INform 2015/08

10. 1. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/08 Praha (prosinec 2015)

 • Rada stanovila termín mimořádné konference Církve bratrské svolávané k projednání a případnému schválení nového Řádu na sobotu 3. prosince 2016.
 • Rada podala celkem 11 konferenčních návrhů, většina z nich souvisí se zadáním, které Radě nebo některým komisím uložila některá z minulých konferencí. Návrhy budou projednávány v květnu 2016, podrobnosti zveřejní Komise pro návrhy.
 • Rada akceptuje podnět Komise pro Řád, aby Bohoslužebná agenda (včetně formulářů) byla oddělena od Řádu i Dodatků.
 • Rada vzala na vědomí zvolení Petra Geldnera za kazatele a správce sboru v Náchodě v termínu od 1. září 2016.
 • Při prosincovém jednání Rady proběhl osobní rozhovor s bratrem Václavem Andršem ze Šumperka, který s podporou staršovstva sboru Vsetín-Maják žádá o přijetí do vikariátu. Bratr přichází ze společenství „Kostel jinak“, které po určitou dobu fungovalo jako samostatný sbor, připojilo se ale k Církvi bratrské a stalo se stanicí Sboru CB Vsetín-Maják. Václav Andrš prožívá povolání ke kazatelské službě, od vikariátu očekává, že mu pomůže v přípravě. Je připraven sloužit i na jiných místech než v Šumperku, doplňuje si vzdělání na biblické škole v Anglii. Rada přijala Václava Andrše do vikariátu s platností od 1. ledna 2016. Vikariát proběhne ve Sboru Vsetín-Maják (prozatím bez pracovního úvazku), studijní plán a mentora určí Rada na svém únorovém zasedání. Rada bratrovi zároveň doporučuje externí doplnění studia na ETS.
 • Na toto setkání navázal další rozhovor s žadatelem o vikariát, s bratrem Davidem Uhříkem z Velké Lhoty; i jeho žádost podpořilo staršovstvo. Dva roky studoval na ETS, sloužil zároveň v Elimu Vsetín. V současné době působí ve Sboru Velká Lhota, při tom pokračuje v dálkovém studiu ETS, kde však nenachází podporu k praktické službě. Rada přijala Davida Uhříka do vikariátu s platností od 1. ledna 2016. Vikariát proběhne ve Sboru Velká Lhota (prozatím bez pracovního úvazku), studijní plán a mentora určí Rada na únorovém zasedání.
 • Rada projednala a přijala vizitační zprávy za Sborů CB v Praze 2 a v Hradci Králové.
 • Předsednictvo Rady informovalo ostatní členy Rady o oboustranně otevřeném rozhovoru se zástupci stanice Na cestě, která je součástí Sboru CB Brno-Betanie. Rozhovor se týkal zejména pojetí autority v rámci Církve bratrské a jejího uplatňování v intencích Řádu CB, konkrétně pojetí autority správce sboru, staršovstva a místního staršovstva. Problém se týká roviny správní, nikoli roviny duchovní.
 • Předseda Rady informoval ostatní členy Rady o osobním jednání v klatovském staršovstvu, navazujícím na listopadovou žádost o založení Sboru CB v Sušici. Kazatel Jan Spěváček nebyl v rámci členského shromáždění celého sboru zvolen za kazatele, samostatná stanice Sušice následně požádala o zařazení mezi řádné sbory CB. Práce v Sušici se nadějně rozvíjí, její případné oddělení by mohlo pomoci i části sboru v Klatovech, která aktuálně nebyla schopna ustavit své staršovstvo. Rada vyčká březnového jednání členského shromáždění, kde bude voleno staršovstvo klatovské části; jednání se zúčastní předseda Rady.
 • Rada jednala o potřebě vojenských kaplanů i o mimořádnosti této služby.
 • Rada vzala na vědomí zápisy jednání seniorátů Jižní Čechy a Praha.
 • Rada vnímá potřebu rozčlenit práci Odboru pro vzdělávání a osamostatnit celou oblast vikariátu. K dané záležitosti se vrátí při zhodnocení připravovaného komplexního návrhu úpravy vikariátu.
 • Rada na základě doporučení Stavebního odboru souhlasí s poskytnutím půjčky z Fondu Waderovy nadace Sboru CB Praha 4 – Šeberov. Smlouva bude uzavřena na dobu šesti let s tříletým odkladem splatnosti.
 • Rada aktualizovala vnitřní mzdový předpis – valorizovala základní částku platu všech zaměstnanců CB.
 • Církvi bratrské byla v rámci restitucí vrácena část lesa v Suchomastech. Tajemník zjistí bližší podmínky správy této nemovitosti.
 • Rada vzala na vědomí informace z jednání Rady ETS. Rada CB bere na vědomí postup Rady ETS při hledání nového ředitele semináře; ta vytipovala kandidáty, které bude předseda Rady ETS kontaktovat s dotazem, zda jsou ochotni o této práci uvažovat. Kandidáty otevřené k dalšímu jednání si pak Rada semináře rozdělí k osobním rozhovorům.
 • Rada CB jmenovala zástupce Slezské církve evangelické, a.v. Mgr. Martina Piętaka, Th.D. členem Rady ETS s platností od 1. ledna 2016 na funkční období pěti let. Rada CB jmenovala zástupce Křesťanských společenství Petra Plaňanského členem Rady ETS s platností od 1. ledna 2016 na funkční období pěti let. Rada CB ukončila k 31. prosinci 2015 členství Petra Grulicha v Radě ETS (na jeho žádost po převzetí vedení Stavebního odboru).
 • Rada v souladu s Ústavou CB a na základě žádosti staršovstva Sboru Církve bratrské v Brně na Královopolské schválila zřízení místní Pobočky Diakonie Církve bratrské s platností od 1. ledna 2016. Rada dále schválila Zakládací listinu a Statut Pobočky Diakonie CB Brno – Královopolská a jmenovala vedoucím Pobočky Diakonie CB Brno – Královopolská (statutárním zástupcem) Ing. arch. Jitku Vilémovou.
 • Rada v souladu s Ústavou CB a na základě žádosti staršovstva Sboru Církve bratrské v Mostě schválila aktualizaci stanov Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě platnou od 1. ledna 2016.
 • Rada vzala na vědomí zápis jednání Správní rady Diakonie Církve bratrské.
 • Rada vzala na vědomí zápis jednání Řídícího výboru ERC. Na jednání Valného shromáždění ERC bylo zvoleno nové předsednictvo ERC ve složení předseda Daniel Fajfr (CB; na dobu jednoho roku, tj. do listopadu 2016), 1. místopředseda Daniel Ženatý (ČCE), 2. místopředseda Petr Procházka (ECM).
 • Rada pověřuje kazatele Davida Beňu za Církev bratrskou koordinací a přípravou Denního čtení 2017.
 • Rada souhlasí s uzavřením Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi Oblastní Jednotou baptistů v Zakarpatské oblasti a Církví bratrskou v České republice ze dne 17. září 2008, ve kterém se doba platnosti dohody prodlužuje na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie