Inform 2016/08

13. 12. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/07 Praha (prosinec 2016)

• Rada projednala výsledky Mimořádné konference Církve bratrské, která se sešla v sobotu 3. prosince ve Sboru Církve bratrské v Praze 3 na Žižkově. Řád správy Církve bratrské, jehož návrh předložila Komise pro Řád pověřená přípravou tohoto dokumentu Konferencí Církve bratrské v roce 2012, byl mimořádnou konferencí schválen poměrem hlasů 100 pro, 60 proti a 22 se zdrželo. Řád má podle rozhodnutí Konference Církve bratrské z roku 2011 odlišný charakter, než mívaly dosavadní řády CB, je skutečně pouze organizačně-správním dokumentem. V platnost vstoupí 1. ledna 2017. Další průběžná práce na církevních dokumentech byla Konferencí svěřena nově zvolené Komisi pro Řád ve složení: David Novák (Praha 13), Petr Geldner (Náchod), David Kašper (Praha 5 – Beroun), Tomáš Pospíchal (Vsetín), Pavel Plchot (Praha 6), Pavel Chráska (Praha 5), Lukáš Pacek (Brno).

• Rozhodnutím konference bylo na návrh stávající Rady zkráceno její funkční období (včetně funkčního období odborů Rady) o čtyři měsíce tak, aby zahájení činnosti nové Rady mohlo proběhnout v souladu s nově přijatým správním řádem 1. září 2017.

• V dalším jednání byl konferencí zvolen nový celocírkevní tajemník pro mládež Ondřej Svatoš z Písku. Rada vyslovila na základě tohoto rozhodnutí souhlas s uzavřením pracovního poměru s Ondřejem Svatošem na funkci tajemníka Odboru pro mládež od 1. ledna 2017 na plný pracovní úvazek.

• Konference rovněž rozhodla o založení nového Sboru Církve bratrské v Sušici s platností od 1. 1. 2017. V návaznosti na toto rozhodnutí Mimořádné konference zajistí Tomáš Holubec volbu kazatele ve Sboru Církve bratrské v Sušici v nejbližším možném termínu.

• Rada jmenovala na základě žádosti ostravského sboru Církve bratrské Matúše Kušníra administrátorem sboru v Ostravě s platností od 1. února 2017.

• Duchovní správou všech vikariátů byl Radou pověřen David Novák. Místopředseda RCB prověří, jaké úkoly z této změny vyplývají pro tajemníka Odboru pro vzdělávání a připraví návazné kroky. Termíny vikariátu bude nadále spravovat centrální sekretariát.

• Rada projednala žádost staršovstva Sboru Církve bratrské v Havířově o zařazení Daniela Litvana do vikariátu. Bratra zve k rozhovoru o jeho případném vstupu do vikariátního programu na své lednové jednání s tím, že v případě schválení se bratr zúčastní už i lednových vikariátních cvičení.

• Rada vedla rozhovor s Munkh-Erdene (Danielem) Turmunkhem, misionářem z Mongolska. Daniel přijel do České republiky v roce 2008 z Ulánbátaru, kde během studia působil v tamním mezidenominačním sboru. Po příjezdu do České republiky hledal mongolské sbory, svoji budoucí duchovní rodinu, avšak bez úspěchu. Brzy byl vyzván, aby v Praze založil novou duchovní práci. Kontaktoval několik lidí z Mongolska, kteří následně uvěřili; začali se nejprve scházet po domech. Když jich přibývalo, začali si klást otázku, kde se budou scházet dál, hledali veřejný prostor. Misijní práce mezi Mongoly se tu začala rozvíjet. Dnes již mají pravidelné nedělní bohoslužby v Praze ve Sboru Církve bratrské Praha – Jižní město/Skalka (10 až 15 lidí), kontakty ale mají i na další mongolské skupiny: do Písku (Tyršova), do Havlíčkova Brodu a do České Lípy. Snem Daniela je navázat kontakt se všemi Mongoly v České republice. Doufá, že Církev bratrská tomu pomůže. Mark Potma, který se rozhovoru zúčastnil, vyjádřil přání, aby se Daniel stal celocírkevním pracovníkem Církve bratrské. K dispozici už mají Vyznání víry a členský slib Církve bratrské v mongolštině. Daniel Turmunkh je členem sboru Praha 4 – Jižní Město a přestože není vikář, byl přizván k účasti na vikariátních cvičeních, aby mohl Církev bratrskou lépe poznat. Simultánní překlad mu zajistí Ankhbaatar (Ankhaa) Sodbaatar ze Sboru CB Písek – Tyršova, náklady uhradí Rada.

• Rada vyslovila na základě rozhodnutí konference CB souhlas s uzavřením pracovního poměru s Danielem Joklem na funkci tajemníka Odboru pro dorost od 1. ledna 2017 na plný pracovní úvazek. Pracovní poměr předchozího tajemníka Jana Homolky skončí k 31. prosinci 2016 na základě předchozí smlouvy.

• Rada vzala na vědomí zvolení nového seniora Jana Talána v seniorátu Střední Čechy a Vysočina od 1. prosince 2016.

• Rada bere na vědomí zápis ze seniorátního setkání Těšínského seniorátu.

• Rada projednala a přijala vizitační zprávu z Kladna. Sbor aktuálně spojuje modlitební zápas za Petra Jaška, člena tohoto sboru a misionáře, který je už více než rok vězněn v súdánském vězení. Rada prosí o přímluvné modlitby.

• Rada vzala na vědomí informace z jednání Rady ETS.

• Rada upraví zřizovací listinu a statut Evangelikálního teologického semináře tak, aby údaje byly ve vzájemném souladu a aby počet členů Rady ETS odpovídal počtu deseti.

• Rada byla předsedou Dorostového odboru RCB Danielem Joklem informována o možnosti celocírkevního úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, a to nejenom pro akce dorostu, ale i besídky, mládeže, při sborové dovolené apod. (s celoroční platností pro osoby ve věku 2 až 18 let na akcích Církve bratrské). Jednání v této věci budou dále pokračovat.

• Rada předloží květnové konferenci návrh upravující vydávání časopisu Brána. Záměr a rámcový text návrhu Rada schválila, podrobnosti ještě dopracuje místopředseda.

• Tajemník informoval Radu o možnosti řešení tisku dokumentů v Církvi bratrské formou pronájmu multifunkčních zařízení a tiskáren (ve spolupráci s T-Mobile a Konica-Minolta). Rada schválila uzavření základní rámcové smlouvy, o konkrétní nabídce budou následně informovány i jednotlivé sbory.

• Rada schválila pracovní cesty tajemníka pro dorost Dana Jokla bez finanční spoluúčasti Rady. V termínu 18. února až 3. března 2017 jde o cestu do USA, jejíž náplní bude inspirace a seznámení se se strategií a zdroji práce s pubertální mládeží v místním sboru. V termínu 20. až 25. května 2017 půjde o účast na European Leadership Fóru na Wisłe (Polsko).

• Rada schválila žádost Petra Dvořáčka o studijní volno v termínu 2. až 27. ledna 2017.

• Rada vzala na vědomí zprávu ze studijního volna Pavla Urbana.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie