INform 2016/04

15. 5. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/04 Praha (duben 2016)

• Rada vyjádřila souhlas se zněním zprávy tajemníka Rady CB, připravené na květnovou celocírkevní konferenci. Zpráva stejně jako v loňském roce obsahuje i informace z jednotlivých odborů Rady CB. • Rada přijala program bohoslužebných shromáždění květnové konference, který připravil předseda Rady CB Daniel Fajfr. Shromáždění budou dvě, s oběma se počítá v průběhu prvního konferenčního dne, tedy 20. května. Úvodní bude spojené s večeří Páně, večerní, ke kterému je zván i místní sbor, bude obsahovat ordinaci vikáře Tomáše Cvejna a udělení volitelnosti na sborech CB kazateli Janu Talánovi, který byl za kazatele ordinován už před lety Jednotou bratrskou a při nástupu do CB prošel kvůli bližšímu seznámení s naší denominací vikariátem. • Mimořádná konference CB věnovaná schvalování nového Řádu CB proběhne v sobotu 3. 12. 2016 ve Sboru CB Praha 3 – Žižkov. • Rada bere na vědomí zápisy z jednání seniorátů Severní Čechy, Střední Čechy a Vysočina. Ze Středočeského seniorátu odchází senior Petr Geldner před ukončením svého mandátu, přechází jako správce do náchodského sboru CB. Otázka nového seniora bude řešena až v novém složení kazatelů sloužících v tomto seniorátu po 1. září 2016. • Předseda RCB Daniel Fajfr podal informace ze závěrečného jednání o převedení samostatné stanice Na Cestě Sboru CB Brno-Betanie pod správu Sboru CB Vsetín-Maják jako běžné kazatelské stanice. Jednání o nejbližší budoucnosti stanice Na Cestě jsou tímto uzavřena, status původní samostatné stanice se ruší ke dni 31. 3. 2016. • Rada jmenovala Karla Fábera administrátorem Sboru CB v Kolíně s platností od 1. 4. 2016. • Rada projednala termíny vizitací v roce 2016. Vizitace proběhly nebo proběhnou na sborech Český Těšín; Husinec; Kladno; Kolín; Litomyšl; Litvínov; Opava; Ostrava – korejský sbor; Pardubice; Písek; Poděbrady; Praha 1 – Soukenická; Praha 3 – Žižkov; Praha 6 – Dejvice; Praha 9 – Černý Most; Vsetín-Maják a Zlín. • Na žádost Sboru CB Vsetín-Maják Rada prodlužuje pracovní smlouvu s misijním pracovníkem Michalem Barešem na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. • Rada vzala na vědomí, že od 1. 5. 2016 nastupuje Pavel Benák do sboru v Českých Budějovicích. Rada současně k datu 30. 4. 2016 ukončuje administraci Českých Budějovic Pavlem Férem. Instalaci Pavla Benáka v Českých Budějovicích (1. května) zabezpečí Petr Grulich. • Rada jmenovala bratra Radomíra Česenka vedoucím samostatné stanice v Úpici (Sbor CB Trutnov) s platností od 1. 5. 2016. • Rada vzala na vědomí, že na základě žádosti kazatele Jana Drahokoupila byla uzavřena dohoda o ukončení jeho pracovního poměru s CB k datu 31. 3. 2016. • Rada vzala na vědomí ukončení dohody o provedení práce s Josefem Horským k datu 31. 3. 2016 z důvodu pozbytí platnosti bodu DPP o místě výkonu práce („Sbor CB v Brně-Betanie, stanice Na Cestě“). • Rada vzala na vědomí zvolení Přemysla Pýtera za kazatele a správce Sboru CB v Kolíně od července 2017. • Volbu Petra Šedého jako kazatele a správce Sboru CB v Kutné Hoře (12. 6. 2016) zabezpečí Daniel Fajfr. • Volbu Jana Talána jako kazatele a správce Sboru CB v Horní Krupé (22. 5. 2016) zabezpečí Marek Orawski, jeho instalaci pak následně (12. 6. 2016 odpoledne) Daniel Fajfr. • Rada potvrdila souhrnný přehled připravovaných kauzálních shromáždění a administrací. • Koncem měsíce března se sešla pracovní skupina pověřená analýzou stávající podoby vikariátních cvičení a návrhem jejich případných úprav. Výsledky jejího jednání budou po zpracování předány Odboru pro vzdělávání, který je použije při zpracování komplexního návrhu úpravy vikariátu. • Předseda Rady Daniel Fajfr podal informace ze setkání s bratrem Václavem Radošem ze Sboru CB Třinec-Lištná. Václav Radoš si doplňuje teologické vzdělání, předseda jej bude kontaktovat zhruba za rok s možností případného vstupu do vikariátu. • Korejský sbor CB v Praze nabídl Radě CB možnost sponzorské podpory vikariátního studia. Rada pověřila svého místopředsedu, aby korejský sbor kontaktoval a zjistil možnosti, případně pro vikáře CB sjednal nákup studijní literatury či zajištění stipendia na ETS. • Rada vzala na vědomí zápisy z jednání Odborů pro vzdělávání a dorostového. • Předseda Rady CB prodiskutuje s ředitelkou Diakonie CB možnosti ubytování a pomoci při integraci uprchlíků na sborech CB. Jedná se nejen o nalezení a zabezpečení ubytovacích kapacit, ale i o dobrovolnickou práci umožňující imigrantům jejich plné zařazení do naší společnosti. Součástí zvažovaných aktivit by mohlo být i vzdělávání dobrovolníků, aby poskytované služby odpovídaly zákonným požadavkům na tuto činnost. • Podobným jednáním s Diakonií CB pověřila Rada i svého tajemníka. V něm se bude jednat o využití finančních prostředků uvolňovaných v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci s možností oslovení jednotlivých sborů CB a případně i s vypsáním příslušného grantu Diakonií CB. Projekt je směřován na osoby a domácnosti ve vážné sociální nouzi. • Rada rozhodla, že plný přehled sbírek na ETS a Diakonii CB bude otištěn v konferenční brožuře. • Rada schválila studijní volno kazatele Pavla Urbana v termínu od 5. 5. do 5. 7. 2016 dle podané žádosti. • Na jednání teologické konference Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví (IFFEC) vyšle Rada zástupce ředitele ETS Viktora Bera a předsedu Rady CB Daniela Fajfra. • Radu CB zastoupí na slavnostním otevření rekonstruovaného sborového domu v Českých Budějovicích v sobotu 14. května 2016 v 17 hodin David Novák.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB.

Fotografie