INform 2016/07

11. 11. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/07 Praha (listopad 2016)

• Rada se věnovala návrhům personálního složení konferenčních komisí a revizorů. Povinnost tuto věc řešit Radě ukládá dosavadní Řád Církve bratrské.

• Významná část listopadového jednání Rady CB byla věnována setkání se seniory, celocírkevními pracovníky a předsedy odborů. Předmětem letošního společného jednání byla zejména reflexe zářijové pastorální konference, reflexe Sjezdu dorostů (za zmínku stojí, že se letošního Sjezdu zúčastnilo cca 630 účastníků ze 47 dorostů CB), Sionu a Rádcovské školy, návrh nového Řádu správy Církve bratrské, konferenční návrh ve věci Komunitního centra ve Chvalech, otázky vzdělávání kazatelů, vydávání časopisu Brána, vyhledávání nových pracovníků církve, jmenování nového ředitele ETS (viz níže) a sdílení novinek ze života seniorů a seniorátů.

• Rada CB se bude i v roce 2017 scházet v obvyklých osvědčených termínech, tedy každé pondělí a úterý po první neděli v měsíci, v měsíci květnu výjimečně pouze v úterý 9. května.

• Rada projednala a přijala předložené vizitační zprávy ze sborů Církve bratrské v Pardubicích a v Praze 6 – Dejvicích.

• V prvním pololetí roku 2017 proběhnou tyto vizitace: Brno-Kounicova (Bronislav Matulík), Bystré (Tadeáš Firla), Čelákovice (Marek Orawski), Česká Skalice (David Novák), Frýdek-Místek (Tadeáš Filipek), Kutná Hora (Petr Grulich), Liberec (Daniel Fajfr, Bronislav Matulík), Olomouc (Petr Raus), Praha – mezinárodní sbor (Daniel Fajfr), Třebíč (Tomáš Holubec). Termíny vizitací dojednají s vizitovanými sbory pověření vizitátoři.

• Rada vzala na vědomí informaci o volbě nového staršovstva v Třebíči, kde je sbor momentálně bez správce sboru.

• Rada vzala na vědomí zápis ze seniorátního setkání a informaci o zvolení Pavla Škrobáka seniorem Hanácko-valašského seniorátu na období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2018.

• K jednání Rady byl přizván Ing. Miloš Poborský, v současné době pastor Křesťanského společenství Praha, region Praha-jih, který působil deset let jako člen Rady Evangelikálního teologického semináře a kterého Rada ETS navrhla jmenovat do funkce ředitele ETS jako nástupce Jana Valeše. Na základě dodaných materiálů a rozhovoru se Rada Církve bratrské rozhodla ve smyslu ustanovení statutu ETS jmenovat Ing. Miloše Poborského do funkce ředitele semináře s platností od 1. září 2017. Předání funkce ředitele bude probíhat v druhém semestru školního roku 2016/2017. Další průběžná setkání a komunikaci mezi Radou CB a ředitelem ETS zajistí místopředseda. Ředitel ETS bude nadále pravidelně zván na setkání s Radou CB (alespoň dvakrát ročně, přičemž jedno z těchto setkání bude součástí setkání Rady CB se seniory, předsedy odborů a celocírkevními pracovníky).

• Rada se rozhodla zabezpečit, aby každý sbor Církve bratrské dostal k dispozici několik kusů každého čísla časopisu Brána nad přeplacený počet. Vzala na vědomí komentář redakční rady k těmto výtiskům: Nejde o novinku, tento model fungoval ještě do nedávné doby; dokud fungoval, vedl k trvalému zvyšování odběru časopisu. Nadpočetná čísla budou určena k misijním a propagačním účelům a jako určitá rezerva pro případ změn počtu odběratelů. Každý sbor dostane nějaká čísla navíc úměrně počtu předplacených čísel nebo na vyžádání (výtisky nebudou zůstávat na skladě).

• Mgr. Daniela Zdislava Klimešová, v posledních cca deseti letech farářka Církve československé husitské v Teplicích, ukončila svoji službu v této denominaci církve, stala se členkou teplického Sboru CB a hodlá zde pokračovat jako kaplanka ve Vazební věznici (kde rovněž sloužila dlouhou řadu let). Rada CB udělila Daniele Klimešové pověření Církve bratrské ke kaplanské službě a sestru Klimešovou k vězeňské službě vyslala.

• Rada CB opět projednala situaci kolem areálu Chvaly a nabídla Sdružení Chvaly možnost setkání, a to ještě před zasedáním mimořádné konference, která se sejde 3. prosince. Rada navrhuje úpravu nájemní smlouvy mezi Církví bratrskou a Sdružením Chvaly tak, aby do ní byly zakomponovány záležitosti, které stávající smlouva z roku 2009 postrádá: ** z pronájmu budou vyňaty pozemky pod budovou ETS, Bethesdou a Tyrannus Hall; ** činnost nájemce (tj. Sdružení Chvaly) a provozovatele Komunitního centra bude mít pouze zdravotní, sociální a vzdělávací charakter, zároveň nebude v rozporu s křesťanským posláním a zveřejněnými zásadami pronajímatele (Ústava a Duchovní zásady Církve bratrské); ** Církvi bratrské i dalším subjektům v areálu bude umožněno spolupracovat na činnosti Komunitního centra; ** nájemce (tj. Sdružení Chvaly) přijme zodpovědnost za příp. škodu třetím osobám v souvislosti s užíváním nájmu, výstavbou a provozem Komunitního centra; ** bude dojednána rozvazující podmínka pro případ, že by k zahájení výstavby Komunitního centra nedošlo (při zachování podmínek udržitelnosti v případě přiznání dotace); ** bude dojednán postup pro případ porušení smluvních povinností.

• Rada vyjádřila svůj souhlas s poskytnutím částky ve výši 1 500 USD na obnovu modlitebny spřáteleného sboru v Indii dle žádosti, kterou od tohoto sboru obdržela. Modlitebna byla zničena požárem, který na ni přeskočil ze sousedního domu. Částka bude vyplacena z Fondu Podpora.

• Rada vzala na vědomí termín druhé části studijního volna (3. 10. až 13. 11.) kaz. Tomáše Holubce a s uznáním přijala zprávu ze studijního volna Petra Jareše.

• Rada vzala na vědomí zprávu o výsledcích jednání Řídícího výboru ERC v listopadu 2016. ŘV se kromě jiného věnoval i situaci člena kladenského sboru Církve bratrské Petra Jaška vězněného v Severním Súdánu. Členské církve Ekumenické rady církví jsou vyzývány k modlitbě za jeho propuštění, předseda ERC Daniel Fajfr a generální sekretářka a tisková mluvčí ERC Sandra Silná připravili písemné poděkování velvyslankyni České republiky v Káhiře, která se ve věci angažuje. Významnou část jednání věnoval Řídící výbor spolupráci s veřejnoprávními sdělovacími prostředky.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie