INform 2016/03

3. 4. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/03 Praha (březen 2016)

• Rada se na svém březnovém jednání věnovala přípravě výroční konference Církve bratrské. Do předsednictva konference navrhla kazatele Petra Geldnera a Pavla Féra. Oba toto pověření přijali. • Na základě stanoviska administrátora i staršovstva Sboru Církve bratrské v Bystrém, na základě doporučení Odboru pro vzdělávání Rady CB i rozhovoru v Radě CB doporučuje Rada CB letošní Konferenci Církve bratrské ordinovat podle čl. 8 odst. 4 Ústavy CB vikáře Tomáše Cvejna za kazatele Církve bratrské. Bratr Cvejn sloužil po řadu let (během služby kazatelů Samuela Jindry a Romana Touška) jako pověřený pracovník sboru (vedoucí stanice) v malém společenství stanice bysterského sboru v Rychnově nad Kněžnou. • Na základě stanoviska administrátora i staršovstva Sboru Církve bratrské v Horní Krupé a rozhovoru v Radě CB doporučuje Rada CB letošní Konferenci Církve bratrské udělit podle čl. 8 odst. 5 Ústavy CB volitelnost za kazatele v Církvi bratrské kazateli Janu Talánovi. Bratr Talán původně sloužil jako kazatel Jednoty bratrské; z reorganizačních důvodů tuto službu opustil a absolvoval vikariát Církve bratrské. • Vikář Pavel Bischof bude do své vikářské služby uveden v nedělním shromáždění trutnovského sboru Církve bratrské 24. dubna 2016 kazatelem Davidem Novákem. • Rada CB souhlasí s umístěním vikáře Ondřeje Vavrečky od léta 2016 ve Sboru Církve bratrské v Prostějově. • Rada CB vzala na vědomí informaci ze Sboru CB v Benátkách nad Jizerou, že staršovstvo sboru počítá s trváním vikariátu vikáře Jiřího Serbuse na stanici v Milovicích ještě po dobu minimálně dvou let. Rada toto stanovisko založené na dohodě vikáře a staršovstva sboru, které nijak nevybočuje z rámce platných obecných pravidel vikariátu, akceptuje. • Ve Sboru Církve bratrské v Ústí nad Labem proběhla volba kazatele. Rada CB vzala na vědomí, že za správce tohoto sboru byl zvolen kazatel Miroslav Haszics, který se své nové funkce ujme pravděpodobně k 1. září 2016. Rozšíří tak počet kazatelů, kteří do naší republiky přicházejí sloužit ze slovenských sborů. • Daniel Fajfr a Petr Raus informovali Radu o vývoji situace Sboru CB v Brně-Betanii a jeho stanice Na cestě. Po řadě jednání je otevřená cesta k převodu členů stanice Na cestě pod Sbor Církve bratrské Vsetín-Maják. • David Novák informoval Radu CB o průběhu únorového semináře Cesta obnovy ve Sboru CB Praha-Žižkov. Setkání se zúčastnilo cca 130 lidí z 22 sborů. Pozitivní byla i zpětná reakce sborů, které se do projektu zapojují. Poděkování patří organizátorům i kazateli Aleši Kratochvílovi, který se podílí na přípravě pracovních materiálů. • Bronislav Matulík informoval Radu o únorové konferenci „Co udrží dnešní manželství a rodinu aneb zápasy manželství a rodiny v proměnách času“ s hlavními řečníky prof. Janem Sokolem a PhDr. Pavlou Cimlerovou. Konferenci připravil OMAR, zúčastnilo se jí cca 60 posluchačů. Dodatkem zprávy bratra Matulíka bylo obecné upozornění, že se v poslední době stává problémem přemíra celocírkevních akcí ve stejných či blízkých termínech. Je nutné oznamovat připravované akce do ústředí církve včas, aby mohly být zahrnuty do kalendáře celocírkevních akcí, kterým je pak dána priorita. • Tajemník Petr Grulich informoval Radu CB o setkání statutárních zástupců, které se podobně jako lednová pastorální konference CB věnovalo rozhovoru nad návrhem textu nových Zásad CB. • Rada CB vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2015 a schválila rozpočet na rok 2016. Podrobný materiál bude předložen Konferenci Církve bratrské. • Podle zákona o účetnictví je od 1. ledna 2016 Církev bratrská povinna konat audit. Rada navrhuje Konferenci, aby audit vykonala Ing. Jitka Kolářová (JK tax & audit). • Rada CB obdržela žádost ETS o vyjádření zřizovatele, které bude připojeno k žádosti při jednání o další akreditaci Vyšší odborné školy. Vyjádření vypracuje místopředseda. • Rada pověřuje ekonomku sestavením oficiálního seznamu osob pracujících ve Vězeňské duchovenské péči (VDP) a následným uhrazením členského příspěvku VDP podle zjištěného počtu osob. • Rada CB na základě souhlasu staršovstva Sboru CB Brno-Kounicova schválila služební cestu diákonky Márie Uhlíkové do USA. Mária Uhlíková byla přijata univerzitou Wheaton College k šestitýdennímu postgraduálnímu kurzu European Summer Study Programme, který proběhne v termínu 6. června až 14. července 2016. Absolvování kurzu je finančně kryto stipendiem. • Rada CB přijala zprávu ze studijního volna kazatele Petra Kučery. Příslušná část jeho studijního volna je tím i formálně uzavřena. • Rada CB vzala na vědomí zápis z jednání Valného shromáždění Ekumenické rady církví, které se sešlo 26. listopadu 2015. Valné shromáždění vyslechlo a přijalo zprávu předsedy ERC Daniela Fajfra, věnovanou akcím Ekumenické rady církví, problematice uprchlíků a imigrantů v Evropě a tématu kooperace státu a církví. Podobně se věnovalo zprávě generální sekretářky ERC Sandry Silné a hospodaření ERC. Proběhla rovněž volba nového předsedy a místopředsedů ERC; protože na post předsedy nebyl nalezen vhodný kandidát, uvolil se Daniel Fajfr v této funkci ještě jeden rok setrvat. Prvním místopředsedou ERC byl na funkční období 2015–2017 zvolen synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, druhým místopředsedou na stejné funkční období superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka. • Rada CB vzala podobně na vědomí zápis z jednání Řídícího výboru Ekumenické rady církví z 10. února 2016. • Rada CB vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátů Jižní Čechy a Východní Čechy – jih.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie