INform 2016/06

18. 10. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/06 Velká Lhota (říjen 2016)

 • Rada projednala, případně vzala na vědomí konečnou podobu konferenčních návrhů.
 • Rada projednala a schválila návrhy jmen osob, které navrhuje do konferenčních orgánů; s navrženými kandidáty postupně jedná a žádá o jejich souhlas s nominací (do uzávěrky tohoto čísla ještě nebylo možné souhlasy navržených kandidátů získat). Revizory hospodaření navrhne ekonomka Rady CB.
 • Rada potvrdila návrh programu Společné konference CB, jak vzešel ze společného jednání Rad české a slovenské části církve 26. září. Za Radu české části církve se Společné konference zúčastní jako řádní delegáti členové Předsednictva Rady CB, jako host bude přizván stávající předseda Komise pro aktualizaci Vyznání víry a Zásad Pavel Černý.
 • Na svoje listopadové setkání pozvala Rada CB seniory, celocírkevní pracovníky a předsedy odborů Rady CB. Na tomto společném setkání mají být otevřena témata: celoživotní vzdělávání kazatelů, diagnostika Církve bratrské, návrh tematické oblastní konference, časopis Brána, reflexe pastorálky či nový Řád. Pozvaným byla nabídnuta možnost navrhnout další témata k rozhovoru, potřebný čas je rezervován i pro vzájemné sdílení zúčastněných.
 • Rada se sešla se staršovstvem Sboru CB Vsetín-Maják a se zástupci jeho stanic. Zajímala ji zejména koncepce a struktura sboru, jeho definice stanice a role kazatele a staršovstva v životě a vedení sboru. Správce sboru Maják, kazatel Bedřich Smola uvedl, že koncepce sboru se příliš neodlišuje od práce „obvyklého“ sboru CB, přičemž sbor zůstává plně kompatibilní s Řádem CB. Celý sbor Maják sjednocuje vize zakládání sborů. Ve sboru funguje mládež, Awana, setkávání maminek, začíná i klub seniorů. Misijně se využívá fotbalové hřiště. Pokud jde o stanice, zatím hledají rovnováhu mezi jejich samostatností a společnou činností v rámci celého sboru. V diskusi byly konzultovány podmínky (možnosti) případného osamostatnění stanice. Celosborové staršovstvo se schází cca jednou za dva měsíce, pro vedoucí a aktivní členy sboru mají v Majáku zpracovanou řadu materiálů k biblickému vyučování. Služba starších je podmíněna absolvováním určeného penza studia včetně závazku aktivní spolupráce. Pět členů sboru studuje teologii v Rakousku. Další diskuse směřovala k představení dalších sborových aktivit. Zaměstnanci (včetně kazatele a vikáře) vykazují svou činnost formou denních výkazů. Večeře Páně se vysluhuje zpravidla jednou měsíčně. Příprava na členství probíhá zpravidla jeden rok, křest souvisí se členstvím. Maják spolupracuje s mládeží Sboru CB v Žilině. Rada práci Sboru CB Vsetín-Maják ocenila, s vděčností přijala některé praktické podněty a vyjádřila přání dalšího Božího vedení i požehnání.
 • Rada se sešla i se staršovstvem Sboru CB Velká Lhota. Sbor je momentálně bez kazatele, působí v něm vikář David Uhřík, administrátorem sboru je správce Sboru CB Vsetín-Maják Bedřich Smola. Místopředseda staršovstva vyjádřil, že sborem v minulých letech prošli celkem tři vikáři, přičemž žádný z nich nezůstal v kazatelské službě. Sbor se tak ocitl v jisté krizi a nevěděl jak dál. Starší na Velké Lhotě vnímají jako mimořádné Boží vedení, že jim v té době podal ruku Maják. Administraci bylo v minulosti možné vnímat jako jakýsi „udržovací“ stav, s Majákem ale začalo něco úplně jiného. Je zde patrná snaha posunout sbor někam dál, což se děje mílovými kroky. Osobní doprovod zajišťují Dan Hurta a Bedřich Smola, sbor navštěvuje i kazatel Josef Fišer. Sbor na Lhotě se učí týmovému modelu služby, spolupráce je přínosná a plodná. Starší sboru zároveň vyjadřují, že pěstování stylu jednoho muže bylo v minulosti zásadní chybou. Je patrné, že spolupráce s Majákem sbor na Velké Lhotě viditelně restartovala. Staršovstvo chce lidem ze sboru představit další podněty, proč je třeba dělat misii a pracovat na obnově sboru. V příštích třech až čtyřech měsících proběhne celosborová diskuse. V posledních pěti letech se na Lhotě obnovila práce s dětmi a dorostenci, a to i z okolí sboru. Do modlitebny chodí každý týden až 60 dětí (klubová činnost). Této službě se věnuje cca deset vedoucích. V létě byly pořádány dva kempy. Provoz rekreačního střediska je omezen pouze na letní prázdniny, aby prostory modlitebny mohly být využívány ke klubové práci s dětmi. Velmi dobrá je zkušenost i ze spolupráce s vikářem Davidem Uhříkem. Staršovstvo sboru doporučuje, aby vikariát probíhal i jako „vzájemné společenství“, ve kterém se lépe rozpoznají silné a slabé stránky osobnosti.
 • Rada vyslovila souhlas s rozesláním dopisu Stavebního odboru RCB sborům CB s informacemi o nových pravidlech Stavebního fondu, která přijala letošní květnová konference CB. Jmenovitě jde o upozornění na způsob podávání žádostí o zápůjčku, o výzvu k využívání možností přímých mezisborových zápůjček a o výzvu k co nejrychlejšímu splácení stávajících dluhů jak u Stavebního fondu, tak u Waderovy nadace. Na splacené částky totiž už čekají další žadatelé o zápůjčky.
 • Rada doporučila službu Jany Matulíkové ve Věznici Vinařice a souhlasí s udělením diakonské ordinace.
 • Rada vzala na vědomí zvolení Jiřího Borta jako druhého kazatele Sboru CB Praha – Jižní Město a Pavla Paluchníka jako kazatele a správce Sboru CB Poděbrady.
 • Rada jmenovala mentory nových vikářů takto: vikář Vojtěch Furák – mentor Pavel Plchot, vikář Ondřej Vavrečka – mentor Dalimil Staněk, vikář Richard Hrdý – mentor Martin Legát.
 • Rada vzala na vědomí zápis z jednání ŘV ERC. Pro jednání orgánů ekumény určila toto personální obsazení: Zasedání leuenberského společenství: Daniel Fajfr, Petr Raus, Bronislav Matulík. Valné shromáždění ERC: Daniel Fajfr, Petr Raus, Marek Orawski. Mediální komise: Aleš Čejka.
 • Rada dále vzala na vědomí zprávy celocírkevních tajemníků Davida Beni a Jana Homolky, zápis ze setkání Těšínského seniorátu a přijala zprávu ze studijního volna kazatele Zbygniewa Lipuse.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie