INform 2016/01

7. 2. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/01 Praha (leden 2016)

• Rada vzala na vědomí návrh programu lednové pastorální konference, kterou tentokrát připravil Odbor pro vzdělávání společně s Komisí pro Zásady a která následně proběhla jako obvykle v Havlíčkově Brodě. Hlavní náplní lednové pastorálky byl rozhovor nad návrhem nové formulace Vyznání Církve bratrské a jejích Zásad, hlavní část programu byla připravena na základě připomínek, které Komise pro Zásady obdržela v závěru roku 2015 od staršovstev různých sborů CB. • Rada vzala na vědomí volbu Davida Kašpera za druhého kazatele Sboru CB Praha 5 – Smíchov (stanice Beroun) v termínu od léta 2016 a volbu Tomáše Grulicha za druhého kazatele Sboru CB Praha 4 – Jižní Město v termínu od ledna 2016. • Rada projednala instalace kazatelů na sborech: Tomáš Grulich: Praha 4 – Jižní Město (zajistí Daniel Fajfr); Pavel Mošner: Praha 9 – Černý Most (zajistí Petr Raus); David Kašper: Praha 5 – Smíchov, stanice Beroun (zajistí David Novák).Termíny domluví s příslušnými sbory instalující bratři. • Za českou Radu Církve bratrské se dvoudenního jednání slovenské konference (13. až 14. května 2016) zúčastní tajemník, který zároveň zajistí účast slovenského zástupce na jednání konference české (20. až 21. května 2016). • Rada potvrdila původní termín zářijové Pastorální konference kazatelů Církve bratrské ve dnech 26. až 28. září 2016. • Jednání Rady navštívil Pavel Bischof ze Sboru Církve bratrské Trutnov, který s podporou svého sboru požádal o vstup do vikariátu. Seznámil Radu s tím, jak jej Pán Bůh postupně uváděl do práce ve sboru. Klíčové pro něj bylo, když jej různí lidé v různých dobách a na různých místech povzbuzovali ke vstupu do duchovní služby. Pavel Bischof zároveň uvádí, že i on sám postupně dozrál k tomu, že jej Pán Bůh volá ke kazatelské službě. Dovede si v budoucnu představit službu i na jiném místě než v Trutnově. Rada přijala Pavla Bichofa do vikariátu s platností od 1. března 2016, studijní plán a mentora určí Rada na svém únorovém zasedání. • Rada schválila žádost o studijní volno kazatele Tomáše Holubce v délce dvakrát šest týdnů (4. dubna až 15. května 2016, druhou část si vybere v průběhu podzimu, termín bude ještě upřesněn). Rada současně souhlasí se změnou termínu čerpání už schváleného studijního volna kazatele Petra Dvořáčka, nově v termínu od 4. dubna do 1. května 2016 (4 týdny). • Rada přijala zprávy ze studijního volna kazatelů Viktora Gliera, Tomáše Grulicha a Bronislava Kalety. • Rada odsouhlasila uzavření Dohody o provedení práce s kazatelem Josefem Horským, jak o ni požádala stanice Na cestě Sboru Církve bratrské Brno-Betanie, a to s platností od 15. ledna do 31. prosince 2016. • Rada přijala návrh programu dalšího ročníku 40 dní s Biblí z dílny Davida Beni, Dětský odbor ještě doplní program texty pro děti, které připravil Daniel Fér a které budou vycházet ze stejného konceptu jako program pro dospělé. • Jednání Rady navštívila Jana Matulíková ze Sboru Církve bratrské Praha 5 – Smíchov, kterou Odbor pro manželství a rodinu (OMAR) navrhuje Radě za tajemníka OMARu. Daniel Fajfr zrekapituloval vývoj hledání tajemníka OMARu, Jana Matulíková představila čtyři základní body služby tajemníka OMARu: 1) Plnění úkolů zadaných předsedou odboru (organizace konferencí OMARu, komunikace s Radou Církve bratrské a korespondence odboru); 2) Spolupráce se sbory a senioráty (pastorace kazatelských manželských párů, rozhovory o stavu manželství na sborech, aktivní nabídky pomoci a prevence); 3) Akutní intervence (vytvoření sítě pomocníků a zprostředkování odborné pomoci); 4) Spolupráce v ekumeně (manželská setkání, manželské večery, využívání možností, které už někde fungují). Rada vítá připravenost sestry Matulíkové vstoupit do celocírkevní služby, rozhodnutí zůstává na konferenci. Rada doporučuje koncipovat službu tajemníka OMARu zejména jako servis pro jednotlivé sbory, nikoli jako suplování jejich činnosti. Mimo uvedené body se jako potřebné ukazuje i zpracování „přípravy na manželství“. • Rada vzala na vědomí rezignační dopis Pavla Kratochvíla, který byl navržen za tajemníka Odboru mládeže. Rada stahuje příslušný návrh z konferenčního jednání (stažení již rozeslaného návrhu musí formálně odsouhlasit konference). • Rada souhlasí se zaměstnáním Moniky Kučerové jako asistentky Odboru mládeže s hmotnou odpovědností za vedení pokladny Odboru, a to formou Dohody o provedení práce na 20 hodin měsíčně s platností od 15. ledna do 30. června 2016. • Rada vzala na vědomí zápisy jednání Odboru pro dorost za období listopad 2015 až leden 2016. • Rada jmenovala Ing. Pavla Pauluse členem Rady Evangelikálního teologického semináře s platností od 15. ledna 2016 na funkční období pěti let. • Rada doplnila do zápisu konferenční návrh, který už byl jednotlivými členy Rady odsouhlasen korespondenčně: „Distribuce časopisu Brána (předkládá Rada Církve bratrské v součinnosti se šéfredaktorem časopisu Brána): Konference ukládá sborům, aby s platností nejpozději od září 2016 zajistili funkčního sborového distributora Brány. Jeho úkolem bude zabezpečení trvalé informovanosti celého sboru o existenci a přístupnosti tohoto časopisu a zprostředkování jeho objednání všem zájemcům. Zdůvodnění návrhu: I když v některých sborech sboroví distributoři skvěle fungují, v některých jiných sborech nemají členové žádnou možnost se o existenci časopisu dozvědět. Konferenční usnesení o pověření šéfredaktora Brány ztrácí v takové situaci svůj smysl. Smyslem návrhu není zabezpečit povinný odběr Brány, ale její zpřístupnění všem zájemcům přinejmenším z řad členů i příznivců Církve bratrské.“ • Rada vzala s drobnými připomínkami na vědomí návrh Humanitárního fondu Diakonie Církve bratrské. • Rada aktualizovala paušální cenu cestovného při použití osobního vozidla pro služební účely Církve bratrské na 5,50 Kč za km s platností od 1. ledna 2016 a současně schválila směrnici č. 1/2016 o cestovném. • Rada se věnovala aktualizaci grafické podoby webových stránek Církve bratrské. Vzala na vědomí dosavadní práce na úpravě grafických stránek cb.cz, k dalšímu zpracování doporučila některé konkrétní kroky.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB.

Fotografie