi dní modliteb Rada doporučila téma Osamělí lidé. • RCB vzala na vědomí informace o hospodaření sborů. V příštím roce bude tabulka doplněna o náklady sborů s vyčleněním odpisů. • RCB vzala na vědomí zprávy tajemníků Dorostového odboru a Odboru pro vzdělávání za 1. a 2. čtvrtletí 2015 a zápisy z jednání Správní rady Diakonie CB a Řídícího výboru ERC.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie