Kříž

14. 4. 2017

Potom dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do nachově rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali: »Buď zdráv, židovský králi!« a bili ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům: »Hleďte, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu.« Ježíš vyšel s trnovou korunou a v nachově rudém plášti. Pilát jim řekl: »Ejhle člověk!« Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet: »Ukřižuj, ukřižuj ho!« Pilát na to řekl: »Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.« Židé odpověděli: »My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Syna Božího.« Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše: »Odkud pocházíš?« Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: »Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit, a že mám moc dát tě ukřižovat?« Ježíš odpověděl: »Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto větší vinu má ten, kdo mě tobě vydal.« Pilát se proto snažil ho propustit. Ale Židé křičeli: »Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři!« Jak Pilát uslyšel tato slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabbatha. Byl den příprav na velikonoce, kolem poledne. Pilát řekl Židům: »Hleďte, váš král!« Ale oni se pustili do křiku: »Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!« Pilát jim namítl: »Vašeho krále mám dát ukřižovat?« Velekněží odpověděli: »Nemáme krále, jen císaře!« Tu jim ho odevzdal, aby byl ukřižován. Převzali tedy Ježíše a on sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto Židovští velekněží říkali Pilátovi: »Nepiš: ,židovský král’, ale: ,On tvrdil: Jsem židovský král.’« Pilát odpověděl: »Jak jsem to napsal, tak to zůstane.«

Fotografie