INform 2016/02

10. 3. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/02 Praha (únor 2016)

• Rada se připojuje ke konferenčnímu návrhu na znění ordinačního slibu, který by byl společný pro českou i slovenskou část církve a který navrhla Komise pro Ústavu. Církev bratrská nečiní rozdíl v kazatelské ordinaci uskutečněné ve svých jednotlivých zemských církvích, ordinovaní kazatelé z ČR jsou zároveň volitelní za kazatele a správce sboru na Slovensku a naopak. Z uvedeného vyplývá potřeba shodného znění ordinačního slibu, jehož závaznosti bude dosaženo přičleněním ke společné Ústavě. • Rada v souladu s Ústavou a Řádem Církve bratrské svolává jednání těchto konferencí: 20. – 21. 5. 2016 Zemská konference (Hradec nad Moravicí), 12. 11. 2016 Společná konference (jednání o nových Zásadách CB, Slovensko), 3. 12. 2016 Mimořádná zemská konference (jednání o novém Řádu Církve bratrské, místo zatím nebylo určeno). • Sbor CB v Ústí nad Labem bude volit za svého kazatele Miroslava Haszicse, volbu uspořádá tajemník Rady Církve bratrské. Sbor CB v Kolíně bude volit za svého kazatele Přemysla Pýtera, volbu uspořádá předseda Rady Církve bratrské. • Rada souhlasí s návrhem na uznání volitelnosti Jana Talána za kazatele Církve bratrské. Žádost včetně zdůvodnění bude postoupena konferenci. • Rada souhlasí s návrhem na ordinaci Tomáše Cvejna za kazatele Církve bratrské. Žádost včetně zdůvodnění bude postoupena konferenci. • Rada vedla na základě návrhu připraveného Odborem pro vzdělávání obsáhlý rozhovor o žádoucích změnách koncepce a náplně vikariátu. Rada sestaví tým (návrh: vedoucí Petr Raus, dále D. Fajfr, P. Grulich, D. Beňa, P. Černý, T. Holubec, P. Plchot, L. Melkus, P. Dvořáček a náhradník Z. Šplíchal), který připraví nový návrh obsahu vikariátních cvičení a odpovědností mentorů (včetně navazujících formulářů praxí, výkazů a hodnocení). Materiál bude předán Odboru pro vzdělávání k dopracování celkové koncepce vikariátu (kompatibilní s novým Řádem a usneseními konferencí). Sestavením týmu a jeho prvním svoláním je pověřen místopředseda Rady Církve bratrské. • Rada předpokládá zahájení další série vikariátních cvičení v září 2016 (vikáři: Václav Andrš, Pavel Bischof, Roman Kysela, David Uhřík, Ondřej Vavrečka, příp. Václav Radoš). K vikariátním cvičením bude přizván i Daniel Jokl. Informaci předá všem zmíněným vikářům i Odboru pro vzdělávání místopředseda Rady Církve bratrské. • Začínajícím vikářům stanovila Rada tyto mentory: Bedřich Smola a Dan Hurta (vikáři V. Andrš a D. Uhřík) a Petr Asszonyi (vikář P. Bischof). Informace o průběhu vikariátu (obecná pravidla a související materiály) včetně manuálu pro mentoring předá vikáři, staršovstvu a kazateli místopředseda. • Začínajícím vikářům Rada určila vikářské praxe na těchto sborech: Litomyšl a Frýdek-Místek (vikář Václav Andrš), Hranice a Pardubice nebo Hradec Králové (vikář David Uhřík), Praha 13 a Česká Skalice (vikář Pavel Bischof). Informaci včetně dalších podrobností předá všem zúčastněným stranám místopředseda. • Posudky vikářů od psychologa, které se staly součástí přijímací procesu vikariátu, jsou k dispozici kromě vikáře samotného ještě předsedovi a místopředsedovi RCB; ostatním členům Rady pak pouze na vyžádání. Předseda s místopředsedou v případě potřeby tlumočí závěry posudků Radě. Posudky se nearchivují, předseda je skartuje. • V průběhu druhého pololetí roku 2016 se uskuteční vizitace na těchto sborech Církve bratrské: Vsetín-Maják (Tadeáš Firla), Český Těšín (Petr Raus), Ostrava – korejský sbor (vizitátor zatím neurčen), Kladno (Marek Orawski), Litvínov (David Novák), Litomyšl (Bronislav Matulík), Písek – Tyršova (Petr Grulich), Praha 6 – Dejvice (Daniel Fajfr). Vizitace Sboru CB v Praze v Soukenické bude vykonána v nejbližším možném termínu (Daniel Fajfr). Oznámení rozešle na všechny dotčené sbory tajemník. • Rada se zabývala hodnocením dalšího ročníku celoživotního vzdělávání kazatelů. Dopisy s vyhodnocením připraví po dokončení celkového hodnocení místopředseda Rady Církve bratrské. K hlášení průběhu vzdělávání už nadále nebude užíváno stávající webové prostředí; podklady včetně návrhů změn příslušné tabulky navrhne místopředseda. • Rada předkládá Komisi pro Řád podnět, aby rozhovor o průběhu celoživotního vzdělávání byl součástí vizitace. Informaci předá tajemník. • Rada souhlasí s čerpání studijního volna kazatelů: Daniel Kaleta (10. 2. až 10. 3. 2016), Zbyšek Lipus (1. část od 2. 5. do 17. 6. a druhá část od 1. 8. do 16. 9.), Dalimil Staněk (od 5. 6. do 15. 7). Informaci předá místopředseda. Petr Asszonyi čerpá studijní volno v termínu březen 2016 (schváleno v listopadu 2014, do zápisu doplněno v lednu 2015). • Rada vzala na vědomí předloženou zprávu ze studijního volna kazatele Romana Neumanna. • Rada vzala na vědomí zápisy z jednání Jihomoravského a Severomoravského seniorátu. • Rada vzala na vědomí zprávy tajemníků Odboru pro vzdělávání a Dorostového odboru. • Rada vzala na vědomí zápisy jednání dvou Dětského a Dorostového odboru. • Rada vyjádřila souhlas se služební cestou kazatele Milana Leta do Nepálu ve dnech 13. až 30. března 2016 a misijního pracovníka Milana Bareše do Tennessee – Memphis (USA) v termínu 12. 2. až 1. 3. 2016 bez finanční spoluúčasti Rady. • Tajemník informoval členy Rady o možnostech získání dotací z fondů EU. Materiál, který výslovně mluví o církvích jako příjemcích dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, byl rozeslán na jednotlivé sbory. • Rada pověřila tajemníka dalším jednáním o možnostech prodeje dvou navazujících drobných parcel lesa v Suchomastech a současně schválila zadání znaleckého posudku na všechny pozemky v Suchomastech. • Rada se seznámila s dalším grafickým návrhem designu webových stránek a souhlasí s dopracováním. Web bude zpracován také jako možná šablona použitelná pro jednotlivé sbory.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie