INform 2015/06

2. 11. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/06 Praha (říjen 2015)

• Rada Církve bratrské se setkala s členy Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů. Předseda Rady Církve bratrské uvedl společné setkání textem z 1K 3,9: jsme Boží spolupracovníci. Jednotliví členové Rady CB i Výkonného výboru BJB představili svěřenou oblast svého působení. Společný rozhovor se týkal zejména rozdílů v kompetencích jednotlivých ústředí a v problematice církevního zřízení. • Rada se v delším rozhovoru vrátila k zářijové pastorální konferenci; debata na toto téma bude pokračovat na příštím jednání Rady spolu se seniory. Případné písemné odpovědi na otázky týkající se pastorální konference budou vyřízeny později. • Místopředseda Rady Církve bratrské seznámil ostatní členy Rady s dosavadním postupem vytváření koncepce dalšího směřování Evangelikálního teologického semináře. Rada potvrdila, že založení samostatné vysoké školy nepřichází v dané chvíli z několika vážných důvodů v úvahu. Rada dále pověřila Odbor pro vzdělávání, aby do konce kalendářního roku připravil komplexní materiál obsahující podrobnější koncepci vikariátu, celoživotního vzdělávání kazatelů a případných dalších vzdělávacích potřeb Církve bratrské (vzdělávání starších, kurzy pro veřejnost aj.). Materiál bude předložen Radě k projednání, přičemž výsledek tohoto procesu bude konzultován s vedením semináře. Rada následně zváží, zda k zajištění formulovaných potřeb církve je nebo není nutné měnit právní formu ETS a do jaké míry bude vhodné zasahovat do jeho stávající organizační struktury. • Rada rozhodla o obsazení vizitací, které proběhnou v prvním pololetí roku 2016: Poděbrady (vizitátor Tadeáš Firla), Zlín (Petr Grulich), Brno – Kounicova (Bronislav Matulík), Pardubice (Tadeáš Filipek), Husinec (Petr Raus), Kolín (Daniel Fajfr), Praha 3 – Žižkov (David Novák), Opava (Marek Orawski) s tím, že sbor v Praze 9 – Černý Most (Tomáš Holubec) bude dotázán, zda je vhodné vizitovat jej v řádném termínu, nebo až s ročním odkladem po příchodu nového správce sboru. • Rada se seznámila s žádostí sboru Vsetín-Maják o ustavení samostatné stanice v Šumperku. Rada doporučuje nejprve založit kazatelskou stanici dle čl. 44 odst. 2 Řádu rozhodnutím staršovstva a ustavit v ní místní staršovstvo. • Rada obdržela od bratří Václava Andrše (Šumperk) a Davida Uhříka (Velká Lhota) žádosti o zařazení do vikariátu; kromě toho avizoval Sbor Církve bratrské v Trutnově, že s největší pravděpodobností požádá o umožnění vikariátu bratru Pavlu Bischofovi. • Rada připravila program společného jednání se seniory, které se uskuteční počátkem listopadu, při němž mohou senioři navrhnout vlastní body k projednání. Součástí programu bude reflexe pastorálky, co nového na seniorátech, vyhledávání pracovníků, diskuze o Zásadách, souslednost konferencí (řádná, mimořádná a společná), budoucnost Evangelikálního teologického semináře, migranti, duchovní obnova. • Rada schválila program letošního běhu Sedmi dní modliteb. Program bude vystaven na webových stránkách Církve bratrské. • Rada projednala žádost kazatele Zdeňka Šplíchala z Plzně o založení nové stanice sboru v Děčíně s vedoucím René Ferkem. Rada tento krok doporučuje za předpokladu dohody staršovstev obou stávajících sborů Církve bratrské (Plzeň i Děčín). • Rada schválila upřesněné kompetence Odboru pro vzdělávání ve vztahu k vikariátu. V kontextu této záležitosti bude třeba aktualizovat příslušný manuál průběhu vikariátu a rozeslat jej na sbory. Návrh aktualizace bude připravovat Odbor pro vzdělávání. • Rada vzala na vědomí dobré hodnocení vikariátní praxe vikáře Romana Kysely. • Tajemník seznámil členy Rady s dosavadním postupem aktualizace pravidel stavebního fondu. • Rada projednala námět ředitelky Diakonie zřídit Projektový fond Církve bratrské. Fond by byl humanitárním projektem na podporu bližních, kteří byli postiženi tzv. mimořádnou událostí, pomáhal by právě těm lidem, kteří se ocitli neočekávaně v situaci, která je závažná, ohrožuje jejich život či zdraví a vyžaduje rychlou pomoc. Prostřednictvím fondu by bylo možné společně vytvořit systém humanitární pomoci, která by byla efektivní, flexibilní a hlavně lidská. Rada doporučila zřídit fond pod Diakonií jako humanitární fond pro potřeby v ČR i zahraničí. • Rada schválila poskytnutí půjčky z Waderovy nadace Sboru Církve bratrské v Českých Budějovicích za standardních podmínek za účelem rekonstrukce sborové budovy. • Rada schválila služební cesty kazatelů Bedřicha Smoly do USA v termínu 2. až 16. listopadu 2015 a Jakuba Škarvana do Skotska v termínu od 2. do 9. října 2015. Cesty jsou financovány mimo rozpočet Rady Církve bratrské. • Rada vyjádřila souhlas s udělením mimořádného pracovního volna Rostislavu Staňkovi a Pavlu Férovi v termínu 1. až 24. ledna 2016. • Rada vzala na vědomí informaci o hlasování o setrvání kazatele Vladimíra Horského ve sboru Havlíčkův Brod. Hlasování potvrdilo setrvání kazatele na sboru. • Rada souhlasí se snížením pracovního úvazku Jana Lukla na jeho vlastní žádost na poloviční úvazek s platností od 1. října 2015. • Rada schválila studijní volno kazatele Bronislava Kalety v termínu od 26. října do 8. listopadu 2015. • Rada vzala na vědomí uskutečněnou volbu Petra Kučery za seniora od 1. října 2015, volbu Petra Rause jako nového předsedy Rady ETS, zprávu kazatele Matúše Kušníra o Campfestu, kterého se zúčastnil, zaslanou zprávu kazatele Rostislava Staňka ze studijního volna (tuto etapu jeho studijního volna tím uzavřela), informace z Řídícího výboru Ekumenické rady církví a zaslané hlášení ekumenických aktivit kazatele Pavla Černého, včetně jeho rezignace na zastupování Církve bratrské v Komisi pro ekumenu ERC. Za dosavadní práci na ekumenickém poli bratru Černému děkuje. Jako zástupce Církve bratrské v Komisi pro ekumenu ERC jmenovala Rada CB Petra Rause. • Rada vyjádřila poděkování Davidu Beňovi a jeho manželce za nasazení při přípravě, organizaci a podpoře semináře Jasnost písma, který v Litomyšli uspořádal Evangelikání teologický seminář.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie