INform 2015/07

6. 12. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/07 Praha (listopad 2015)

 • Listopadové jednání Rady Církve bratrské bylo výraznou měrou věnováno setkání se seniory jednotlivých seniorátů CB a s celocírkevními pracovníky. Na programu tohoto setkání byla nejprve reflexe poslední kazatelské pastorálky, ve které po chvíli rozhovoru předseda shrnul základní zpětnou vazbu z většiny seniorátů a některých odborů. I když se této pastorální konferenci dala vytknout řada dílčích nedostatků, základní rozhodnutí Rady CB pověřit přípravou podzimních pastorálních konferencí jiné složky Církve než Odbor pro vzdělávání se ukazuje jako dobré; významná část kazatelů pojetí této pastorálky uvítala. Místopředseda Rady informoval, že Odbor pro vzdělávání připravuje základní manuál pastorálních konferencí, který by měl pomoci vyhnout se některým opakovaně se objevujícím organizačním nedostatkům. Následoval rozhovor o roli seniorů; v souvislosti s ní tajemník Rady připomněl koncepci pastorační služby, která má podle návrhu nového Řádu trojí rozměr (Rada, senioři a Pastýřská rada volená konferencí). V další části proběhl rozhovor nad koncepcí jednotlivých dokumentů Církve bratrské (Ústava, Zásady a Řád) a jejich vzájemného doplňování. David Novák seznámil přítomné s dosavadním postupem příprav projektu Duchovní obnova; v jeho rámci se připravuje samostatná konference (20. února 2016 ve Sboru CB v Praze 3). Předseda Rady přiblížil aktuální stav hledání nových vikářů a dalších celocírkevních pracovníků (tajemníka Odboru mládeže, OMAR a nového ředitele ETS). Místopředseda Rady apeloval na potřebu aktivní práce sborových distributorů časopisu Brána a požádal i o případnou součinnost při hledání vhodných členů redakční rady. V další části jednání se senioři a celocírkevní tajemníci seznámili s časovou sousledností nadcházejících konferencí (květen 2016 řádná konference, listopad 2016 společná konference – jednání zejména o Zásadách CB, následně i konference mimořádná za účelem schvalování nového Řádu). Přítomní byli seznámeni i s aktuálním postupem státu a církví ve věci migrantů ze Sýrie a dalších zemí, řada sborů jeví zájem pomoci 153 křesťanům z Iráku, o jejichž přesídlení do České republiky jedná vláda. Kazatel Petr Kučera vznesl dotaz na způsob a význam rozhovorů adeptů vikariátu s psychologem, diskuse řešila, jestli uvedená náležitost nenahrazuje rozpoznání církve vedené Duchem Božím a zda to má být záležitost pro nové vikáře dobrovolná, či povinná. David Novák rekapituloval proběhnuvší Brodfest, kterého se účastnilo více než 800 účastníků, v diskusi byla vyjádřena potřeba snížit finanční náročnost celé akce. Závěrečným bodem setkání bylo předání několika informací ze životů jednotlivých seniorátů.

 • Komise pro Zásady zveřejnila návrhovou verzi Vyznání víry a Zásad CB k případným připomínkám. Rada pověřila Tomáše Holubce a Tadeáše Firlu, aby zpracovali podklady k formulaci připomínek Rady CB. (Rada se k návrhu církevních dokumentů vyjadřuje stejně jako jednotlivá staršovstva.)

 • Rada stanovila tyto termíny svých jednání v roce 2016: 11. a 12. ledna; 8. a 9. února; 7. a 8. března; 4. a 5. dubna; 2. a 3. května; 6. a 7. června; 5. a 6. září; 3. a 4. října; 7. a 8. listopadu (společně se seniory, tajemníky a předsedy odborů) a 5. a 6. prosince.

 • Rada projednala a přijala vizitační zprávy ze sborů Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkův Brod, Karlovy Vary, Prostějov a Vysoké Mýto.

 • Rada schválila, že vizitace ve Sboru CB v Brně na Kounicově ulici proběhne s ročním odkladem a bude spojena s hlasováním o setrvání správce sboru.

 • Rada schválila základní témata nejbližších podzimních pastorálních konferencí kazatelů CB. V roce 2016 připraví pastorální konferenci Odbor pro revitalizaci sborů a zaměří ji k tématu duchovní obnovy. V roce 2017 bude tématem podzimní pastorální konference pastorace; konferenci připraví Severomoravský seniorát.

 • Rada se věnovala přípravě konferenčních návrhů; šest svých návrhů upravila a schválila, na dalších třech ještě bude do konce měsíce pracovat.

 • Rada vzala na vědomí uskutečněnou volbu v seniorátu Severní Čechy (za seniora byl s platností od 1. 11. 2015 zvolen Petr Šimmer) a v seniorátu Praha (s platností od 1. 11. 2015 zvolen kazatel Robert Hart).

 • Rada vzala na vědomí hlasování o setrvání kazatele na sboru v Karlových Varech, setrvání kazatele bylo potvrzeno.

 • Rada vzala na vědomí úspěšnou volbu Jana Valeše ml. za správce sboru v Praze na Smíchově.

 • Rada ukončuje pracovní poměr kazatele Pavla Lukáše dohodou k 31. prosinci 2015 (na jeho vlastní žádost).

 • Na základě §217 Zákoníku práce Rada nařídila svým zaměstnancům dočerpání dovolené za rok 2015 v měsících listopadu a prosinci.

 • Rada vzala na vědomí čtvrtletní zprávy o činnosti tajemníka pro dorost Jana Homolky a tajemníka Odboru pro vzdělávání Davida Beni.

 • Rada přijala zprávu kazatele Pavla Paluchníka z jeho studijního volna. Současně schválila žádosti o studijní volno kazatelů Petra Dvořáčka v termínu únor 2016 (1 měsíc) a Martina Tabačana v termínu duben 2016 (1 měsíc).

 • Rada schválila proplacení ročního příspěvku na podporu práce ETS na rok 2015 ve výši 5 % z výdajů na hlavní činnost ETS z hospodářských výsledků v částce 165 102 Kč.

 • Rada schválila financování INformu v roce 2016 ve stejné výši jako v roce letošním.

 • Rada schválila úhradu nákladů na letenku Johna Wenricha z USA na semináře Odboru pro obnovu sborů v únoru 2016.

 • Rada vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátů Hanácko-valašského, Jihomoravského, Severočeského, Severomoravského, Střední Čechy a Vysočina, Těšínského a Východní Čechy – jih a z jednání Dětského odboru.

 • Rada prodloužila termín dodání návrhů komplexních materiálů vikariátu, celoživotního vzdělávání kazatelů, příp. dalších potřeb CB (vzdělávání starších, kurzy pro veřejnost aj.), které připravuje Odbor pro vzdělávání, do konce ledna 2016.

 • Rada vysílá Daniela Fajfra, Petra Grulicha a Davida Nováka jako zástupce Církve bratrské na Valné shromáždění ERC dne 26. listopadu 2015.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie